روانشناسي بازار و تبليغات

نگاهي به روانشناسي بازار و تبليغات

در حالي که سعي دارد با سرعت هر چه تمامتر مسير هر روزه اش را در بزرگراه طي کند، به پيچ بزرگراه که مي رسد، بي اختيار سرعتش را کاهش مي دهد تا تصاوير زيباي دوربينهاي فيلمبرداري کم حجم و زيبايي را که بر پرده بيلبورد نقش بسته است بهتر ببيند. هر روز بعد از آن پيچ ديگر در ابرها سير مي کند و روزي را تصور مي کند که يکي از آن دوربينهاي کوچک را داشته باشد تا بتواند لحظات شيرين زندگي اش را ثبت کند.    چاپ و تبلیغات  

گرچه آن دوره گرد ساليان دور نيز با فرياد زدن و ايجاد هياهو سعي داشت به نوعي تبليغ کالاي خود بپردازد، اما همراه با رشد صنعت و افزايش توليد و تنوع بيشمار کالاها، تبليغات آنچنان دگرگون شده که بسياري از علوم و فنون را در کنار هنرهاي گوناگون به خدمت گرفته تا بيشترين و بهترين اثر را برجا گذارد. در اين بين نقش روانشناسي در تبليغات بيش از ديگر رشته هاي علمي است. در تبليغ يک کالا تمامي تلاشها متوجه انسان است:

مخاطبي که از خلال حواس خود امور را درک و دريافت مي کند و به فرايند سازي اطلاعات در مغز خود مي پردازد. رفتاري هيجاني يا منطقي از او سر مي زند و به هدفي خاص گرايش مي يابد. پس مي بينيد که تمامي فرايند، روانشناختي است. آنها در کار خود با پديده هايي چون ادراک، تميز دادن، تداعي حافظه، تصور، هيجان و غريزه در ارتباطند که در واقع حوزه هاي علم روانشناسي است. اما همين جا بايد گفته شود که يک مدير تبليغاتي موفق از سوي ديگر با قوه تصور شگرف و حسن زيباشناسي در خور توجه، همسنگ با هنرمندي است که به بهترين وجه تاثير رواني مورد نظر را اعمال مي کند.

A look at the psychology of the market and advertising

see better . Print and advertising

has survived to serve the highest and best effect . However, the role of psychology in advertising over other scientific disciplines . Attempts to advertise a product is found in humans :

Understand the audience through his senses and gets your brain is devoted to processing information . Behavioral or her sense of things, and tends to be a certain goal . So you see that the whole process is psychological . They work with the perceptual phenomena , distinguishing , flashbacks , memory, thought , emotion and instinct is related to the field of psychology . But here it must be said that a successful commercial director in addition to the tremendous imagination and good aesthetic note , equivalent psychological effect on the artist that best requirements.

Print ads and commercials, ads, free advertising, advertising website advertising, Adverts, Insert an ad, Insert Requirements, Market, Market psychology, Propaganda, View ads, free advertising, free advertising inserts, insert Free Advertising, Free Classifieds insert, insert requirement