بایگانی دسته: آگهی همشهری

آگهی همشهری تهران و کرج و ایران

استعلام قیمت واردات و تامین تهیه قطعات هایداک Hydac

تهیه و تامین Hydac همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل از ملزومات جوامع صنعتی به شمار می آید و همواره جزو مهمترین مشغولیتهای ذهنی صاحبان صنایع بوده, شرکت MyCityAd.ir با هدف ارایه پاسخی مناسب به این نیاز تاسیس شده و مشغول فعالیت می باشد.
شرکت MyCityAd.ir با بهره گیری از دانش فنی Hydac کارشناسان خود آماده ارایه مشاوره در خصوص انتخاب مناسبترین اقلام بسته به نیاز کارفرمایان محترم بوده و در صورت نهایی شدن فرایند انتخاب,قابلیت تهیه و تامین اقلام از نقاط محتلف دنیا و تولید کنندگان متنوع را دارد.

شرکت MyCityAd.ir بر آن است با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و تامین مهندسی شده در کشور ایران, برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایران ایفا نماید.
اگر محصولی از Hydac را نیاز دارید تا برایتان از خارج تهیه و تامین شود میتوانید براحتی درخواست خود را با MyCityAd.ir مطرح سازید تا کارشناسان ما درخواست خرید  Hydac شما را بررسی و مشاوره لازم را برای شما ارایه نمایند .
شرکت MyCityAd.ir واقع در تهران امکان ارایه پیش فاکتورHydac  و صدور فاکتور رسمی برای اقلام وارداتیHydac و درخواستی Hydac شما را دارد. برای ارتباط با MyCityAd.ir کافیست با شماره 09141776345 تماس بگیرید.
لطفا در هنگام تماس با شرکت حتما عنوان کنید که از طریق سایت آقای مهندس مرتضی صاحب شماره شرکت MyCityAd.ir را بدست آورده اید.
برای خرید Hydac , فروش Hydac , قیمت Hydac یا تهیه و تامین قطعات Hydac تماس بگیرید.
ادامه خواندن استعلام قیمت واردات و تامین تهیه قطعات هایداک Hydac

قوانینی برای افزایش فروش

با اعمال چه قوانینی افزایش فروش را خواهیم داشت؟

براساس نظرسنجی اخیر انستیتوی گالوپ در زمینه صداقت و رفتار اخالقی در میان کسبه حرفهای دنیای غرب، آشکار شد که فروشندگان بیمه و بنگاههای فروش خودرو در قعر فهرست اعتماد قرار دارند. شرط میبندم که از شنیدن آن شوکه نشدهاید؛ اما آیا میدانستید که این تنها فروشندگان خودرو نیستند که در این زمینه شهرت بدی دارند؟ بیل یروکس از گروه بروکس برآورد میکند که چیزی بیش از 85 درصد از مشتریان دیدی منفی نسبت به همه فروشندگان دارند؛ اما شما میتوانید با کسب مهارتهایی خالف آن را به مردم ثابت کنید و وادارشان کنید در مورد فرآیند فروش طور دیگری فکر کنند. درواقع فروش میتواند یکی از باارزشترین وظایفی باشد که شما به عنوان صاحبکار انجام میدهید. البته به شرط آنکه این 10 ترفند را به کار ببندید.
برای درج تبلیغات فروش کالا و محصول خدماتی خویش میتوانید در MyCityAd.ir ثبت آگهی فروش کنید.
ادامه خواندن قوانینی برای افزایش فروش

جلب رضایت مشتری

جلب رضایت مشتری

رمــز موفقیــت بازاریابــان بــزرگ، کیفیــت رفتــار آن هــا بــا مشـتری اسـت. یکـی از تعاریـف بازاریابـی میتوانـد «هنـر جلـب رضایـت مشـتری بـرای انتخـاب، خریـد و تکـرار خریـد یـک کالا یا خدمت» باشد. ادامه خواندن جلب رضایت مشتری

  • agahi1 com كامپيوتر و قطعات
  • agahi1 com پرينتر و اسكنر

8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

خدمــات مناســب بــه مشــتریان، شــریان حیاتــی هــر کســب و کاری اســت. شــما میتوانیــد بــا تبلیغــات و قیمتهـای مناسـب، خریـداران جدیـدی جـذب کنیـد، ولـی اگـر نتوانیـد آنهـا را مجـاب بـه خریـد مجـدد کنیــد، کســب و کار شــما در بلندمــدت ســودآور نخواهــد بــود. کیفیــت مناســب خدمــات همــان چیــزی اســت کــه مشــتریان را مجــاب بــه خریــد مجــدد میکنــد و باعــث میشــود مشــتریان را خوشــحال بدرقــه کنیــد- آنقــدر خوشــحال کــه بازخــورد مناســبی از کار شــما بــه دیگــران بدهنــد (تبلیغــات دهــان بــه دهــان ایجــاد شــود). ادامه خواندن 8 گام موثر برای جلب رضایت مشتری

