انواع زندگی شغلی

انواع زندگی شغل ای :

بطور کلی میتوان گفت تاکنون مردم دنیا سه نوع زندگی شغلی را تجربه کرده اند که عبارتند از :

  • استخدام
  • خوداشتغالی
  • کارآفرینی

ظاهرا ممکن است بعضی از زندگی های فوق مترادف یا یکسان به نظر آیند، مثلا چنین تصور شود که خود اشتغالی و کارآفرینی همان اشتغال آزاد است برای روشن تر شدن مفهوم، مرزها و تفاوت های هر یک از آنها شرح مختصری از انها ارائه می گردد:  استخدام مشاغل  –  

– استخدام employment چیست؟

منظور از استخدام، زندگی شغل ای است که شخص در قالب یک قرارداد رسمی و معتبر، وقت و مهارت های خود را در مقابل دریافت وجه مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار میدهد. این نوع استخدام، استخدامی است که موجب امنیت شغلی کامل یا نسبی برای مدت نسبتا طولانی می گردد.

به عنوان مثال زندگی شغلی کلیه افرادی که در استخدام رسمی دولت یا سازمان های خصوصی هستند از نوع استخدام می باشد. یعنی زندگی ای که از یک حداقل امنیت شغلی و اقتصادی برخوردار است و فرد استخدام شده دغدغه ضرر و ریسک مالی کارفرما را ندارد و در جستجوی یک زندگی مطمئن و بی مخاطره است اگر چه در سطح بالایی از رفاه نباشد. این نوع زندگی از دوران انقلاب صنعتی که سازمانهای بزرگی بوجود آمدند بیشتر رایج گردیده است و لذا گفته می شود شالوده کار در دوران صنعتی استخدام می باشد.

لازم به توضیح است امروزه افرادی که قرارداد استخدام پیمانی یا قراردادی، با سازمانی می بندند و از یک امنیت شغلی نسبی برخوردار می شوند در واقع در جستجوی زندگی شغلی مطمئنی هستند و لذا آنها نیز جزء گروه استخدامی محسوب می شوند.

افرادی که این نوع زندگی را انتخاب می کنند اغلب افرادی منظم و تابع مقررات بوده و پذیرای سلسله مراتب اداری و ریاست مافوق هستند و لذا حاضرند خود را تحت نظر و کنترل دیگران قراردهند.

به عبارت دیگر بدست آوردن یک امنیت شغلی برای این گروه ارزش بالایی دارد تا حدی که حاضرند خود تا این درجه محدود کنند.

البته سایر خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و عوامل محیطی نیز در این تصمیم گیری موثر استبعنوان مثال فردی که در خانواده خود شاهد و ناظر رفتارهای کارافرینانه و مخاطره آمیز نبوده است و یا فردی که نیاز به قدرت بالایی دارد ترجیح میدهد در یک سازمان بزرگ کار کند تا بتواند در جایگاهی قرار گیرد که قدرت خود را بر دیگران اعمال کند و بالعکس افرادی که نیاز به پیشرفت بالایی دارند ترجیح می دهند برای پیشرفت بیشتر، خود را از قید و بندهای استخدام و سازمان تابعه آزاد کنند تا بتوانند به آرمانها و دورنمای خود برسند.

به هر حال آنچه مسلم است عده ای از افراد زندگی آرام، منظم و مطمئن را بر زندگی توام با ریسک، نوسان ، پیشرفت، شکست و هیجان که مشخصه زندگی شغلی کارآفرینانه است ترجیح می دهند. این گروه اغلب در جستجوی مشاغل ثابت و مطمئن مزدبگیری هستند.

لازمه تشخیص قطعی نسبت به این که افراد کدام زندگی شغلی را انتخاب کرده اند یا خواهند کرد این است که مدتی در حدود 3 تا 5 سال از انتخاب شغلشان گذشته باشد. به عبارت ددیگر بسیار دیده شده است که افراد بعد از انتخاب اولین زندگی شغلی خود و مدتی فعالیت در آن، زندگی شغلی خود را تغییر داده اند لذا به صرف این که فردی زندگی شغلی خاصی را انتخاب کرده باشد و مشغول آن باشد نمیتوان به قوت اعلام کرد که او حتما بر انتخاب خود برای مدت مدیدی خواهد ماند یا خیر. بنابراین گذشت 3 تا 5 سال از شروع فعالیت نشانه ان است که فرد احتمال تغییر زندگی شغلی کمتری خواهد داشت. البته فراموش نشود که منظور تغییر شغل نیست بلکه تغییر زندگی شغلی است. چون عده زیادی در طول عمر خود مشاغل مختلفی را تجربه می کنند یعنی ممکن است همه انها در یک نوع زندگی شغلی مثلا استخدام یا خود اشتغالی یا کارآفرینی باقی بمانند.

