پنوماتیک نیوماتیک

مقاله پنوماتیک هیدرولیک حاضر نگاهی بر طرز کار سیستم هاي هیدرولیکی و پنوماتیکی دارد . هم چنین به معرفی اجزاي هر یک از این سیستم ها می پردازد و مقایسه اي کلی از طرز کار و کاربرد هاي هر یک از این سیستم هاي انجام می دهد. در انتها نیز در رابطه با اصول ایمنی کار با این سیستم
ها ، روش هاي نگهداري و هم چنین روش هاي بهره برداري ایمن از این سیستم ها نکاتی کاربردي ارائه می نماید تا از صدمات و خسارات جانی و مالی ناشی از بکارگیري نامناسب آنها بکاهد .

کلمات کلیدی : فروش اتصالات سیستم هاي هیدرولیک , قیمت فروش اتصالات سیستم هاي پنوماتیک , اجزاي تشکیل دهنده سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک ایمنی تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک روش هاي نگهداري

خرید پنوماتیک با قیمت فروش عمده در لاله زار تهران که شامل فروش فیلتر پنوماتیک , جک پنوماتیک , واحد مراقبت پنوماتیک , اتصالات پنوماتیک , شیر برقی پنوماتیک و شیلنگ پنوماتیک و …. می شود. آدرس سایت mycityad.ir می باشد.

امروزه در بسیاري از فرآیندهاي صنعتی ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزینه و با دقت زیاد مورد نظر است در همین راستا بکارگیري سیال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخه هاي صنعت رو به گسترش است. استفاده از قدرت سیال به دو شاخه مهم هیدرولیک و پنوماتیک ( که جدیدتر است ) تقسیم میشود . از نیوماتیک در مواردي که نیروهاي نسبتا پایین (حدود یک تن) و سرعت هاي حرکتی بالا مورد نیاز باشد (مانند سیستمهایی که در قسمتهاي محرك رباتها بکار می روند. ) استفاده میکنند در صورتیکهکاربردهاي سیستمهاي هیدرولیک عمدتاً در مواردي است که قدرتهاي بالا و سرعت هاي کنترل شده دقیق مورد نظر باشد(مانند: جک هاي هیدرولیک ، ترمز و فرمان هیدرولیک و… ) . حال این سوال پیش می آید که مزایاي یک سیستم هیدرولیک یا پنوماتیک نسبت به سایر سیستمهاي مکانیکی یا الکتریکی چیست؟ در جواب می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1. طراحی ساده 2. قابلیت افزایش نیرو 3. سادگی و دقت کنترل 4. انعطاف پذیري 5. راندمان بالا 6. اطمینان

در سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک نسبت به سایر سیستمهاي مکانیکی قطعات محرك کمتري وجود دارد و میتوان در هر نقطه به حرکتهاي خطی یا دورانی با قدرت بالا و کنترل مناسب دست یافت ،چون انتقال قدرت توسط جریان سیال پر فشار در خطوط انتقال (لوله ها و شیلنگ ها) صورت میگیرد ولی در سیستمهاي مکانیکی دیگر براي انتقال قدرت از اجزایی مانند بادامک ، چرخ دنده ، گاردان ، اهرم ، کلاچ و … استفاده میکنند . در این سیستمها میتوان با اعمال نیروي کم به نیروي بالا و دقیق دست یافت همچنین میتوان نیرو هاي بزرگ خروجی را با اعمال نیروي کمی (مانند : بازو بسته کردن شیرها و …) کنترل نمود . استفاده از شیلنگ هاي انعطاف پذیر ، سیستم هاي هیدرولیک و نیوماتیک را به سیستمهاي انعطافپذیري تبدیل میکند که در آنها از محدودیتهاي مکانی که براي نصب سیستمهاي دیگر به چشم می خورد خبري نیست. سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک به خاطر اصطکاك کم و هزینه پایین از راندمان بالایی برخوردار هستند همچنین با استفاده از شیرهاي اطمینان و سوئیچهاي فشاري و حرارتی میتوان سیستمی مقاوم در برابر بارهاي ناگهانی ، حرارت یا فشار بیش از حد ساخت که نشان از اطمینان بالاي این سیستمها دارد . اکنون که به مزایاي سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک پی بردیم به توضیح ساده اي در مورد طرز کار این سیستمها خواهیم پرداخت . براي انتقال قدرت به یک سیال تحت فشار (تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر) احتیاج داریم که توسط پمپ هاي هیدرولیک میتوان نیروي مکانیکی ا تبدیل به قدرت سیال تحت فشار نمود. مرحله بعد انتقال نیرو به نقطه دلخواه است که این وظیفه را لوله ها، شیلنگ ها و بست ها به عهده میگیرند . بعد از کنترل فشار و تعیین جهت جریان توسط شیرها سیال تحت فشار به سمت عملگرها (سیلندرها یا موتور هاي هیدرولیک ) هدایت میشوند تا قدرت سیال به نیروي مکانیکی مورد نیاز(به صورت خطی یا دورانی ) تبدیل شود . اساس کار تمام سیستم هاي هیدرولیکی و نیوماتیکی بر قانون پاسکال استوار است .

