همایش تحکیم روابط زوجی

همایش خیانت زناشویی‎
لطفاٌ طلاق نگیر !!!!!!

تو هنوز همسرت را در رابطه ملاقات نکردی !…
بیاندیش واقعاٌ از چه کسی می خواهی طلاق بگیری ؟؟
از همسرت و یا شاید از نیمه تاریک روانت که در رابطه پرده برداری شده ؟؟؟!!!…

راستي,بگو ببينم تو چقدر مرا ميشناسي ، مرا كه همسرت هستم ،مرا كه با تو مبتلا شدم ، با تو دوتايي شدم،هماني كه حلقه به دستش كردي و گاهي حلقه را به گردنش انداختي،و گاهي حلقه را به گردنت انداختم ، هماني كه با او بودي زير يك سقف هر روز، هر شب، هر روز،هر شب،هر روز،هر شب ….  خدمات مراسم، تالار و رستوران   

من همانم كه فريادهايت را شنيدم،و فريادهايم را شنيدي ،من تو را ديدم ،هنگامي كه خشمگين شدي ديدم صدايت چقدرمي لرزيد،ديدم دهانت خشك شده بود من تو را ديدم وقتي از عصبانيت سرخ شده بودي ،من گريه ات را ديدم،و خنده ات را نيز …
من همانم كه يواشكي هايت را ديدم،همه اش را …
من زير شلوار جين جديد و شيك پاره ات !!!!
پيژامه راه راه قديمى پدرت را ديدم !!!…
راستى پيش خودمان بماند گوشهايت ديروز به من گفت.’صداى مادرت را در ته صداى تو شنيده،وقتى داشتى سرم غر مى زدى !!!!!حواست به صداهاى درونت باشد،شايد كسى فالگوش ايستاده باشد !!!!!!
نگفتى ,تو چقدر مرا مي شناسى ؟؟؟؟

” همایش تحکیم روابط زوجی”
( آسیب شناسی، پیشگیری و درمان پیمان شکنی زناشویی)

در مرکز همایشهای بین المللی نیایش
بنیاد سلامت ابریشم میزبان شماست

سخنرانان:
* استاد جناب آقای دکتر حمید رضا نمازی (دکترای حرفه ای ،دکترای اخلاق پزشکی ، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه)
* استاد جناب آقای دکتر ناصر صبحی قرا ملکی (قائم مقام آموزشی سازمان نظام روانشناسی ، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه)
* سرکار خانم آتنا ناصری (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی سلامت، محقق و پژوهشگر در حوزه زوج درمانی)

Conference marital infidelity
Please Do not Divorce ! !

You still have not met your wife about ! …
Who do you think really is the divorce? ?
Your husband or wife or perhaps dark Rvant in relation unveiled ? ! …

Oh, tell me how you know me , I ‘m a wife , I was suffering with you , double you , I did the same ring to him and occasionally threw the ring into his neck , and sometimes threw the ring into the neck , as the You were with him under one roof, every day, every night , every day, every night , every day, every night ….
I have Hmanm Fryadhayt heard , and heard screaming , I saw you when you were angry voice, How much I trembled, I had a dry mouth when I saw you when you were angry fried , I saw you cry and laugh in your …
I saw your Hmanm stealthy , all the …
My new jeans and stylish on your part ! !
I saw your dad’s old pajama stripes ! …
Right ear yesterday told me to be myself . ‘ Lift your voice heard at the bottom of your mother , when you were you’d Ghar head ! ! Inner voices be careful , someone is standing Falgvsh ! !
Did not say how much you know me ? ?

” Congress ties paired ”
(Pathology , prevention and treatment of marital perfidy )

Worship Center International Conferences
Health Foundation is hosting Silk

Speakers :
* Prof. Dr. Hamid Reza Namazi doctor ( PhD , Professional Doctorate in Medical Ethics , University lecturer and faculty member )
* Prof. Dr. Nasir Sobhi doctor civilian villages (Deputy Educational Psychology Organization , Lecturer and Faculty Member )
* Mrs. A. Nasiri ( MSc Psychology , Health Professional Psychology PhD researcher in the field of couple therapy )

Pathology conference, Health Foundation silk, paired relations, breach of promise of marriage therapy, marital, family conference, convention halls, convention, conference, couple relations, conventions, marital infidelity, marriage conferences, conventions, seminars and conferences Conferences, International Conferences prayer, prevention, service, event, hall and restaurant advertising

  • https://advertcity ir/tag/بنیاد-سلامت-ابریشم