بایگانی دسته: خدمات سخت افزار و شبکه

تبلیغات شرکت های سخت افزار و شبکه

شبکه های کامپیوتری

زیر لایه كنترل دسترسی به رسانه انتقال (MAC Sublayer)
برخی از شبكه های كامپیوتری دارای رسانه مشترك بوده و مبتنی بر روش دسترسی چندگانه (Multiple Access) به رسانه انتقال(Media) میباشند. بدین معنی كه كلیه عناصر شبكه بهطور همزمان به كانال انتقال داده دسترسی دارند و میتوانند فریمهای ارسالی خود را بر روی آن قرار داده و ارسال نمایند. مشكل اصلی در این شبكهها كنترل دستیابی به رسانه انتقال (MAC : Medium Access Control)میباشد. هدف از این كنترل جلوگیری از تصادم (Collision) فریمهای داده میزبانهای مختلف است. ادامه خواندن شبکه های کامپیوتری