قانون پاسکال : 1. فشار سرتاسر سیال در حال سکون یکسان است .(با صرف نظر از وزن سیال) 2. در هر لحظه فشار استاتیکی در تمام جهات یکسان است . 3. فشار سیال در تماس با سطوح بصورت عمودي وارد میگردد . کار سیستمهاي پنوماتیک مشابه سیستم هاي هیدرولیک است فقط در آن به جاي سیال تراکم ناپذیر مانند : روغن از سیال تراکم پذیر مانند هوا استفاده می کنند . در سیستمهاي پنوماتیک براي دست یافتن به یک سیال پرفشار ، هوا را توسط یک کمپرسور فشرده کرده تا به فشار دلخواه برسد سپس آنرا در یک مخزن ذخیره می کنند، البته دماي هوا پس از فشرده شدن بشدت بالا میرود که می تواند به قطعات سیستم آسیب برساند لذا هواي فشرده قبل از هدایت به خطوط انتقال قدرت باید خنک شود. به دلیل وجود بخار آب در هواي فشرده و پدیده میعان در فرایند خنک سازي باید از یک واحد بهینه سازي براي خشک کردن هواي پر فشار استفاده کرد .

اکنون بعد از آشنایی مختصر با طرز کار سیستمهاي هیدرولیکی و پنوماتیکی به معرفی اجزاي یک سیستم هیدرولیکی و پنوماتیکی می پردازیم . اجزاي تشکیل دهنده سیستم هاي هیدرولیکی : – مخزن : جهت نگهداري سیال – پمپ : جهت به جریان انداختن سیال در سیستم که توسط الکترو موتور یا موتور هاي احتراق داخلی به کار انداخته می شوند . – شیرها : براي کنترل فشار ، جریان و جهت حرکت سیال – عملگرها : جهت تبدیل انرژي سیال تحت فشار به نیروي مکانیکی مولد کار(سیلندرهاي هیدرولیک براي ایجاد حرکت خطی و موتور هاي هیدرولیک براي ایجاد حرکت دورانی.

اجزاي تشکیل دهنده سیستم هاي پنوماتیکی :

– کمپرسور – خنک کننده و خشک کننده هواي تحت فشار – مخزن ذخیره هواي تحت فشار – شیرهاي کنترل – عملگرها یک مقایسه کلی بین سیستمهاي هیدرولیک و پنوماتیک : 1. در سیستمهاي پنوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستمهاي هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده می کنند . 2. در سیستمهاي هیدرولیک روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاري قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در پنوماتیک علاوه بر روغن کاري قطعات، باید رطوبت موجود در هوا را نیز از بین برد ولی در هر دو سیستم سیال باید عاري از هر گونه گرد و غبار و ناخالصی باشد. 3. فشار در سیستمهاي هیدرولیکی بمراتب بیشتر از فشار در سیستمهاي پنوماتیکی می باشد ، حتی در مواقع خاص به 1000 مگا پاسکال هم میرسد ، در نتیجه قطعات سیستمهاي هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتري برخوردار باشند . 4. در سرعت هاي پایین دقت محرك هاي پنوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتیکه دقت محرك هاي هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت بخش است . 5. در سیستمهاي پنوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله هاي بازگشتی و مخزن نگهداري هوا نمی باشد . 6. سیستمهاي پنوماتیک از بازده کمتري نسبت به سیستمهاي هیدرولیکی برخوردارند. ایمنی سیستم هاي پنوماتیکی : هنگام استفاده از سیستم هاي پنوماتیک که سیستم هایی هستند که تحت هواي فشرده کار می کنند ، دانستن چگونگی کار با این سیستم ها بسیار ضروري است . هواي فشرده که این ابزارها را به حرکت در می آورد می تواند ایجاد خطر کند ، بخصوص در مورد کوبنده هاي پنوماتیک ، دریل ها و چکش هاي جک . اگر هشدار هاي ایمنی مناسب نادیده گرفته شود ،حوادث تجهیزات پنوماتیک بوقوع می پیوندد . در اینجا تعدادي از موارد ایمنی که باید بخاطر داشته باشیم ذکر می گردد :

