بایگانی دسته: ثبت آگهی

ثبت آگهی رایگان

نکاتی برای فروش زیاد

با اعمال نکات زیر شاهد افزایش فروش برای فروشگاه خویش خواهید بود.
کسب وکار خود را در محیط کار تبلیغ کنید
بر دیوار بیرونی شرکت، نام و زمینه کار شرکت را بنویسید. با رستوران بزرگی در تهران کار میکردم. این رستوران در نمای بیرونی هیچ تابلوی قابل توجهی نداشت. بسیاری از افرادی که از آنجا عبور میکردند نمیدانستند که در آنجا رستورانی وجود دارد. این رستوران هنگامی که تابلوی بزرگی از نمای داخلی رستوران را بر دیوار بیرونی نصب کرد، تعداد مراجعین به رستوران بیشتر شدند
هرگونه نوشته یا علامتی از کسب وکار شما در محیطهای عمومی محل کار، تبلیغی شبانه روزی خواهد بود و میتواند دیگران را با کسب وکار شما آشنا سازد، حتی زمانی که تعطیل هستید.
اگر امکان نصب تابلو یا نوشتهای بزرگ را ندارید، میتوانید بر زنگ درب ورودی علاوه بر نام شرکت، زمینه کاری خود را هم بنویسید. البته برای نصب تابلوهای بزرگ شاید نیاز به دریافت مجوز باشد. از رنگها و طراحی مناسب و حرفهای استفاده کنید. حتی میتوانید روزها و ساعات فعالیت شرکت را بنویسید.

اگر میخواهید که متن تبلیغاتی برایتان بنویسیم که فروش کالا و خدماتتان را افزایش دهد کافیست در MyCityAd.ir عضویت پیدا کنید و سپس با 09141776345 تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی لازمه را دریافت کنید.

ادامه خواندن نکاتی برای فروش زیاد

قوانینی برای افزایش فروش

با اعمال چه قوانینی افزایش فروش را خواهیم داشت؟

براساس نظرسنجی اخیر انستیتوی گالوپ در زمینه صداقت و رفتار اخالقی در میان کسبه حرفهای دنیای غرب، آشکار شد که فروشندگان بیمه و بنگاههای فروش خودرو در قعر فهرست اعتماد قرار دارند. شرط میبندم که از شنیدن آن شوکه نشدهاید؛ اما آیا میدانستید که این تنها فروشندگان خودرو نیستند که در این زمینه شهرت بدی دارند؟ بیل یروکس از گروه بروکس برآورد میکند که چیزی بیش از 85 درصد از مشتریان دیدی منفی نسبت به همه فروشندگان دارند؛ اما شما میتوانید با کسب مهارتهایی خالف آن را به مردم ثابت کنید و وادارشان کنید در مورد فرآیند فروش طور دیگری فکر کنند. درواقع فروش میتواند یکی از باارزشترین وظایفی باشد که شما به عنوان صاحبکار انجام میدهید. البته به شرط آنکه این 10 ترفند را به کار ببندید.
برای درج تبلیغات فروش کالا و محصول خدماتی خویش میتوانید در MyCityAd.ir ثبت آگهی فروش کنید.
ادامه خواندن قوانینی برای افزایش فروش

8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

خدمــات مناســب بــه مشــتریان، شــریان حیاتــی هــر کســب و کاری اســت. شــما میتوانیــد بــا تبلیغــات و قیمتهـای مناسـب، خریـداران جدیـدی جـذب کنیـد، ولـی اگـر نتوانیـد آنهـا را مجـاب بـه خریـد مجـدد کنیــد، کســب و کار شــما در بلندمــدت ســودآور نخواهــد بــود. کیفیــت مناســب خدمــات همــان چیــزی اســت کــه مشــتریان را مجــاب بــه خریــد مجــدد میکنــد و باعــث میشــود مشــتریان را خوشــحال بدرقــه کنیــد- آنقــدر خوشــحال کــه بازخــورد مناســبی از کار شــما بــه دیگــران بدهنــد (تبلیغــات دهــان بــه دهــان ایجــاد شــود). ادامه خواندن 8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

1- یادآوری آن آسان باشد

شــعار بایســتی بــه آســانی بــه خاطــر آورده شــود. ایــن ویژگــی بیشــتر مربــوط بــه پیشــینه برنــد و تعــداد دفعــات تکــرار آن در طــول مــدت زمــان طوالنــی اســت. همچنیــن بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه بــه خاطرســپاري و بـه يـادآوردن يـك شـعار تبليغاتـي بـه شـدت بـه بـاور هـا، خاطــرات، ســطح ســواد و تكيــه كالم هــاي مــردم يــكجامعـه بسـتگي دارد و بـه هميـن دليـل نوشـتن يـك آگهي  و مخصوصــا شــعار تبليغاتــي در اغلــب مــوارد فقــط از دســت كارشناســان محلــي برمــي آيــد. بــرای بــه یــادآوری و بــه خاطــر ســپاری آســان یــک شــعار مــی تــوان از کلمــات مــوزون، جنــاس،… اســتفاده کــرد. ادامه خواندن ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

بیل گیتس

بیـل گیـتسبنیـان گـذار شـرکت مایکـروسافت

بیل گیتس در سال 1955 در سیاتل بــه دنیا آمــد و بــرای تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت اما تحصیالت خود را ناتمام گذاشت.

