ویژگیهای کارافرینان

ویژگیهای کارآفرینان

  1. خلاقیت Creativity : خلاقیت همانا توانایی خلق فکرهای جدید است که این فکرها ممکن است به محصولات یا خدمات جدید نیز منجر شوند. در دایره المعارف علوم اجتماعی از خلاقیت چنین تعاریفی ذکر شده است: برخی آن را توانایی هستی بخشیدن به پدیده ای جدید تعریف نموده اند و عده ای دیگر آن را نه به عنوان توانایی بلکه به عنوان فرایند روانشناختی یا فرایندهایی که از طریق آنها محصولات جدید و ارزشمند خلق می شوند؛ تعریف کرده اند.
  2. تمایل به مخاطره پذیری Risk- taking propensity : تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که میتوانند از طریق تلاشهای شخصی مهار شوند. هنگام در نظر گرفتن هرگونه مخاطره؛ دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند، یکی سطح درک فرد کارآفرین از مخاطره در آغاز هر فعالیت پر مخاطره و دیگری امکان احتمالی مشهود شکست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است.
  3. نوآوری Inovation :  نوآوری را میتوان فرایندی تعریف کرد که طی آن فنون و تولیدات جدید به سیستم اقتصادی معرفی می شوند. نوآوری موفق زمانی صورت می گیرد که قابلیت انجام کاری که پیش از این نمیتوانست صورت بگیرد یا حداقل اقتصادی و مناسب نبوده مهیا شود.
  4. نیاز به استقلال Independent : نیاز به استقلال از ویژگیهایی است که به عنوان یک نیروی بسیار برانگیزاننده مورد تاکید واقع شده است. در واقع نیاز به استقلال را میتوان به صورت عباراتی نظیر کنترل داشتن بر سرنوشت خود، کاری را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن تعریف کرد. میل به استقلال، نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصر است. لذا آزادی عمل، پاداش دیگر کارآفرینی است.
  5. توفیق طلبی need for achievement : نیاز به توفیق عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیتهای رقابتی. افراد با نیاز به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد ترجیح می دهند تا شخصا مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به انها را از طریق تلاش شخصی خود بعهده گیرند.
  6. مرکز کنترل Control center : عقیده فرد نسبت به اینکه عاقبت و سرانجام وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می باشد را مرکز کنترل می نامند. بیشتر کارافرینان را دارای مرکز کنترل درونی توصیف نموده اند. افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج از کنترل آنها می باشد، سرنوشت آنها را تعیین می کند.

تحصیلات : اکثر کارافرینان از تحصیلات پائینی برخوردارند و بیشتر آنها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. سطح تسهیلات کارآفرینان پائین تر از مدیران است.

رویا Dream : کارآفرینان در مورد آنچه آینده از آنها و تشکیلات اقتصادی اشان میخواهد بصیرت دارند و مهمتر اینکه، آنها برای اجرا کردن رویاهای خود توانا می باشند.

تحمل ابهام Ambiguity Tolerance : قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت بعنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی انکه بدانیم آیا موفق خواهیم شد یا خیر.

قاطعیت Decisiveness : تعلل نمی کنند. سریعا تصمیم می گیرند و سرعت انها یک عامل کلیدی موفقیتشان می باشد.

عزم اراده Determination : با تعهد کامل سرمایه خیزهای خود را اداره می کنند. آنها بندرت تسلیم می شوند، حتی زمانیکه با یکسری موانع حل نشدنی مواجه می شوند.

دلبستگی Devotion : کارآفرینان عاشق کارشان می باشند. همین عشف است که آنها را در دشواریها نگه می دارد و همین عشق به محصول و خدمت است که آنها را در فروش و عرصه آنها اثر بخش می کند.

اهل عمل Doers : وقتی در مورد یک کار تصمیم گیری می کنند، آن را به حداکثر سرعت ممکن اجرا می کنند.

وقف کار Dedication  : بطور کامل خود را وقف کارشان می کنند، این کار بعضی اوقات برای روابط آنها با دوستان و خانواده شان بسیار گران تمام می شود. آنها بدون خستگی کار می کنند. زمانی که یک کارافرین تصمیم می گیرد که یک تشکیلات اقتصادی را راه اندازی کند، دوازده ساعت کار در روز و هفت روز در هفته چندان غیر معمول نیست.

سرنوشت Destiny : آنها میخواهند بیش از اینکه به یک کارفرما متکی باشند، برسرنوشت خود تسلط داشته باشند.