– هرگز قبل از مطالعه توضیحات ابزار پنوماتیک از آن استفاده نکنید ، حتی اگر قبلاً از آن استفاده شده است . دفترچه راهنما را براي بررسی دستورالعمل هاي ایمنی مورد استفاده قرار دهید . – همواره بصورت مناسب از دستکش ایمنی ، عینک و سایر تجهیزات ایمنی استفاده شود . قبل از اجازه دادن به هر فردي براي استفاده از ابزار پنوماتیک خود ، مطمئن شوید که آنها از دنده ایمنی مناسب استفاده می کنند .این کار باعث جلوگیري از حوادث و بر طرف کردن مسئولیت از شما می شود . – مطمئن شوید که این ابزارها ( مخصوصاً nailer وstapler ها )هرگز به شخص دیگري تعلق ندارد . – مطمئن شوید هنگامیکه شما در حال کار هستید ، دیگران را خطري تهدید نمی کند . این عمل را می توانید با نصب یک پرده انجام دهید که از اصابت ذرات به دیگران جلوگیري کند . – مراقب ابزار خود باشید . نگذارید آنها مسدود یا فشرده شوند . مرتب آنها را تمیز و روغن کاري نمائید . – از هیچ تجهیز جانبی که متعلق به ابزار پنوماتیک شما نیست ، استفاده نکنید . هرگز یک ابزار را مجبور به پذیرفتن یک ابزار جانبی نکنید . – از راه اندازي ابزار با فشار هواي بالاتر از آنچه بوسیله تولید کننده مشخص شده است خودداري نمائید .

– براي جابجا کردن ابزار پنوماتیک از کشیدن شلنگ هوا خودداري کنید . – به خاطر داشته باشید که هنگام جابجا کردن ابزار هاي مختلف یا هنگامی که کار شما به اتمام رسید ، هوا را ببندید . شلنگ هوا نیز براي عملکرد ایمن ، نیازمند روش هاي ایمنی ضروري به شرح زیر می باشد : – از اتصالات و شلنگ هاي نامنطبق براي کار استفاده نکنید . به دقت قطر و مطابقت آنها را بررسی کنید. – خرابی شلنگ ها را بررسی کنید و اگر موارد خرابی را مشاهده کردید حتماً به سرعت این شلنگ ها را با شلنگ هاي جدید جایگزین کنید . – قبل از اتصال شلنگ ، آن را دور از خود نگه دارید و در آن بدمید