«به اعتقاد من اگر مشکلات را به مردم نشــان دهید و راه حل ها را آشــکار کنید آنها به حرکت وادار خواهند شد. » ادامه خواندن بیل گیتس

ضرب المثل انگلیسی

یکی از روش های بهینه سازی دانش هر زبان ای ، حفظ نمودن مجموعه ای از جملات زیبا و معنی دار آن زبان است تا هم بتوانیم دایره لغات خود را افزایش دهیم و هم ساختار زبان ( مسائل گرامری ) خود را تقویت کنیم.

…Absence

Absence make the heart grow fonder

دوری باعث می شود محبت قلبها زیاد شود

…Actions

Actions speak louder than words

اعمال از کلمات بلندتر حرف می زنند

….Alone…

Better to be alone than in bad company

تنهایی از جمع بد بودن بهتر است

….Appearances

  Appearances are deceptive

ظواهر گمراه کننده اند

….Apple….

An Apple a day keeps the doctor away

یک سیب در یک روز دکتر را از خانه دور نگه می دارد

….Bad things

Bad things happen in everybody’s life,not just yours

چیزهای بد در زندگی هرکسی رخ میدهد، نه فقط در زندگی تو

Bankrupt…

Beggars can never be bankrupt

گدایان هرگز نمیتوانند ورشکست باشند

…Barking…

A barking dog never bites

سگی که پارس می کند هرگز گاز نمی گیرد

….Beat…

If you can’t beam them, join them

اگر نمیتوانی آنها را شکست دهی بهشان ملحق شو

….Beauty

Beauty is only skin-deep

زیبایی فقط ظاهری است

…Bee…

The busy bee has no time for sorrow

زنبور مشغول وقتی برای غم ندارد

….Beggars

Beggars can’t be choosers

گدایان نمیتوانند انتخاب کننده باشند

Believing…

Seeing is believing

دیدن باور کردن است

….Blend…

Better bend than break

خمیدن از شکستن بهتر است

….Beware

Beware of the wolf in sheep’s clothing

از گرگ در لباس گوسفند برحذر باش

….Bird….

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده در دست ارزش دو پرنده در بوته زار را دارد

Blind…

Love is blind

عشق کور است

درج آگهی آموزشگاه زبان

درج آگهی رایگان زبان

درج آگهی مدرس زبان انگلیسی

درج آگهی آموزش زبان خارجی

راهنمای درج آگهی

آبشار ایرانی لوه –  آنجل، آبشاری در ونزوئلا – آبله هولک – تیار بمعنی آماده و مهیا – استرپتومایسین آنتی بیوتیک موثر – ورانبر بمعنی آنطرف – اثر آرت بوخوالد آداب دان ها می باشد – از رنجی که می بریم اثر آل احمد می باشد – مرزبان نامه اثر ارزشمند وراوینی هست – ادامه خواندن راهنمای درج آگهی

صنعت تبلیغات نقطه خرید

تبلیغات نقطه خرید

صنعت تبلیغات در نقطه خرید در انگلیس در سال ۲۰۰۳ رقمی برابر با ۱/۱ میلیارد پوند (۵۶/۱ میلیارد یورو) بود که طیف گسترده‌ای از شرکت‌های تولیدی، مونتاژ، طراحی و نمونه‌سازی، چاپ، انبارداری، توزیع و نصب تجهیزات تبلیغ‌گری تا سایر حرفه‌های مربوط به تفریحات را در بر می‌‌گرفت. هیچ شرکتی به تنهایی سهمی بیش از ۵ درصد بازار را در دست ندارد و این صنعت بسیار بخش‌بخش بوده و در واقع ۶ درصد کل هزینه‌های بازار و بازاریابی در انگلیس را شامل می‌‌شود.

درج آگهی, نیازمندی, تبلیغ، تبلیغات رایگان و ویژه   ادامه خواندن صنعت تبلیغات نقطه خرید

آگهی و تبلیغات فروشگاه اینترنتی

> چوب لباسی جادویی واندر هنگر تمام فلزی
دست نگه دارید !!! می دانیم واندر هنگر را از تبلیغات ماهواره ای آن می شناسید … اما …. ما واندر هنگر را این بار بصورت تمام فلزی به شما عرضه میکنیم … اگر در تبلیغات تلوزیونی دیده باشید واندرهنگرهای آنها پلاستیکی هستند و امکان شکسته شدن با افزای …
13,800 تومان  عتیقه جات و آنتیک   ادامه خواندن آگهی و تبلیغات فروشگاه اینترنتی

آگهی توکان

درباره سایت توکان
رسانه تبلیغاتی توکان به عنوان یک نیازمندی های اینترنتی (آگهی نامه) فعالیت خود را آغاز کرد .
سایت توکان توانسته با فراهم نمودن بستر تبلیغات آنلاین برای صاحبین مشاغل ، به گسترش کسب و کار ده ها هزار ایرانی کمک کند
توکان هنوز در ابتدای راه قرار دارد و برای پیشرفت بیشتر ، به پشنهادات و انتقادات شما نیاز دارد . پس پیشنهادات ارزنده و انتقادات سازنده خود را برای ما ارسال کنید . ادامه خواندن آگهی توکان