زندگی شغلی

زندگی شغلی

انسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می کند و به مرور زمان از مرحله ای به مرحله دیگر منتقل می شود. بعنوان مثال از مرحله نوزادی به کودکی و سپس به نوجوانی و جوانی می رسد. این روش یکی از روش های تقسیم بندی زندگی است که براساس زمان و طول عمر صورت می گیرد. روش دیگری که زندگی را براساس آن تقسیم بندی می کنند روش وظیفه ای است یعنی انسان بر حسب نوع وظایف به دوران های مختلفی تقسیم بندی می شود. استخدام مشاغل  

مثلا در یک دوران از زندگی، بیشترین و مهمترین وظیفه انسان تحصیل است که آن را زندگی تحصیلی می نامند و دوران دیگر که زندگی شغلی نام دارد دورانی است که فرد مهمترین و بیشترین وظیفه اش در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت در آن تحقق می یابد. شروع زندگی شغلی افراد به شرایط فردی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، بستگی دارد بعضی از افراد در بسیاری از کشورها زندگی شغلی خود را از سنین کودکی یا نوجوانی آغاز می کنند و عده ای زندگی شغلی خود را همزمان با تحصیلات دانشگاهی یا پس از اتمام آن آغاز می کنند. به هر حال هر انسانی به منظور تامین معاش یا بروز استعدادهای خود یا هر دلیل دیگری مثل ایجاد روابط اجتماعی و یا به منظور تحقق عزت نفس و احترام به خود دیر یا زود وارد زندگی شغلی می شود. زندگی ای که سایر سئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد اما آنچه اهمیت دارد این است که اغلب افراد از شغل خود راضی نیستند و زندگی شغلی خود را که قسمت اعظم زندگی است همواره با ناراحتی، اضطراب، سردرگمی و ناامنی می گذرانند، آمارها نشان میدهد که بطور متوسط مردم 5 بار شغلشان را در طول عمر تغییر می دهند.

یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از شغل این است که اغلب افراد هنگام آغاز زندگی شغلی، آگاهانه و براساس معیارهای صحیح، واقعی و واضح برای خود برنامه ریزی نیم کنند بلکه براساس نیازهای بازارکار، قراردادهای اجتماعی و ارزشهای گروه های مرجع و حرف مردم، رشته تحصیلی و شغل خود را انتخاب می کنند نه استعدادها، مهارتها و علائق خود به عبارت دیگر، مردم کار را برای آنها تعریف و انتخاب کرده اند نه خودشان بنابراین در زندگی ای قدم می گذارند که مجبورند یک عمر بدبختی بکشند تا به دیگران ثابت کنند خوشبختند!!

اما برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخاب کنیم و زندگی شغلی مطلوبی را پایه ریزی نماییم ابتدا باید بدانیم چند نوع زندگی شغلی وجود دارد و سپس ببینیم کدام یک با اهداف، ایده ها، روحیات، گرایش ها، توانایی ها، علایق و مهارت های ما سازگار است.

Career

Different stages of human life and time spent moving from stage to stage . For example, the stage of infancy to childhood and then adolescence and young looks.
This method of classification methods based on time and longevity of life that takes place .
Another way of life based on a functional approach is to divide the people based on the various duties are classified into .
from start to finish .

5 shows that on average , people change jobs during their lifetime .

our compatible.
Career start , a variety of career – defining career , career , career is starting career , career tracks , career articles , job QOL questionnaire , quality of work life