– فقط از شلنگ هایی که براي ابزار هاي پنوماتیک ساخته شده اند استفاده نمائید . این شلنگ ها با قابلیت مقاومت در برابر شکستن ساخته شده اند و داراي انعطاف پذیري بالایی هستند . – در همین راستا ، از شلنگ هایی که داراي حداقل فشارکاري 150 پوند بر اینچ مربع هستند استفاده کنید . همچنین میتوان از شلنگ هایی که قابلیت تحمل 150% از حداکثر فشار مورد نیاز ابزار شما را دارند نیز استفاده نمود . بالاترین شماره موجود را انتخاب کنید . – براي حذف ذرات باقی مانده از کمپرسور هوا به عنوان دمنده استفاده نکنید . تمیز کردن بوسیله هواي فشرده بسیار پر خطر است. ایمنی سیستم هاي هیدرولیکی : صدمات نشت سوراخ سنجاق : یکی از محتمل ترین صدمات مرتبط با سیستم هاي هیرولیکی ، نشت سوراخ سنجاق در شلنگ هاست . مشخص کردن مکان این نشت ها بسیار مشکل است . یک فرد متوجه مکان مرطوب ، روغنی و یا کثیف در نزدیکی خط هیدرولیک می شود . به دلیل اینکه محل نشت را نمی بیند ، دست یا انگشت خود را براي پیدا کردن آن در طول خط حرکت می دهد . وقتی به سوراخ سنجاقی رسید ، مایع مانند یک سرنگ به پوست تزریق می شود . بلافاصله بعد از این فرد احساس گزیدگی می کند . چند ساعت بعد ، زخم شروع به درد می کند و احتمالاً زمانیکه دکتر آن را می بیند خیلی دیر شده و فرد انگشت یا کل بازوي خود را از دست می دهد . اتصال نامناسب: خطر دیگر اتصال نامناسب تجهیزات هیدرولیک فشار کم یا زیاد است . یک پمپ فشار قوي را به سیستم فشار کم متصل نکنید . یک تجهیز فشار کم را به سیستم فشار قوي وصل نکنید . احتمال پارگی تجهیز ، شلنگ و یا اتصالات وجود دارد . دریچهتسکینفشارگنجانیدهشدهدرسیستمهیدرولیکاز افتفشار جلوگیري می کند . این دریچه ها را تمیز کنید و بصورت دوره اي بررسی کنید تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل کنید . نگهداري : نگهداري نامناسب یک سیستم هیدرولیک می تواند به شکست اجزاء منجر شود . عملکرد سیستم هاي هیدرولیک بصورت ایمن نیازمند نگهداري آن است : – بررسی دوره نشت روغن و شلنگ هاي فرسوده – نگهداري روغن هیدرولیک از آلاینده ها و تعویض دوره اي فیلتر ها – پوشاندن میله هاي سیلندر ها با روغن براي جلوگیري از پوسیدگی آنها

نکاتی براي بهره برداري ایمن : از این اصول براي بهره برداري ایمن از سیستم هاي هیدرولیکی پیروي کنید :

– همیشه کار واحد هیدرولیک را قبل از ترك دستگاه به اتمام برسانید .

– ماشین آلات را در مکانی دور از دسترس کودکان قرار دهید .

– واحد هاي در حال کار بالا بردن را هنگامی که باید روي سیستم کار کنید به حال تعلیق در آورید .

– هرگز هنگامی که موتور سیستم هاي هیدرولیک در حال کار است آنها را سرویس نکنید ، جز در موارد ضروري .

– سیلندر ها را تا زمانی که واحد هاي کاري بصورت ایمن قرار گرفتند ، جدا نکنید . موتور را خاموش کنید .

– در زمان حمل و نقل ماشین ، قفل سیلندر را براي واحد کار در جاي خود محکم کنید . – قبل از قطع خطوط روغن ، همه فشار هیدرولیکی را رفع و در صورت لزوم باطري را تخلیه کنید .

– مطمئن شوید که همه خطوط تنگ است و آسیب دیده نیست . ریختن روغن تحت فشار خطر آتش سوزي و جراحت پرسنل را به همراه دارد .

– بعضی از پمپ هاي هیدرولیک و دریچه ها سنگین هستند . قبل از جدا کردن آنها ابزاري براي حمایت آنها مانند زنجیر بلند ، جک و یا بلوك فراهم کنید .

– هنگام تمیز کردن قطعات از یک حلال غیر فرار استفاده کنید .

– براي تضمین کنترل واحد ، سیستم هیدرولیک را در بصورت مناسب تنظیم و به همان صورت نگهداري نمائید .

 

واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 1/2 طرح SFC
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 1/4 طرح SFC
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 3/8 طرح SFC
واحد مراقبت پنوماتیک  دو تکه AFC سایز 1/4
واحد مراقبت پنوماتیک سه تکه AC سایز 1/4
واحد مراقبت پنوماتیک طرح فستو سایز 1/4
واحد مراقبت پنوماتیک طرح فستو سایز 1/2
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 1/4
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 3/8
واحد مراقبت پنوماتیک سه تکه سایز 3/8
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 1/2
واحد مراقبت پنوماتیک سه تکه سایز 1/2
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 3/4
واحد مراقبت پنوماتیک سه تکه سایز 3/4
واحد مراقبت پنوماتیک دو تکه سایز 1
واحد مراقبت پنوماتیک سه تکه سایز 1
فیلتر رگلاتور پنوماتیک سایز 1/4 طرح SFR
فیلتر رگلاتور پنوماتیک سایز 3/8 طرح SFR
فیلتر رگلاتور پنوماتیک سایز 1/2 طرح SFR
فیلتر پنوماتیک رگلاتور سایز 1/4
فیلتر رگلاتور پنوماتیک سایز 3/8 مایندمن
فیلتر رگلاتور پنوماتیک سایز 1/2
فیلتر رگولاتور سایز 3/4 برند LMC
فیلتر پنوماتیک رگلاتور سایز 1
رگلاتور پنوماتیک سایز 1/4 بدون درجه LMC و MindMan
رگلاتور سایز 1/4 با درجه LMC
رگلاتورسایز 3/8 MindMan
رگلاتور سایز 1/2 برند LMC MindMan
رگلاتور سایز 3/4 LMC
رگلاتور پنوماتیک سایز یک
فیلتر پنوماتیک سایز 1/4 Air Control LMC MindMan
فیلتر پنوماتیک سایز 3/8 MindMan
فیلتر پنوماتیک سایز 1/2 Air Control LMC MindMan
فیلتر پنوماتیک سایز 3/4 LMC
فیلتر پنوماتیک سایز 1
روغن زن 1/4 MindMan,LMC
روغن زن 3/8 MindMan
روغن زن 1/2 MindMan,LMC
روغن زن 3/4 LMC
روغن زن سایز 1
فلو کنترل بین راهی سایز1/2 LMC
فلو کنترل بین راهی سایز 1/2 ایرکنترل
فلو کنترل بین راهی سایز 1/4 lmc
فلو کنترل بین راهی سایز 1/4 ایرکنترل
فلو کنترل بین راهی سایز 1/8 lmc
فلو کنترل بین راهی سایز 1/8 ایرکنترل
فلو کنترل بین راهی سایز 3/8 lmc
فلو کنترل بین راهی سایز 3/8 ایرکنترل
شیر تخلیه سریع پنوماتیک سایز 1/8 LMC
شیر تخلیه سریع پنوماتیک سایز 1/8 ایرکنترل
شیر تخلیه سریع سایز 1/4 ایرکنترل
شیر تخلیه سریع سایز 1/4 lmc
شیر تخلیه سریع سایز 3/8 LMC
شیر تخلیه سریع سایز 3/8 ایرکنترل
شیر تخلیه سریع سایز 1/2 LMC
شیر تخلیه سریع سایز 1/2 ایرکنترل
سوپاپ پنوماتیک 1/4 ایرکنترل
سوپاپ 1/2 ایرکنترل
اگزوز پلاستیکی سایز 1/8 ایرکنترل
اگزوز پلاستیکی سایز 1/4 ایرکنترل
اگزوز کله قندی B سایز 1/8 LMC
اگزوز کله قندی B سایز 3/8 LMC
اگزوز کله قندی B سایز 1/2 LMC
اگزوز تخت V سایز 1/2 LMC
اگزوز تخت V سایز 1/4 LMC
اگزوز تخت V سایز 1/8 LMC
اگزوز تخت V سایز 3/8 LMC
فولی اگزوز C سایز 1/8 LMC
فلو اگزوز C سایز 1/4 LMC
فلو اگزوز C سایز 1/2 LMC
بوبین LMC
بوبین ایرکنترل
سوکت LMC
سوکت ایرکنترل
بوبین و سوکت MindMan
بوبین و سوکت LMC
بوبین و سوکت ایرکنترل
سنسور جهت جکهای DNC برند LMC
سنسور جهت جکهای کامپکت LMC
سنسور جهت جکهای مینیاتوری LMC
سنسور جهت جکهای چهارگوش میل بیرون LMC
پدال 2-5 حفاظ دار سایز1/4 ایرکنترل
پدال 2-5 حفاظ دار سایز1/4 LMC
پدال 2-5 ساده سایز 1/4 LMC
پدال 2-5 ساده سایز 1/4 ایرکنترل
پدال 2-5 قفل شو سایز 1/4 LMC
پدال 2-5 قفل شو سایز 1/4 ایرکنترل
شیر پوش باتون کلاهکی 2-3 سایز 1/4 LMC
شیر پوش باتون کلاهکی 2-3 سایز 1/4 ایرکنترل
شیرپوش باتون کلاهکی 2-3 سایز 1/8 LMC
شیرپوش باتون کلاهکی 2-3 سایز 1/8 ایرکنترل
شیر پوش باتون کلاهکی 2-5 سایز 1/4 ایرکنترل
شیرپوش باتون کلاهکی 2-5 سایز 1/4 LMC
شیر پوش باتون کلاهکی 2-5 سایز 1/8 ایرکنترل
شیرپوش باتون کلاهکی 2-5 سایز 1/8 LMC
شیر مکانیکی فشاری 2-3 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر مکانیکی فشاری 2-5 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر مکانیکی سلکتوری 2-5 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر مکانیکی سلکتوری 2-3 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر کشویی سایز 1/4 ایرکنترل
شیر کشویی سایز 1/2 MindMan
شیر کشویی سایز 1/4 MindMan
شیر دستی گردان 3-4 سایز 1/2 ایرکنترل
شیر دستی گردان 3-4 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر دستی گردان 3-4 سایز 3/4 ایرکنترل