توزیع Distribute : کارآفرینان مالکیت تشکیلات اقتصادی شان را با کارکنان مهمی که برای موفقیت تشکیلات بسیار حیاتی می باشند، تقسیم می کنند.

تفاوت عمده بین کشورها و تاسیس شرکت های نوظهور

نتایج تحقیق

  • اکثر شرکت ها عمرشان کمتر از 42 ماه ( 3/5 سال )
  • بین کارآفرینی و رشد اقتصادی رابطه معنی دار : یعنی هر چه قدر کشوری کارآفرین بیشتری داشته باشد رشد اقتصادی خوبی خواهد داشت
  • بیشتر شرکتها توسط مردان با میانگین سنی 25 الی 34 سال ( مردان 2 برابر زنان کارآفرین هستند )
  • بین حمایت ها و میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد یعنی در کشورهای جهان سوم بیشتر این حمایتها در سطح آشنایان – نمایندگان مجلس بعبارتی مردم عادی از این حمایتها برخوردار نیستند.

Characteristics of Entrepreneurs

Creative Creativity: Creativity is the ability to create new ideas, ideas that may also lead to new products or services .value creation are defined .
Willing to risk Risk-taking propensity: the willingness to accept risk, moderate risk is that they could be harnessed through personal efforts . Risk when considering any two elements involved in creating the concept of the entrepreneur ‘s perceived level of risk in each activity or other potential hazardous apparent failure of the failure of the action.
Innovation Inovation: Innovation can be defined as a process in which techniques and new products are introduced into the financial system . Successful innovation comes as the ability to do something that previously could not be done , or at least not economical and convenient to provide .
The need for independence Independent: the need for independence of attributes as a highly motivating force is emphasized . In fact, the need for independence can be phrases such as having control over their destiny , to do something for himself and for his being declared . The desire for independence , motivational force for contemporary entrepreneurs . So freedom of action , more rewarding entrepreneurship.
Seeking success of need for achievement: the need to succeed is the tendency to have higher standards for success in competitive situations . People with a high need to succeed and are willing to continually challenge in achieving the goals of accessible and also with respect to its performance , continuous feedback of the regular as they need. These people prefer to own the responsibility to solve problems, set goals and achieve them through their personal efforts are undertaken .
Control center Control center: an idea rather than a sequel , and finally he is controlled by external events or internal call to the control center . Most entrepreneurs have internal locus of control are described . Individuals with an external control believe that external events that are beyond their control , will determine their fate .
Education: Most entrepreneurs have low education and most of them have no college education . Entrepreneurs Facility lower level managers.

Dream Dream: entrepreneurs about what future they want for their vision and enterprise , and most importantly , they are able to implement their dreams .

Ambiguity tolerance Ambiguity Tolerance: tolerance for ambiguity is the uncertainty to accept as part of life , the ability to survive with little knowledge about the environment and the desire to start an independent without being to know whether the will succeed .

Strictly Decisiveness: do not delay . Make decisions quickly , and speed is a key factor in their success .

Determination determination Determination: With the full commitment of capital to manage their fluctuations . They are rarely surrendered , even when faced with some obstacles are inextricable .

Attachment Devotion: Entrepreneurs love their jobs . Shf that keeps them on the same challenges and the same love for the product and the service that they are effective in their sales areas .

Practical Doers: When you are deciding on a career , it can be implemented as quickly as possible .

Do dedication Dedication: to fully dedicate themselves to their work , it is sometimes to their relationships with their friends and family can be very expensive . They tirelessly work. When an entrepreneur decides to start an enterprise , working twelve hours a day, seven days a week is not unusual .

Destiny Destiny: They want more than they have to rely on an employer , your Brsrnvsht dominate .

Distribution Distribute: Entrepreneurs property of their enterprise with great staff who are very critical for the success of the organization , are shared.

The major difference between the countries and emerging companies

The results

Most companies have less than 42 months of age ( 3/5 years )
Significant relationship between entrepreneurship and economic growth : that no matter how well a country ‘s economic growth will be more entrepreneurial
More Companies by men with an average age of 25 to 34 years ( men, women entrepreneurs are 2 times )
There is a relationship between the support and the level of entrepreneurship in regions further support the family – MPs turns ordinary people do not enjoy this protection .

Entrepreneurship education facilities for entrepreneurs , characteristics of entrepreneurs, business ownership , characteristics of successful entrepreneurs , characteristics of successful entrepreneurs , entrepreneurial characteristics, entrepreneurial, entrepreneur , entrepreneurs, entrepreneurs, contemporary , successful entrepreneurs Iran