-خود اشتغالی Self Employment :

خوداشتغالی اصطلاحی است برای بیان و توصیف یک نوع زندگی شغلی که در ان فرد حرفه خود را براساس تجربیات و مشاغل آزاد موجود در بازار کار و با مسئولیت شخصی انجام می دهد به عبارت دیگر هرکس که در استخدام سازمانی نباشد و یا همه افرادی که مزدبگیر نیستند، خواه به صورت انفرادی کار را در منزل انجام دهد یا همانند یک وکیل، یک مشاور، یک متخصص کار بیرون منزل داشته باشد و یا در یک مغازه و یا کارگاه با چند نفر پرسنل به کار مشغول باشد بعنوان مثال ممکن است فردی در یک مغازه یا کارگاه تعدادی را به کار گمارده و مشغول تولید محصولی مثل قاب عکس باشد و یا به تنهایی صاحب مغازه باطری سازی بوده و آن را اداره کند جز خوداشتغالان محسوب می شود. علاوه بر این لازم است که فرد مسئولیت مالی کار و ریسک آن را شخصا بپذیرد. به عبارت دیگر افرادی که به تنهایی کاری را در منزل انجام می دهند اما در مقابل ان از فرد یا سازمانی دستمزد دریافت می کنند جزء خود اشتغالان محسوب نمی شوند البته افرادی که با دیگران در سرمایه یا در وسائل کار شریک باشند و به تنهایی یا خانوادگی در منزل کار کنند و ریسک کار را متقبل شده باشند، خود اشتغال محسوب می شوند. بنابراین میتوان گفت خوداشتغالی مساوی است با کاری توام با ریسک و غیر مزد بگیری که در منزل یا خارج منزل و بصورت فردی یا خانوادگی و یا بکارگماردن افرادی انجام شود.

بسیاری از افرادی که نوع زندگی شغلی کارآفرینانه دارند ممکن است کار خود را از خود اشتغالی شروع کرده باشند اما پس از مدت کوتاهی رشد قابل توجهی نموده و وارد حوزه کارافرینی و شرکتهای کوچک و متوسط شده اند. لذا به قوت نمیتوان گفت فردی که یکسال بصورت خود اشتغالی فعالیت کرده است زندگی شغلی خود را از نوع خود اشتغالی انتخاب نموده اما اگر پس از گذشت 3 تا 5 سال هنوز بصورت خود اشتغال فعالیت کند میتوان گفت که به احتمال زیاد زندگی شغلی او از نوع خود اشتغالی است.

امروزه به دلیل رشد و توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات افراد در منازل خود از طریق ایجاد شرکتهای مجازی در اینترنت اقدام به فعالیتهایی بسیار گسترده حتی در سطح بین الملل می کنند. اینگونه فعالیت ها که توسط یک فرد به تنهایی و یا با استخدام دیگران انجام می شود حتی با سپردن قسمتی از کار به سایر افراد و سازمانها بصورت پیمان سپاری جز فعالیتهای خود اشتغالی محسوب می شود.

بطور خلاصه اگر بخواهیم ویژگی های افراد خود اشتغال را با کارآفرینان و مزد بگیران مقایسه کنیم میتوانیم بگوییم که این گروه نه کاملا ویژگیهای افراد کارآفرین را دارند که با یک دورنما و انگیزه پیشرفت قوی حتی بدون سرمایه و تحمل ریسک، کار خود را در سطح وسیع تری انجام دهند و نه ویژگی های گروه مزد بگیران که حاضر شوند در استخدام سازمانی قرار گیرند و تابع مقررات بوده و پذیرای سلسله مراتب اداری و ریاست مافوق باشند.