شیر دستی گردان 3-4 سایز 3/8 ایرکنترل
شیر دستی پنوماتیک 2-5 سایز 1/2 MindMan
شیر دستی 2-5 سایز 1/2 ایرکنترل
شیر دستی پنوماتیک 2-5 سایز 1/2 LMC
شیر دستی 2-5 سایز 1/4 MindMan
شیر دستی 2-5 سایز 1/4 ایرکنترل
شیر دستی 2-5 سایز 1/4 LMC
شیر دستی 2-5 سایز 3/8 ایرکنترل
شیر دستی 2-5 سایز 3/8 Mindman
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/2 مایندمن
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/2 ایرکنترل
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/2 LMC
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/4 مایندمن
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/4 ایرکنترل
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 1/4 LMC
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 3/8 ایرکنترل
شیر دستی 3-5 وسط بسته سایز 3/8 میندمن
شیر سیگنال 2-3 تک سایز 1/4 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 1/2 LMC
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 1/2 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 1/4 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 1/4 LMC
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 3/8 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 3/8 LMC
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 1/2 LMC
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 1/2 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 1/4 LMC
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 1/4 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 3/8 LMC
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز 3/8 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز1/8 LMC
شیر سیگنال 2-5 دوبل سایز1/8 ایرکنترل
شیر سیگنال 2-5 تک سایز 1/8 LMC
شیر برقی 2-5 تک سایز1/4 طرح مایندمن ایرکنترل
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/8 LMC
شیر برقی پنوماتیک 2-5 دوبل سایز 1/8 ایرکنترل
شیر برقی پنوماتیک 2-5 دوبل سایز 1/8 مایندمن
شیر برقی پنوماتیک 2-5 تک سایز 1/2 lmc
شیر برقی پنوماتیک 2-5 تک سایز 1/2 ایرکنترل
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/2 مایندمن
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/4 Mindman
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/4 LMC
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/4 ایرکنترل
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/8 مایندمن
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/8 lmc
شیر برقی 2-5 تک سایز 1/8 ایرکنترل
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/4 LMC
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/4 ایرکنترل
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 1/4 MindMan
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 3/8 lmc
شیر برقی 2-5 دوبل سایز 3/8 ایرکنترل
شیربرقی پنوماتیک 2-5 دوبل سایز 3/8 مایندمن
شیر برقی 2-5 دوبل سایز1/2 lmc
شیر برقی 2-5 دوبل سایز1/2 ایرکنترل
شیر برقی 2-5 دوبل سایز1/2 مایندمن
شیر برقی 2-5 تک سایز 3/8 ایرکنترل
شیربرقی 2-5 تک سایز 3/8 LMC
شیر وکیوم 1/4 ایرکنترل
سیلندر قلمی 10*16 lmc
جک سیلندر قلمی 10*16 ایرکنترل
جک سیلندر قلمی پنوماتیک  10*16 mindman
جک قلمی 10*20 ایرکنترل
سیلندر جک قلمی 10*20 مایندمن
سیلندر قلمی پنوماتیک 10*20 lmc
سیلندر قلمی 10*25 MindMan
سیلندر قلمی 10*25 lmc
جک قلمی 10*25 ایرکنترل
جک قلمی 100*16 MindMan
سیلندر قلمی 100*16 lmc
سیلندر جک قلمی پنوماتیک 100*16 ایرکنترل
سیلندر قلمی 100*20 MindMan
سیلندر قلمی 100*20 lmc
سیلندر قلمی 100*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 100*25 lmc
سیلندر قلمی پنوماتیک 100*25 ایرکنترل
سیلندر قلمی 100*25 MindMan
سیلندر قلمی 125*25 ایرکنترل
سیلندر قلمی 125*25 MindMan
سیلندر قلمی 150*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 150*25 ایرکنترل
سیلندر قلمی 150-160*16 MindMan
سیلندر قلمی 150-160*25 MindMan
