بایگانی برچسب‌ها: درج تبلیغ نیازمندی

تبلیغ جذاب در بازار رقابتی

چگونه یک تبلیغ جذاب در بازار رقابتی داشته باشیم؟

گارانتی

بیشـتر اوقـات پیـش میآیـد مشـتری از وب سـایت مـا خریـد میکنـد و بعـد بـا نقـص کاال مواجـه میگـردد مــا بــرای اینکــه احســاس اســترس را از مشــتری بگیریــم بایــد محیطــی فــوق شــرایط و فــوق ذهــن مشـتری در سـایت فراهـم کنیـم کـه وقتـی کاربـر بـرای خریـد کـردن میخواهـد کلیـک کنـد اسـترس و نگـران نباشـد حتـی اگـر شـده بایـد دکمـه گارانتـی بـا برگشـت پـول را در سـایت قیـد کنیـم کـه قـوت قلبــی بــرای کاربــر باشــد بــه ایــن شــکل میتوانیــم قــوت قلــب و احســاس آرامشــی بــرای کاربــر فراهــم کنیــم. ادامه‌ی خواندن

صنعت تبلیغات نقطه خرید

تبلیغات نقطه خرید

صنعت تبلیغات در نقطه خرید در انگلیس در سال ۲۰۰۳ رقمی برابر با ۱/۱ میلیارد پوند (۵۶/۱ میلیارد یورو) بود که طیف گسترده‌ای از شرکت‌های تولیدی، مونتاژ، طراحی و نمونه‌سازی، چاپ، انبارداری، توزیع و نصب تجهیزات تبلیغ‌گری تا سایر حرفه‌های مربوط به تفریحات را در بر می‌‌گرفت. هیچ شرکتی به تنهایی سهمی بیش از ۵ درصد بازار را در دست ندارد و این صنعت بسیار بخش‌بخش بوده و در واقع ۶ درصد کل هزینه‌های بازار و بازاریابی در انگلیس را شامل می‌‌شود.

درج آگهی, نیازمندی, تبلیغ، تبلیغات رایگان و ویژه   ادامه‌ی خواندن