تبلیغات مدرن ایمیلی اینترنت پرند تجارت

تبلیغات مدرن ایمیلی با پرند تجارت خود را در اینترنت با ابزار ما سرعت ببخشید

چه برف ببارد، چه باران و تگرگ بیاید، ایمیل در هر حال می‌رسد! چه خواب باشید، در تعطیلات به سر ببرید و چه مشغول كار باشید، پیام‌های فروشتان، در غیاب خودتان، ارسال خواهند شد و مخاطبان بازار هدف، آنها را دریافت خواهند داشت.  چاپ و تبلیغات  –  خدمات اینترنت، کافی نت  

آیا تولید کننده محصول خاصی می باشید؟
آیا شما مدیر یک سایت یا وبلاگ هستید؟
آیا در گوگل به رتبه مورد نظر نرسیدید؟
آیا به دنبال روشی نوین برای تبلیغات محصول یا خدمات خود هستید؟
برخی از مزایای ایمیل مارکتینگ های انجام گرفته توسط پرند مارکت
هزینه پایین ارسال ایمیل تبلیغاتی – هزینه ارسال ایمیل تبلیغاتی
تاثیر قوی بر روی مخاطب ایمیل
سرعت بالای رسیدن به مخاطب ایمیل
فرآیند راحت و سریع آماده سازی و ویرایش ایمیل
متمركز و هدفمند بودن ایمیل
قابلیت رهگیری بینندگان ایمیل
عدم وابستگی به زمان و مكان
100% تضمینی با ضمانت بازگشت مبلغ شما

پکیج یک ساله =———————–هر روز =300,000 هزار ایمیل =1,800,000 تومان
پکیج 9 ماهه =———————–هر روز =300,000 هزار ایمیل =1,250,000 تومان
پکیج 6 ماهه =————————هر روز =300,000 هزار ایمیل =1,000,000 تومان
پکیج 3 ماهه =———————–هر روز =300,000 هزار ایمیل =,500,000 تومان
پکیج 2 ماهه =———————–هر روز =300,000 هزار ایمیل = ,400,000 تومان
پکیج 1 ماهه =———————هر روز =300,000 هزار ایمیل = 210,000 هزار تومان
پکیج یک هفته =———————هر روز =400,000 هزار ایمیل = 110,000 هزار تومان
پکیج 1 =———————یک روز =900,000 هزار ایمیل = 110,000 هزار تومان
پکیج 2 =———————یک روز =800,000 هزار ایمیل = 100,000 هزار تومان
پکیج 3 =———————-یک روز =700,000 هزار ایمیل = 90,000 هزار تومان
پکیج 4 =———————-یک روز =600,000 هزار ایمیل = 80,000 هزار تومان
پکیج 5 =———————-یک روز =500,000 هزار ایمیل = 70,000 هزار تومان
پکیج 6 =———————-یک روز =400,000 هزار ایمیل = 60,000 هزار تومان
پکیج 7 =———————-یک روز =300,000 هزار ایمیل = 50,000 هزار تومان
پکیج 8 =———————-یک روز =200,000 هزار ایمیل = 40,000 هزار تومان
پکیج 9 =———————-یک روز =100,000 هزار ایمیل = 30,000 هزار تومان
پکیج 10 =———————–یک روز =50,000 هزار ایمیل = 20,000 هزار تومان
پکیج 11 =———————–یک روز =25,000 هزار ایمیل = 10,000 هزار تومان

Modern Advertising Business Internet Mail birds
Modern Advertising An email with birds for your business on the Internet with our tools , speed

Whether snow , sleet or rain comes, however it seems email ! What you are sleeping , on vacation or working can be sales messages in your absence , will be sent to the target market audience , they will receive . Print and advertising

Do you manufacturing a particular product ?
Whether you are a Webmaster or blog ?
Do not get anywhere on the Google ranking ?
Are you looking for a new way to advertise your product or service ?
Some of the benefits of email marketing done by jumping Market
Low cost email advertising – cost email advertising
Strong impact on the audience -mail
Reaching a top speed of email addresses
Process is easy and quick to prepare and edit email
Being focused and targeted e-mail
Viewers intercept feature -mail
Independence of time and place
100 % guaranteed with your money back guarantee

