تبلیغ جذاب در بازار رقابتی

چگونه یک تبلیغ جذاب در بازار رقابتی داشته باشیم؟

گارانتی

بیشـتر اوقـات پیـش میآیـد مشـتری از وب سـایت مـا خریـد میکنـد و بعـد بـا نقـص کاال مواجـه میگـردد مــا بــرای اینکــه احســاس اســترس را از مشــتری بگیریــم بایــد محیطــی فــوق شــرایط و فــوق ذهــن مشـتری در سـایت فراهـم کنیـم کـه وقتـی کاربـر بـرای خریـد کـردن میخواهـد کلیـک کنـد اسـترس و نگـران نباشـد حتـی اگـر شـده بایـد دکمـه گارانتـی بـا برگشـت پـول را در سـایت قیـد کنیـم کـه قـوت قلبــی بــرای کاربــر باشــد بــه ایــن شــکل میتوانیــم قــوت قلــب و احســاس آرامشــی بــرای کاربــر فراهــم کنیــم.

در بخــش بعــدی میخواهیــم در پیرامــون مســئله مهمــی کــه در زمینــه تبلیغــات و فــروش فــوق العــاده کارایــی دارد صحبــت کنیــم .

با مخاطب خودتان به زبان خودش صحبت کنید

بــه مخاطــب فخــر نفروشــید و نخواهیــد فهــم و ســوادتان را بــه رخــش بكشــید. بــا او بــه زبــان خــودش حـرف بزنیـد و اگـر مخاطـب شـما یـك خانـم خانـه دار اسـت، سـادگی او را درنظـر بگیریـد و اگـر مـدرس دانشــگاه اســت، ســالها تــاش او را در محیطهــای علمــی نادیــده نگیریــد. اجــازه دهیــد كــه او خــودش را جزئـی از سـازمان شـما بدانـد و از ایـن همزبانـی لـذت ببـرد.

 

یــا بــه شــکلی دیگــر بیــان کنــم ، بــا کاربرتــان طــوری صحبــت کنیــد کــه بدانیــد کاربــر هــم همــان مفهــوم و منظــوری کــه در ذهــن شماســت را متوجــه شــده اســت و نباشــد کــه شــما یــک حــرف بزنیــد کاربــر یــک حــرف دیگــر تلقــی کنــد.

دایره المعارف نباشید

منظــور از دائــره المعــارف نباشــید ایــن اســت کــه موضــع و هــدف تبلیغــات خــود را بــرای چــه قشــر از مــردم جامعــه مشــخص کــرده ایــد ، یــا بــه شــکل دیگــر میتــوان گفــت کاربــر هــدف خــود را مشــخص کنیــد.

آیا کاربر هدف شما آقایان هستند یا خانمها ؟

آیا کاربر هدف شما ثروتمندان هستند یا متوسطین؟

آیا کاربر هدف شما جوان هستند یا مسن؟

آیا محصول شما برای ایران عرضه شده است یا فقط یک شهر خاص؟

اینجاســت کــه میگوینــد هــدف خــود را از کاربــر مشــخص کنیــد. شــما نمیتوانیــد ســایت خــود را بــرای چنــد قشــر طراحــی کنیــد حتمــا بایــد یــک هــدف را در طراحــی و ســازماندهی ســایتتان داشــته باشــید.

قــرار نیســت بــرای همــه كــس، همــه چیــز باشــید. تكلیفتــان را بــا خودتــان روشــن كنیــد؛ بــرای چــه كســی حــرف میزنیــد و قــرار اســت مشــكلی را حــل كنیــد. اجــازه دهیــد كــه موسســه های دیگــر، باقــی مشکلات را حـل كننـد و شـما تنهـا تمركزتـان را روی یـك موضـوع بگذاریـد و بـرای جـا انداختنـش بـا كمــك تبلیغــات تــاش كنیــد. آیــا در زمانــی کــه تجــارت خودتــان را آغــاز کردیــد بــه ایــن نکتــه فکــر کردیـد کـه چـرا کاربـران شـما را بایـد انتخـاب کنـد؟ پـس سـعی کنیـد خودتـان را در ایـن بـازار رقابتـی منحصربفـرد نشـان بدهیـد. ایـن کـه چـرا شـما نسـبت بـه رقیبانتـان متفـاوت هسـتید؟

تمامــی ایــن مــوارد را بــه صــورت شــفاف بــه مخاطبیــن خودتــان بگوییــد. دقیقــا مشــتریان بــازار هــدف شــما چــه کســانی هســتند. محتــوای ســایت شــما بایــد انحصــارا بــرای آنــان نوشــته شــود. اگــر شــما در حــوزه تخصصــی خودتــان بتوانیــد بهتریــن تولیــد کننــده محتــوا باشــید مطمئــن باشــید کــه میتوانیــد اکثــر بــازار وب را بــه خودتــان جــذب کنیــد.