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

1- یادآوری آن آسان باشد

شــعار بایســتی بــه آســانی بــه خاطــر آورده شــود. ایــن ویژگــی بیشــتر مربــوط بــه پیشــینه برنــد و تعــداد دفعــات تکــرار آن در طــول مــدت زمــان طوالنــی اســت. همچنیــن بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه بــه خاطرســپاري و بـه يـادآوردن يـك شـعار تبليغاتـي بـه شـدت بـه بـاور هـا، خاطــرات، ســطح ســواد و تكيــه كالم هــاي مــردم يــكجامعـه بسـتگي دارد و بـه هميـن دليـل نوشـتن يـك آگهي  و مخصوصــا شــعار تبليغاتــي در اغلــب مــوارد فقــط از دســت كارشناســان محلــي برمــي آيــد. بــرای بــه یــادآوری و بــه خاطــر ســپاری آســان یــک شــعار مــی تــوان از کلمــات مــوزون، جنــاس،… اســتفاده کــرد. ادامه خواندن ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

تبلیغ جذاب در بازار رقابتی

چگونه یک تبلیغ جذاب در بازار رقابتی داشته باشیم؟

گارانتی

بیشـتر اوقـات پیـش میآیـد مشـتری از وب سـایت مـا خریـد میکنـد و بعـد بـا نقـص کاال مواجـه میگـردد مــا بــرای اینکــه احســاس اســترس را از مشــتری بگیریــم بایــد محیطــی فــوق شــرایط و فــوق ذهــن مشـتری در سـایت فراهـم کنیـم کـه وقتـی کاربـر بـرای خریـد کـردن میخواهـد کلیـک کنـد اسـترس و نگـران نباشـد حتـی اگـر شـده بایـد دکمـه گارانتـی بـا برگشـت پـول را در سـایت قیـد کنیـم کـه قـوت قلبــی بــرای کاربــر باشــد بــه ایــن شــکل میتوانیــم قــوت قلــب و احســاس آرامشــی بــرای کاربــر فراهــم کنیــم. ادامه خواندن تبلیغ جذاب در بازار رقابتی

روابط اجتماعی سالم

نقش مهارتهای ارتباطی در روابط اجتماعی سالم

بیشـتر مشکلات در روابـط زمانـی بـه وجـود میآینـد کـه مـردم نمیتواننـد ارتباطات موثری داشـته باشـند. تقویت هنـر گوشکـردن کمـک میکنـد پلهـای ارتباطـی بسـازیم و روابطمـان را بهبـود بخشـیم. همـه خانوادههـای خوشـبخت شـبیه هـم هسـتند، امـا خانوادههـای بدبخـت هـر کـدام شـکل خودشـان را دارند.ایـن جملـه را لئـو تولسـتوی در آنـا کارنینـا میگویـد. ادامه خواندن روابط اجتماعی سالم

مشكلات كسب و كار اینترنتی

مشكلات اصلی كسب و كار اینترنتی

در سرمایه گذاری و راه اندازی یك فعالیت اقتصادی آنلاین همیشه موانع و مشكلاتی است كه سرعت پیشرفت كار را پـایین مـیآورد. اسم این موانع را می توان “مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی” گذاشت. ادامه خواندن مشكلات كسب و كار اینترنتی

کسب درآمد با فروش فایل NafisFile.com

با فروش پروژه های دانشجویی، مقالات، تحقیق ها، طرح های توجیهی،جزوه های دانشگاهی و هر فایل قابل دانلود کسب درآمد کنید.

شما می توانید بدون نیاز به داشتن دامنه یا هاست، یک فروشگاه فایل رایگان بسازید. سپس با اضافه کردن فایل های قابل فروش خود به این فروشگاه، کسب درآمد کنید. ادامه خواندن کسب درآمد با فروش فایل NafisFile.com

آگهی و تبلیغات فروشگاه اینترنتی

> چوب لباسی جادویی واندر هنگر تمام فلزی
دست نگه دارید !!! می دانیم واندر هنگر را از تبلیغات ماهواره ای آن می شناسید … اما …. ما واندر هنگر را این بار بصورت تمام فلزی به شما عرضه میکنیم … اگر در تبلیغات تلوزیونی دیده باشید واندرهنگرهای آنها پلاستیکی هستند و امکان شکسته شدن با افزای …
13,800 تومان  عتیقه جات و آنتیک   ادامه خواندن آگهی و تبلیغات فروشگاه اینترنتی