شرکت ماشین سازان پردیس

شرکت ماشین سازان پردیس
اجرای پروژه های زیربنایی – طراحی و ساخت انواع ربات

موضوع فعالیتهای شرکت ماشین سازان پردیس

صنایع پتروشیمی  –  صنعت نفت و گاز  –  ماشین سازی

1- طراحی و نظارت و مشاوره و اجرای پروژه های زیربنایی صنایع و خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و آب و برق و انرژی های نو بصورت کلید در دست
2- طراحی و ساخت تجهیزات صنایع و خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و آب و برق و انرژی های نو
3- تعمیر و نگهداری صنایع و تاسیسات زیربنایی و خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی و آب و برق
4- طراحی و ساخت و تعمیر و نگهداری انواع رباتهای امدادگر و نجات و نظارتی و صنعتی
5- واردات و صادرات

آدرس: استان بوشهر – شهرستان جم – بهرباغ – صندوق پستی 75581/388

Machine builders campus
Implementation of infrastructure projects – the design and manufacture of robots

Machine builders campus activities

Petrochemical industries – oil and gas –

1 – Design and implementation of monitoring and advising on infrastructure projects and transmission lines , oil and gas and petrochemical industries, utilities and new energy as a key
2 – Design and construction equipment and transmission lines , oil and gas and petrochemical industries, utilities and Renewable Energy
3 – Maintenance of industries and infrastructure and pipelines for oil and gas, petrochemical and utilities
4 – Design , construction and maintenance of all types of rescuers and rescue robots , and surveillance and industrial
5 – Import and Export

Address : Bushehr – Jam city – Bhrbagh – PO Box 75581/388

Implementation of infrastructure projects, Renewable Energy, Types of Robots Rescue, industry, manufacture of robots, machine builders, machine builders campus, industrial machinery and equipment manufacturing, oil and gas industry, petrochemical industry, robot design, design and construction, design and manufacture of robots, machine makers, campus, campus infrastructure projects
Ads petrochemical, machinery sales, advertising, oil and gas industry, Machine