نگاهها را جذب کنید

به طــور كلــی پیــام تبلیغاتــی موفــق، پیامــی اســت كــه میتوانــد در نخســتین نــگاه مخاطــب را به خــود جـذب كنـد پـس سـعی كنیـد خیلـی وارد حاشـیه ها و جزئیـات نشـوید و یـك تصویـر یـا جملـه سـاده را انتخــاب كنیــد كــه بــا یك‌بــار دیــده شــدن فهمیــده میشــود و در ذهــن میمانــد. حــاال وقــت آن اســت كــه یــك نقطــه طلایی در تبلیغتــان وارد كنیــد؛ از قــدرت احساســات و همذاتپنــداری مخاطــب بــرای در یــاد مانــدن تبلیغتــان اســتفاده كنیــد و او را درگیــر آگهــیای كنیــد كــه مقابلــش قــرار دارد.دغدغه ها را هدف بگیرید

گذشــته از انتخــاب بهتریــن محلــی كــه گــروه هــدف شــما در آن حضــور دارنــد، بایــد حواستــان بــه شــیوه طراحــی پیــام هــم باشــد. وقتــی گــروه هــدف شــما مــادران هســتند، بایــد پیامتــان را طــوری طراحــی كنیــد كــه بــه سوالات اصلــی و همیشــگی آنهــا پاســخ داده شــود. ذهــن زنــان آرام و لطیــف اســت و ذهــن مــردان براســاس دو دو تــا چهــار تــا كار می‌كنــد، پــس اگــر میخواهیــد بــه یــك خانــم پیــام بدهیــد، از قــدرت عاطفــه و نگرانیهــای احساسی اش كمــك بگیریــد و اگــر میخواهیــد یــك مــرد  را تحت تاثیــر قــرار دهیــد، روی قــوه منطــق و توانایــی محاســباتی او تمركــز كنیــد.

تأثیر رویایی جملات قدرتمند

موفــق تريــن و قدرتمنــد تريــن شــركت هــاي توليــدي و خدماتــي داخــل و يــا خــارج از كشــور را كــه بررسـي كنيـم متوجـه مـي شـويم آنهايـي گـوي و ميـدان را از رقبـا ربـوده انـد كـه »بيشـتر فكـر كـرده انــد«، »بيشــتر تخيــل كــرده انــد« و شــايد در يــك کلام »بيشــتر بــه فكــر مشــتري« بــوده انــد تــا »بــه فكـر پـول درآوردنهـاي بيشـتر«. نكتـه جالـب ديگـر ايـن اسـت كـه پـول دار تريـن افـراد و شـركت هـا در سرتاســر جهــان، آنهايــي بودنــد كــه »آرزويهــا و افــكار بزرگــي« را دنبــال كــرده انــد. شــايد آنهــا هــم در دنبــال كــردن »روياهــا« و »آرزوهايشــان« كمــي احساســي تصميــم گرفتــه انــد و از روي »احسـاس« اوليـن »گام هـا« را برداشـته انـد. آنچـه مسـلم اسـت ايـن اسـت كـه اكثـر مـا انسـانها، عليرغــم آنچــه نشــان مــي دهيــم، بيشــتر از اينكــه بخواهيــم عقاليــي و عاقالنــه تصميــم بگيريــم، تصميماتمــان بــر اســاس »احساســاتمان« اســت.

داشــتن يــك »احســاس« خــوب و عالــي، از مشــاهده يــا تجربــه چيــزي، مــا را بــر آن مــي دارد كــه بــار ديگــر بــه دنبــال آن چيــزي برويــم كــه برايمــان بــه نحــوي شــگفت انگيــز لــذت بخــش بــوده اســت.