Packaged in a year = ———————– = 300,000 thousand emails per day = 1,800,000 USD
Package 9 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 1,250,000 USD
Package of 6 months = ———————— thousand emails per day = 300,000 = 1,000,000 USD
Package 3 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 500,000 USD
Package 2 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 400,000 USD
Packages per day = 1 month = ——————— = 210,000 USD 300,000 thousand email
Packages per day = 400,000 thousand emails a week = ——————— = 110,000 dollars
Package 1 = ——————— thousand emails a day = 900,000 = 110,000 USD
Package 2 = ——————— emails a day = 800,000 = 100,000 USD
Package 3 = ———————- thousand emails a day = 700,000 = 90,000 dollars
Package 4 = ———————- thousand emails a day = 600,000 = 80,000 dollars
Package 5 = ———————- = 500,000 thousand emails a day = 70,000 dollars
Package 6 = ———————- thousand emails a day = 400,000 = 60,000 dollars
Package 7 = ———————- = 300,000 thousand emails a day = 50,000 dollars
Package 8 = ———————- = 200,000 emails a day = 40,000 dollars
Package 9 = ———————- = 100,000 thousand emails a day = 30,000 dollars
Package of 10 = ———————– = 50,000 thousand emails a day = 20,000 dollars
Package of 11 = ———————– = 25,000 thousand emails a day = 10,000 dollars

Modern Advertising Business Internet Mail birds
Modern Advertising An email with birds for your business on the Internet with our tools, speed

Click here to view online.
Whether snow, sleet or rain comes, however it seems email! What you are sleeping, on vacation or working can be sales messages in your absence, will be sent to the target market audience, they will receive.
Do you manufacturing a particular product?
Whether you are a Webmaster or blog?
Do not get anywhere on the Google ranking?
Are you looking for a new way to advertise your product or service?
Some of the benefits of email marketing done by jumping Market
Low cost email advertising
Strong impact on the audience-mail
Reaching a top speed of email addresses
Process is easy and quick to prepare and edit email
Being focused and targeted e-mail
Viewers intercept feature-mail
Independence of time and place
100% guaranteed with your money back guarantee

Packaged in a year = ———————– = 300,000 thousand emails per day = 1,800,000 USD
Package 9 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 1,250,000 USD
Package of 6 months = ———————— thousand emails per day = 300,000 = 1,000,000 USD
Package 3 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 500,000 USD
Package 2 months = ———————– thousand emails per day = 300,000 = 400,000 USD
Packages per day = 1 month = ——————— = 210,000 USD 300,000 thousand email
Packages per day = 400,000 thousand emails a week = ——————— = 110,000 dollars
Package 1 = ——————— thousand emails a day = 900,000 = 110,000 USD
Package 2 = ——————— emails a day = 800,000 = 100,000 USD
Package 3 = ———————- thousand emails a day = 700,000 = 90,000 dollars
Package 4 = ———————- thousand emails a day = 600,000 = 80,000 dollars
Package 5 = ———————- = 500,000 thousand emails a day = 70,000 dollars
Package 6 = ———————- thousand emails a day = 400,000 = 60,000 dollars
Package 7 = ———————- = 300,000 thousand emails a day = 50,000 dollars
Package 8 = ———————- = 200,000 emails a day = 40,000 dollars
Package 9 = ———————- = 100,000 thousand emails a day = 30,000 dollars
Package of 10 = ———————– = 50,000 thousand emails a day = 20,000 dollars
Package of 11 = ———————– = 25,000 thousand emails a day = 10,000 dollars

Education, email advertising, email advertising, targeted email advertising, targeted email, email marketing, email advertising, email advertising, promotion, advertising, email advertising, email marketing, mass email advertising, email advertising, free email advertising, email marketing benefits, examples of email advertising, email advertising costs, advertising costs, mail, package sending, mail, packages, mail, packages, email marketing, internet services