آلبوم موسیقی فاخر ایرانی شرکت آوای زمان

انتشارآلبوم موسیقی فاخر ایرانی با صدای یک پزشک (دکترزمان نورانی)‎
انتشار آلبوم موسیقی فاخر ایرانی با نام ” شب شرجی” اثری است ماندگار با صدای دکتر زمان نورانی؛ که بار دیگر بر حضور پزشکان محترم کشورمان در همه ی عرصه های اجتماعی از جمله موسیقی صحه می گذارد.  خدمات هنری و فرهنگی  
تهیه ی این آلبوم فخیم؛ ترجمان همصدایی ارزشمند جامعه ی پزشکی ایران است.
آوای زمان

Iranian Antsharalbvm fine music with the sound of a physician (Dktrzman Light)
Iranian fine music album named “Sultry Night” is a lasting effect when illuminated with a bang doctor who, once again, the presence of respected practitioners in all areas of our community, including music verify.
Providing Fakhim album; interpreter valuable standing medical community in Iran.
Sounds of Time

Iranian fine album, avayezaman, avayezaman.com, www.avayezaman.com, fine album, music album, music album, new album of traditional music, song time, Iranian excellent music, lighting time, sultry nights, Corporate Voices of Time, Music, music, fine, fine music, Iranian music is fine, Arts and cultural services