کیست استخوان

Bone cyst

کیست استخوان

کیست های منفرد استخوان , بیشترین شیوع را در استخوانهای دراز کودکان و نوجوانان مخصوصا در قسمت بالای استخوان ران دارند. این کیست ها, گهگاه در استخوانهای کوچک کف دست بزرگسالان , مخصوصا استخوان های کوچک کف دست , رخ می دهند.

این کیست ها بندرت منجر به علائم می شوند مگر آنکه شکستگی پاتولوژیک ( ناشی از .وجود یک بیماری و نه به علت ضربه ) رخ بدهد

این کیست ها ممکن است با آبسه استخوان و چند ضایعه خوش خیم دیگر در تصویر رادیولوژی اشتباه شوند که معمولا پزشک رادیولوژیست با تمرکز روی عکس بیمار می تواند در این مورد قضاوت کند که ساده ای برای آنها می باشد.اون ضایعات عبارتند از :

رسوبات گرانولوماتوی لیپوئید یا ائوزینوفیلیک – دیسپالزی فیبروی موضعی – گهگاه سرطان استخوان- کیست های پرکاری پارتیروئید – کیست های آنوریسمیکیست های کوچک بدون عارضه نیازمند درمان نیستند ولی باید تحت پیگیری دوره های قرار گیرند. کیست های بزرگ را می توان تخلیه کرد و جای خالی آنها را با ورقه های استخوان پر کرد , ولی در حال حاضر آسپیراسیون محتویات کیست و تزریق محلول کورتیکواستروئید به آن ) به عنوان روش اصلی درمان ( جایگزین درمان جراحی شده است.

اگر شکستگی ناشی از بیماری رخ داده باشد هر مورد باید بر اساس خصوصیات مربوطه درمان شود , گاهی اوقات انجام پیوند استخوان که ترجیحا باید با فیکساسیون داخلی محکم همراه باشد ضرورت می یابد.