شبکه های عصبی

شبکه های عصبی : موج آینده

اکثر ما با کامپیوترهای دیجیتالی ارتباط متقابل داریم. کامپیوترهای دیجیتالی در حل مسایل ساختارمند شامل محاسبات و عملیات منطقی مهم اند. با این حال اکثر چالشهایی که روز به روز با آنها مواجه می شویم نمیتوانند با این قابلیتها حل شوند. مثلا هر سال چند مرتبه با این مسئله مواجه می شویم: یافتن یک جفت کفش که مناسب باشد. این یک مسئله خیلی انسانی است که با کارکردهای مغز انسان بهتر مطابقت دارد تا با کامپیوترهای دیجیتالی. چنین مسایلی شامل ورودی و نتایج غیرساختارمندی هستند که ناواضح اند، بنابراین از بهترین پردازشگر موجود استفاده می کنیم- مغزمان. دانشمندان در حال مطالعه روش کار مغز انسان هستند و در تلاش اند کامپیوترهایی بسازند که از ذهن باورنکردنی انسان تقلید کنند. تکنولوژی پایه ای این کامپیوترها شبکه های عصبی است.

کامپیوتر شبکه عصبی از صدها و حتی هزارها پردازشگر کوچک به هم متصل، به نام واحد های پردازش، استفاده می کند. شبکه عصبی با ایجاد اتصال و حفظ ارتباط بین واحدهای پردازش، معادل کامپیوتری نورونهای مغز، عمل می کند. کامپیوتر شبکه عصبی که در محدوده مشخصی از معلومات ( مثلا راهبردهای جهانی کشاورزی ) کار می کند میتواند از پایگاه اطلاعاتی تامین شده توسط انسان آن استنباط کند، از طریق تجربه یاد بگیرد، و تصمیمات آگاهانه در محیطی بدون ساختار اتخاذ کند. در اینجا فقط چند مورد محدود از تعداد فزاینده کاربردهای شبکه عصبی آمده است: بازی شطرنج، بهبود کارآیی موتور جستجو، امکان تکنولوژی دید بهتر، برنامه ریزی راهبردهای گردش محصولی، و پیش بینی نوسانات بازار مالی.

تفاوت اصلی بین کامپیوترهای دیجیتالی متعارف و شبکه های عصبی این است که کامپیوترهای دیجیتالی داده های ساختارمند را به صورت متوالی پردازش می کنند در حالی که شبکه های عصبی اطلاعات بدون ساختار را به طور همزمان پردازش می کنند. هنگامی که محاسبات عددی دقیق سریع مطرح می شوند، کامپیوترهای دیجیتالی همیشه میتوانند از کامپیوترهای شبکه بندی شده عصبی و مغز انسان بهتر عمل کنند. با این حال اگر شبکه های عصبی با بهترین پتانسیل شان کار کنند قادر خواهند بود کارهایی را انجام دهند که در حال حاضر برای کامپیوترهای متعارف بسیار وقت گیر یا غیر ممکن اند، مثلا شناسایی یک چهره در یک جمعیت.

Neural networks : the next wave

We have the most interaction with digital computers .
Digital computers in solving structured problems involving calculations and logic operations are important.
However, most of the challenges that we face every day with these features can not be resolved . For example, a few times each year we are faced with this problem : Find a pair of shoes that fit .
It’s a very human thing that the human brain functions better correspond to digital computers .
Such issues include input and Ghyrsakhtarmndy results are unclear , so we use the best available processor – the brain .
Scientists are studying the way the human brain works , and they are trying to build computers that can mimic the human mind is incredible .
A neural network is the computer -based technology .

Neural network computers are connected to hundreds or even thousands of small processors , called processing units , uses.
Neural networks linking creating and maintaining communication between processing units , computer equivalent of neurons in the brain , acts.
Neural network computers in a limited range of information (eg, Global Strategies Agriculture ) works can be inferred from the database, it is provided by humans , learn through experience , and make informed decisions to adopt the peripheral without the .
Here are just a few instances of the growing number of applications of neural networks : a game of chess , the improvement of search engine performance , enabling better vision technology , strategy planning, product flow , and predict the fluctuations of financial markets .

The main difference between conventional digital computers and neural networks is that digital computers to the sequentially structured data is processed , while simultaneously neural networks without the ‘re processing it.
When the proposed algorithms are fast, accurate , digital computers and the human brain’s neural networked computers can always get better .

Technology, neural networks , neural networks, computers , neural networks , search engine , word processor , computer, neural networks , computers , digital computers , conventional digital computers , shoes