سیلندر قلمی 200*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 200*25 ایرکنترل
سیلندر قلمی 25*16 lmc
سیلندر قلمی 25*16 Mindman
جک قلمی 25*16 ایرکنترل
سیلندر قلمی 25*20 MindMan
سیلندر قلمی 25*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 25*20 lmc
سیلندر قلمی 25*25 lmc
سیلندر قلمی 25*25 mindman
سیلندر قلمی 25*25 ایرکنترل
جک سیلندر قلمی 250*16 mindman
سیلندر قلمی 300*16 mindman
سیلندر قلمی 50*16 مایندمن تایوان
سیلندر قلمی 50*16 lmc چین
جک سیلندر قلمی 50*16 ایرکنترل
سیلندر قلمی 50*20 مایندمن
سیلندر قلمی 50*20 lmc
سیلندر قلمی 50*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 50*25 lmc
سیلندر قلمی 50*25 ایرکنترل
سیلندر قلمی 50*25 مایندمن تایوان
جک قلمی 80*16 ایرکنترل
سیلندر قلمی 80*16 مایندمن
سیلندر قلمی 80*16 lmc
سیلندر قلمی 80*20 مایندمن
سیلندر قلمی 80*20 lmc
جک سیلندر قلمی 80*20 ایرکنترل
سیلندر قلمی 80*25 Mindman
جک سیلندر قلمی 80*25 lmc
جک سیلندر پنوماتیک قلمی 80*25 ایرکنترل چین
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 4 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 10 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 100 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 16 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 2 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 25 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 4 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 40 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 6 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 10 سانتیمتر 60 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 10 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 100 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 16 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 2 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 25 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 40 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتیمتر 6 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 15 سانتی متر 60 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 4 سانتی متر10 بار تابلویی
درجه فشار صفحه 4 سانتی متر16 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 4 سانتی متر2 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 4 سانتی متر4 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 4 سانتی متر6 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 10 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 10 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 100 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 100 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 16 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 16 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 25 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 25 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 4 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 4 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 40 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 6 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 6 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 60 بار ایستاده FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 60 بار تابلویی FG
درجه فشار صفحه 6 سانتی متر 40 بار تابلویی FG
شیر 2-2 ساده سایز 1/4 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 ساده سایز 1/2 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 3/4 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 1 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 1 و 1/4 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 1 1/2 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 2 اینچ ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 1/2 ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 3/4 ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 1 ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 1-1/4 ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 1-1/2 ایرکنترل
