بایگانی برچسب: s

تبلیغ جذاب در بازار رقابتی

چگونه یک تبلیغ جذاب در بازار رقابتی داشته باشیم؟

گارانتی

بیشـتر اوقـات پیـش میآیـد مشـتری از وب سـایت مـا خریـد میکنـد و بعـد بـا نقـص کاال مواجـه میگـردد مــا بــرای اینکــه احســاس اســترس را از مشــتری بگیریــم بایــد محیطــی فــوق شــرایط و فــوق ذهــن مشـتری در سـایت فراهـم کنیـم کـه وقتـی کاربـر بـرای خریـد کـردن میخواهـد کلیـک کنـد اسـترس و نگـران نباشـد حتـی اگـر شـده بایـد دکمـه گارانتـی بـا برگشـت پـول را در سـایت قیـد کنیـم کـه قـوت قلبــی بــرای کاربــر باشــد بــه ایــن شــکل میتوانیــم قــوت قلــب و احســاس آرامشــی بــرای کاربــر فراهــم کنیــم. ادامه خواندن تبلیغ جذاب در بازار رقابتی