فرصت شناسی به این معنی است که فرد بجای توجه بیشتر به تهدیدات و رفع آنها جهت حفظ وضعیت موجود خود به فرصت ها توجه می کند تا از طریق کشف انها و بهره برداری از فرصت های جدید وضعیت موجود خود را ارتقاء دهد.

– کارآفرینی entrepreneurship :

کارآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شغلی است بلکه بسیاری معتقدند یک سبک زندگی یا سبک تفکر و یا یک فرهنگ است، زندگی کارآفرینانه زندگی ای است توام با هیجان ریسک، تنوع، شکست، پیروزی، شوق، تلاش، خلاقیت و فرصت گرایی زندگی ای که در ان از سکون و رخوت و ناامیدی خبری نیست. زندگی شغلی کارآفرینانه را افرادی انتخاب می کنند که دوست دارند از دیگران موفق تر باشند انها می خواهند این موفقیت را از طریق تلاش بیشتر، خلاقیت بیشتر و خلق و کشف و بهره برداری بیشتر فرصت ها بدست آورند. روحیه آنها طوری است که نه از رییس داشتن خوششان می آید و نه از ریاست کردن بر دیگران، کارآفرینان سخت بدنبال تحقق بخشیدن آرمان و چشم انداز خود هستند و در این راه پول فقط معیاری جهت نشان دادن میزان موفقیتشان است نه هدف غایی فعالیت هایشان اگر قصد شما از ورود به کسب و کار تنها کسب درآمد بیشتر و سریع تر باشد کارآفرین نیستید شما باید در درجه اول عاشق کارتان باشید. کارآفرین معتقد است برای بدست اوردن پول اول باید از پول چشم بپوشد و برای رسیدن به موفقیت اول باید طعم شکست را بچشد شکست در نزد کارآفرین واقعه ای است که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده است . کار افرین اگر هیچ پولی از کارش بدست نیاورد تا زمانی که از کارش لذت می برد خود را موفق حس می کند کارآفرین همواره در جستجوی ایده ها و فرصت های جدید است انها اگر چه در مشاغل غیر مزد بگیری فعالیت می کنند اما با صاحبان مشاغل آزادی که فقط در تلاش هستند تا موقعیت خود را حفظ کنند و منافع اقتصادی خود را بدون داشتن ایده جدید یا خلق فرصتهای جدید کسب و کار افزایش دهند تفاوت های بسیاری دارند آنها خود اشتغالی را به علت یافتن یک شغل استخدامی انتخاب نکرده اند یلکه ممکن است سازمانی را بخاطر اجرای فکر و ایده شان ترک کرده باشند.

یکی دیگر از تفاوت های کارآفرینان با صاحبان مشاغل آزاد یا شرکت های کوچک و متوسط این است که انها خیلی سریع رشد می نمایند. بنابراین شرکت کوچک یا خود اشتغالی که در عرض 3 تا 5 سال پیشرفت چشمگیری نکرده باشد جزء کارآفرینان قرار نمی گیرد و لذا معنی اخص خود اشتغالی در همین تفاوت ها مشخص می شود.

شغل کارافرین با وجود این که از نوع خود اشتغالی و غیر مزد بگیری است اما با صاحبان مشاغل آزاد به معنی اخص ان بسیار تفاوت دارد آنها فقط کار نمی کنند که بازده سرمایه شان را بالا برند و مانند سرمایه داران معمولی و غیر خلاق سعی نمیکنند فقط تهدیدها را شناسایی و رفع کنند. کارآفرینان به هیچ عنوان تمایلی به انجام کارهای رایج و دلالی یا خرید و فروش بدون نوآوری و فرصت گرایی ندارند اگر چه سود فراوانی برایشان داشته باشد. تفاوت یک مغازه دار معمولی ( صاحبن مشاغل آزاد ) با یک کارآفرین در این است که کارآفرین با وجود موفقیتی که بدست می آورد همواره در جستجوی کالاهای جدید ، روش های جدید خرید، فروش، تبلیغ و … مشتریان جدید، بازارهای جدید و فعالیتهای جنبی جدید و حتی فرصت هایی برای ادغام افقی و عمودی با همکاران است در حالی که یک مغازه دار معمولی از روشهای رایج و معمول تقلید می کند، در محلی مغازه خود را دایر می کند که بورس است جنسی را می خرد که همه مغازه ها برای فروش عرضه می کند روش تبلیغ بسته بندی و رقابتی را انتخاب می کند که سایرین انتخاب کرده اند.