بــراي هميــن اســت كــه »مــارك« زده ميشــويم و بــه دنبــال همــان »ماركهــا« – يــا عالمــت هــاي  تجــاري موفقــي – ميرويــم كــه اســتفاده از آنهــا در گذشــته احســاس لــذت خوبــي برايمــان داشــته اند.  افــراد موفقــي چــون »اســتیو جابــز« رويــاي موفقــي در ذهــن داشــته انــد، تصويــر موفقــي از آن رويــا در ذهــن ســاخته انــد و چنــان غــرق و والــه و شــيداي آن رويــاي زيبــا شــدهاند كــه زندگــي شــان را وقــف آن »رويــا« كــرده انــد و ديدهايــم كــه در دســتيابي بــه آن و رســيدن بــه آن چگونــه موفــق شــده انــد. »رويــا هــاي بــزرگ« تصاويــر بزرگــي در ذهنمــان ايجــاد مي‌كننــد و حــس لــذت از مشــاهده يــا لمــس آن تصاويــر محشــر اســت كــه مــا را بــراي رســيدن بــه آنهــا تشــويق و ترغيــب مــي كننــد. آیـا میدانیـد رویـای اسـتیو جابـز چـه بـود ؟ و بـرای چـه چیـز در تـاش بـود ؟ در آخـر ایـن مقالـه حتمـا ایـن رویـای موفـق اسـتیو جابـز را برایتـان بازگـو خواهـم کـرد ، حتمـا بعـد از خوانـدن ایـن سـطرها Stopکنیـد و برویـد آخـر صفحـات را مطالعـه کنیـد تـا درک بهتـری از موفقیـت و توانایـی داشـته باشـید .

تـا بتوانیـد در عرصـه تبلیغـات و بازاریابـی حرفتـان را بـه کرسـی بنشـانید. »اسـتیو جابـز« بـه فكـر پـول درآوردن و يـا بـه عبارتـي »ثروتمنـد شـدن« نبـود، امـا بـا رويـاي بزرگـي كـه در سـر داشـت، پيـش بـه سـوي اهدافـي گام برداشـت كـه »انسـانهاي ديگـري هـم ميتوانسـتند از مزايـاي آن بهـره منـد شـوند.«در دنيــاي امــروز، بــراي فــروش بيشــتر، تاثيــر بيشــتر، جلــب توجــه و جــذب مشــتري يــا حتــي بازديــد كننــده بــه يــك ســايت اينترنتــي، اســتفاده از كليشــه هاي تبليغاتــي قديمــي راه گشــا نيســت. بايــد فكــر كــرد، تصويــر جديــدي خلــق كــرد و در همــه حــال خالقيــت داشــت.

با این 7 قلاب، به ذهن مخاطب چنگ بزنید

1- اصلیترین هدف كسبـ و كار شــما چیســت؟ دوســت داریــد بــا ایــن تبلیغــات بــه چــه نتیجــهای

برسـید؟ ایـن موضـوع بـه شـما كمـك می‌كنـد تـا بهتریـن و موثرتریـن پیـام تبلیغاتـی را طراحـی كنیـد.

2- حالا نگاهــی دوبــاره بــه محصــول یــا خدمتــی كــه ارائــه میدهیــد بیندازیــد. بــرای تبلیغــات بــه مصرف‌كننده تــان توجــه زیــادی نكنیــد بلكــه ببینیــد چــه كســی مشــتری اصلــی محصولتــان اســت و همــان را مخاطــب قــرار دهیــد.

3- محصـول شـما قـرار اسـت چـه حسـی را در مخاطـب ایجـاد كنـد. غـم؟ شـادی؟ تـرس؟ امنیـت؟ هـر كـدام از حـواس او كـه مـد نظرتـان اسـت را نشـانه بگیریـد و تـا میتوانیـد آن را قلقلـك دهیـد.

4- پرحرفــی نكنیــد. مخاطــب امــروز بــرای خوانــدن جمــات طولانی و دلایل پرپیــچ و تــاب شــما فرصــت نــدارد پــس اصلیتریــن حــرف را بــه مختصرتریــن شــكل بیــان كنیــد.

5- انتظـار نداشـته باشـید مخاطـب بـرای دیـدن تبلیغتـان قدمـی بـردارد. ایـن شـمایید كـه بایـد سـمت او برویــد. پــس هــر جــا كــه فكــر می‌كنیــد جمــع زیــادی از گــروه هدفتــان آنجاســت، تبلیغاتتــان را هـم بـه آنجـا ببریـد.

6- همــه حرفهایتــان را در یــك پیــام نزنیــد. بگذاریــد هــر چنــد وقــت یــك بــار بــا یــك حــرف تــازه و یــك شــعار تــازه بــه مخاطبتــان نزدیــك شــوید.

7- شــعار تبلیغاتیتــان را بــا تصویــر آن هماهنــگ كنیــد. ســعی كنیــد پیامهایتــان بــا هــم هماهنــگ باشــند و پیامهــای متفــاوت را بــرای فرصتهــای متفــاوت بگذاریــد.