پوشش های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

بیمه عمروتشکیل سرمایه سامان

با این سرمایه گذاری شما می توانید :

– آینده خود و خانواده را تامین نمایید.

– هزینه های تحصیل فرزندتان را تامین کنید.

– هزینه های جهیزیه و ازدواج فرزندتان را تامین کنید.

– ارزش اقتصادی پس انداز خود را در مقابل آثار ناشی ازتورم حفظ کنید.

پوشش های بیمه سامان

پوشش ازكارافتادگي :

پرداخت 100% سرمايه فوت به بيمه‌شده در صورت ازكارافتادگي بر اثر حادثه

مستمری از کار افتادگی:

معافيت بيمه‌گذار از پرداخت حق‌بيمه به مدت 10 سال در صورت ازكارافتادگي كامل بر اثر بيماري يا حادثه

پرداخت مستمري به ميزان 2 برابر آخرين مبلغ حق‌بيمه به مدت 10 سال در صورت ازكارافتادگي كامل بر اثر بيماري يا حادثه

پوشش امراض خاص:

پرداخت هزينه‌هاي درماني در صورت بروز بيماري‌هاي صعب‌العلاج (سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق كرونر قلب، پيوند اعضاي اصلي و انواع سرطان‌ها) تا سقف 210/000/000 ريال

پوشش فوت حادثی:

پرداخت سرمایه فوت حادثی تا 4 برابر سرمایه فوت طبیعی + حساب اندوخته

مزایای بیمه عمر سامان

معافيت مالياتي:

معافيت مالياتي سرمايه بيمه عمر و همچنين اندوخته حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها طبق ماده 136 قانون ماليات‌هاي مستقيم

كارت اعتباري:

اعطاي كارت اعتباري سامان در صورت درخواست بيمه‌گذار چنانچه پرداخت حق‌بيمه بصورت ساليانه يا شش‌ماه يكبار و با حداقل مبلغ 5/000/000 ريال در سال صورت گيرد، با دو سقف اعتبار و با شرايط ذيل اعطا مي‌گردد:

بيمه‌ نامه‌هايي با مبلغ 5/000/000 ريال حق‌بيمه ساليانه، كارت اعتباري 3/000/000 ريالي

بيمه‌ نامه‌هايي با مبلغ 8/000/000 ريال حق‌ بيمه ساليانه و بيشتر، كارت اعتباري 5/000/000 ريال

پوشش اضافي سال آخر حيات:

پرداخت 25% سرمايه فوت در آخرين سال حيات بيمه‌شده

بیمه نامه موقت قابل ارائه در زمان تكميل پرسشنامه:

پوشش 50/000/000 ريالي فوت در اثر حادثه بدون پرداخت حق‌بيمه از زمان تحويل پرسشنامه و پرداخت علي‌الحساب حق‌بيمه تا زمان صدور بيمه‌نامه عمر و تشكيل سرمايه

مستمري يا بازنشستگي:

امكان تبديل تمام يا بخشي از حساب اندوخته به مستمري يا بازنشستگي با درخواست كتبي بيمه‌گذار

 

انعطاف‌پذيري در پرداخت حق‌بيمه:

انعطاف‌پذيري در پرداخت حق‌بيمه بسته به ميزان درآمد هر شخص

امكان پرداخت حق‌بيمه به صورت اقساط سه ماهه، شش ماهه و ساليانه به انتخاب بيمه‌گذار

امكان تعيين حالت ثابت يا افزايشي حق‌بيمه (از 0 تا 25% ) به انتخاب بيمه‌گذار

انعطاف پذیری در میزان سرمایه فوت :

امکان انتخاب سرمایه فوت از 1 تا 40 برابر مبلغ حق بیمه

امکان تعیین حالت ثابت یا افزایشی سرمایه فوت ( از 0 تا 15% ) به انتخاب بیمه گذار

عدم محدودیت سنی :

امکان بیمه شدن – شرایط بیمه شدن از بدو تولد تا سن هفتاد سالگی

عدم محدودیت مدت بیمه نامه :

امکان انتخاب مدت قرارداد با توجه به سن بیمه شده از 5 تا 70 سال

              نمونه جدول طراحی شده برای سن 30 سال

مدت قرارداد

مبلغ پرداختی سالانه

تعدیل سالانه

سرمیه فوت

پرداختی شما

اندوخته شما با پیش بینی سود 25 %

10

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

203/037/182

461/993/224

15

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

475/804/109

1/853/378/204

20

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

1/024/435/826

6/560/911/067

25

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

2/127/930/175

21/859/102/520

نمونه جدول طراحی شده برای سن 30 سال

مدت قرارداد

مبلغ پرداختی شش ماهه

تعدیل سالانه

سرمیه فوت

پرداختی شما

اندوخته شما با پیش بینی سود 25 %

10

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

203/037/182

434/677/855

15

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

475/804/109

1/746/074/974

20

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

1/024/435/826

6/185/023/544

25

10/000/000 ریال

15 %

250/000/000 ریال

2/127/930/175

20/614/238/891

مشاور بیمه ای شما

Saman Insurance
Mrvtshkyl Insurance Investment Bank

With this investment you can:
– Secure your future and your family .
– To provide for your child ‘s education expenses .
– Costs to provide a dowry and child marriage .
– The economic value of their savings to protect against impacts Aztvrm .

Saman Insurance
Disability coverage :
100% of the insured in case of death, disability payments investment accident

Disability pension :
Bymhgzar exemption from payment Hqbymh 10 years in case of complete disability due to illness or accident
2 times the amount of pensions Hqbymh last 10 years as a full disability due to illness or accident

Cover certain diseases :
Medical costs in case of incurable diseases ( myocardial infarction , stroke , coronary artery surgery , transplantation of organs and cancer ) up to £ 210/000/000

Covering the death occurred :
Pay Equity died a natural death occurring up to four times the capital account + Reserves

Saman Insurance Benefits

Tax exemption :

Capital tax exemption for life insurance and savings investments pursuant to Article 136 of the Direct Taxation Act

Credit Card:

If paying by credit card order granting the request Bymhgzar Hqbymh annual basis or every six months and with a minimum amount of £ 5/000/000 be done in two credit limit is granted with the following conditions :

Cover letters with 5/000/000 £ Hqbymh annual fee credit card, financial 3/000/000

Insurance premiums annually or more letters with the sum of £ 8/000/000 , credit card £ 5/000/000

Additional coverage last year of life :

Pay 25% of the capital in the last year of the life insured dies

Temporary insurance is offered at the time of questionnaire completion :

R 50/000/000 died in accident coverage without paying Hqbymh time inventory delivery and payment issued until Lyalhsab Hqbymh life insurance policy and capital formation

Pension or retirement :

Possible to convert all or part of the pension or retirement savings account upon written request Bymhgzar

Flexibility in Payment Hqbymh :

Hqbymh payment flexibility depending on each person’s income

Hqbymh payment installments quarterly, six monthly or annually to elect Bymhgzar

Hqbymh possible to determine the steady or increasing ( from 0 to 25 % ) to choose Bymhgzar

Flexibility in investment rates of death:

Investment choices feet from 1 to 40 times the amount of the premium

Possible to determine the steady state capital increase or feet ( from 0 to 15 % ) to choose the insurer

No age limit :

Possible insurance – insurance conditions from birth to the age of seventy years

Lack of insurance is term limits :

Depending on the age of the insured’s choice of contract duration of 5 to 70 years