انگل ولو استیل بخار سایز 2 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 1/2 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 3/4 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 1 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 1-1/4 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 1-1/2 ایرکنترل
انگل ولو پلاستیکی بخار سایز 2 ایرکنترل
رابط مستقیم 4 LMC
رابط مستقیم 6 LMC
رابط مستقیم 8 LMC
رابط مستقیم 10 LMC
رابط مستقیم 12 LMC
رابط مستقیم 14 LMC
رابط مستقیم 16 LMC
رابط متغیر 4-6 LMC
رابط متغیر 6-8 LMC
رابط متغیر 8-10 LMC
رابط متغیر 10-12 LMC
سه راهی T 4 م LMC
سه راهی T 6 م LMC
سه راهی T 8 م LMC
سه راهی T 10 م LMC
سه راهی T 12 م LMC
سه راهی T 14 م LMC
سه راهی T 16 م LMC
سه راهی Y 4 م LMC
سه راهی Y 6 م LMC
سه راهی Y 8 م LMC
سه راهی Y 10 م LMC
سه راهی Y 12 م LMC
چهار راهی 4 LMC
چهار راهی 6 LMC
چهار راهی 8 LMC
چهار راهی 10 LMC
چهار راهی 12 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/4-8 LMC
سه راهی وسط رزوه 3/8- 8 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/2- 8 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/8- 10 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/4- 10 LMC
سه راهی وسط رزوه 3/8- 10 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/2- 10 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/4- 12 LMC
سه راهی وسط رزوه 3/8- 12 LMC
سه راهی وسط رزوه 1/2- 12 LMC
اتصالات پنوماتیکی مستقیم 4-LMC M5
اتصالات پنوماتیکی مستقیم 6-LMC M5
اتصال مستقیم 1/8- 4 LMC
اتصال مستقیم 1/4- 4 LMC
اتصال مستقیم 1/8- 6 LMC
اتصال مستقیم 1/4- 6 LMC
اتصال مستقیم 3/8- 6 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 6 LMC
اتصال مستقیم 1/8- 8 LMC
اتصال مستقیم 1/4- 8 LMC
اتصال مستقیم 3/8- 8 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 8 LMC
اتصال مستقیم 1/8- 10 LMC
اتصال مستقیم 1/4- 10 LMC
اتصال مستقیم 3/8- 10 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 10 LMC
اتصال مستقیم 1/8- 12 LMC
اتصال مستقیم 1/4- 12 LMC
اتصال مستقیم 3/8- 12 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 12 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 14 LMC
اتصال مستقیم 1/2- 16 LMC
اتصال زانو 4-LMC M5
اتصال زانو 6-LMC M5
اتصال زانو 1/8- 4 LMC
اتصال زانو 1/4- 4 LMC
اتصال زانو 1/8- 6 LMC
اتصال زانو 1/4- 6 LMC
اتصال زانو 3/8- 6 LMC
اتصال زانو 1/2- 6 LMC
اتصال زانو 1/8- 8 LMC
اتصال زانو 1/4- 8 LMC
اتصال زانو 3/8- 8 LMC
اتصال زانو 1/2- 8 LMC
اتصال زانو 1/8- 10 LMC
اتصال زانو 1/4- 10 LMC
اتصال زانو 3/8- 10 LMC
اتصال زانو 1/2- 10 LMC
اتصال زانو 1/4- 12 LMC
اتصال زانو 3/8- 12 LMC
اتصال زانو 1/2- 12 LMC
اتصال زانو 1/2- 14 LMC
اتصال زانو 1/2- 16 LMC
شیلنگ آشون سایز 2.5 * 4
شیلنگ آشون سایز 4 * 6
شیلنگ آشون سایز 6 * 8
شیلنگ آشون سایز 5 * 8
شیلنگ آشون سایز 6.5 * 10
شیلنگ آشون سایز 8 * 10
شیلنگ آشون سایز 8 * 12
شیلنگ آشون سایز 10 * 12
شیلنگ آشون سایز 10 * 14
شیلنگ آشون سایز 10 * 16
شلنگ LMC سایز 2.5 * 4
شلنگ LMC سایز 4 * 6
شلنگ LMC سایز 6 * 8
شلنگ LMC سایز 5.5 * 8
شلنگ LMC سایز 6.5 * 10
شلنگ LMC سایز 8 * 12
شلنگ LMC سایز 10 * 14
شلنگ LMC سایز 12 * 16
جک کامپکت 10 * 25 LMC
جک کامپکت 20 * 25 LMC
جک کامپکت 25 * 25 LMC
جک کامپکت 40 * 25 LMC
جک کامپکت 50 * 25 LMC
جک کامپکت 10 * 32 LMC
جک کامپکت 20 * 32 LMC
جک کامپکت 25 * 32 LMC
جک کامپکت 40 * 32 LMC
جک کامپکت 50 * 32 LMC
جک کامپکت 40 * 10 LMC
جک کامپکت 40 * 20 LMC
جک کامپکت 40 * 25 LMC
جک کامپکت 40 * 40 LMC
جک کامپکت 50 * 40 LMC
جک کامپکت 50 * 10 LMC
جک کامپکت 50 * 20 LMC
جک کامپکت 50 * 25 LMC
جک کامپکت 50 * 40 LMC
جک کامپکت 50 * 50 LMC
جک کامپکت 63 * 10 LMC
جک کامپکت 63 * 25 LMC
جک کامپکت 63 * 40 LMC
جک کامپکت 63 * 50 LMC