برای تفکیک صاحبان مشاغل آزاد و کارآفرینان کافی است مغازه داری را در نظر بگیرید که سالیان سال است هیچگونه تغییری در نوع کار، دکوراسیون، محصولات و روشهای تبلیغ و … خود نداده است، اگر چه به دلایل تورم و روابط و مسایل دیگر توانسته باشد درامد قابل توجهی را بدست آورد اما به هیچ عنوان کارافرین نیست. خلاصه این که اغلب انها افرادی هستند که نتوانسته اند شغل مناسب و مطمئن را در بخش استخدام برای خود بیابند و از روی ناچاری و یا شغل پدری وارد حوزه مشاغل آزاد شده اند و لذا هیچگونه ایده و فرصت جدیدی را شناسایی یا خلق نکرده اند که به دنبال تحقق بخشیدن آن باشند.

عواملی که در انتخاب شغل دخالت دارند با عواملی که باعث موفقیت می شوند متفاوتند.

Types of Jobs ‘s life :

In general it can be said so far three people have experienced career include :

Employment
Self
Entrepreneurship

– Employment is employment ?

This type of recruitment, employment , job security, fully or partly , the result for the period is relatively long .

For example , all the people who hire career government or private organizations of employment. This kind of life that large organizations were created during the Industrial Revolution is more common , and therefore is said to be the foundation work in the recruitment industry .

reach.

However, what is certain is that some people live in a quiet , orderly and secure life risks associated with fluctuations , progress, failures and excitement that is the hallmark of entrepreneurial career preference . These groups are often in search of wage stable jobs .

Necessary for a definitive diagnosis than that these people have chosen any career , or will it selected a job for about 3 to 5 years of the past.that he will stay for a long time or not sure of your choice . So over 3 to 5 years of starting up a sign that a person will be less likely to change career . Of course, do not forget that career change is not to change jobs . Because many different careers in their lifetime ‘s experience may they all employed or self -employment or entrepreneurship as a career remain .

– Self-Employed Self Employment:

or workshop, a number of the employed is engaged in manufacturing products like photo frames or a single battery and the shop owner to handle it except the self-employed are . In addition to the individual financial responsibility and risk to take it personally .work at home, work undertaken and the risks they are self-employed . So we can say that self-employment is equal to the combined risk of non- wage earners working at home or outside the home and can be done individually or family or Bkargmardn people .

it is self-employed .

Terry do not feature team who are wage earners are employed in organizational and administrative regulations and department superiors hierarchy are open to .

– Entrepreneurial entrepreneurship:

Entrepreneurship is not just a career , but many believe it is a way of life or style of thinking and a culture of life is a life of entrepreneurial risk, combined with the excitement of the diversity, the failure of victory , Ardency , effort, the life of creativity and the opportunity to oriented in the inertia and apathy and despair, no .you are going into business entrepreneur not only earn more and faster you first have to love your job .they are leaving for the implementation of the idea .

Another difference between entrepreneurs and self-employed workers and small and medium-sized companies that are growing very fast . So small companies or self-employed within 3 to 5 years, significant progress is not specifically part of the self-employed entrepreneurs are not significant and therefore the differences will be determined.

to identify and eliminate threats . Entrepreneurs with no desire to perform common tasks , and no broker or sales without innovation and integration opportunities , although they may have many benefits . Difference between an ordinary shopkeeper ( Sahbn jobs ) is an entrepreneur with successful entrepreneur who acquires always looking for new products , new ways of buying , selling , advertising and new customers, new markets and activitiessales offers competitive advertising method and choose the package that others have chosen.

be obtained substantial income , but not any entrepreneurs .they realize they are looking for .

Factors that are involved in jobs with risk factors of success are different.
Career , what career life, entrepreneurial , start a career , job, career tracks , career articles , Quality of Life Questionnaire employment , entrepreneurship , quality of life, job , jobs, job ads , classifieds home jobs , advertising , and public relations

  • انواع زندگی شغلی
  • زندگی شغلی