شیر 2-2 سایز یک اینچ ایر کنترل

شیر 2-2 برند ایرکنترل که در صنایع تولید مواد غذایی , آب , باد و بخار استفاده می شود توسط فروشگاه پنوپخش بشماره 02133913439 بفروش می رسد.
شیر 2-2 سایز 1 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 3/4 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 ساده سایز 1/2 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 ساده سایز 1/4 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 2 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 1 1/2 اینچ ایرکنترل
شیر 2-2 سایز 1 و 1/4 اینچ ایرکنترل

2/2 way valve size 1 Air Control
2/2 way valve size 3/4 Air Control
2/2 way valve size 1/2 Air Control
2/2 way valve size 1/4 Air Control
2/2 way valve size 1 1/2 Air Control
2/2 way valve size 1 1/2 Air Control
2/2 way valve size 1 1/4 Air Control

برای خرید عمده شیر 2-2 میتوانید با پنوپخش بشماره02133995816 تماس بگیرید.