امور کسب و کار های کوچک آمریکا

امور کسب و کار های کوچک آمریکا یا SBA

اهداف SBA :

 1. زمینه سازی موفقیت برای کسب و کارهای کوچک
 2. مساعدت به افراد و کسب و کارها در بحرانها و مخاطرات طبیعی و اقتصادی
 3. هدایت کسب و کارها در مشارکت برای بکارگیری بیکاران
 4. حفاظت از منافع کسب و کارهای کوچک آمریکا در نظام حکومتی این کشور

برنامه ها و فعالیتهای SBA :

 1. برنامه های تامین مالی
 2. برنامه های حمایت از سرمایه گذاری
 3. برنامه های حمایت از سرمایه گذاری
 4. تضمین بیمه نامه ها و سپرده ها
 5. برنامه قراردادهای دولتی
 6. برنامه های تحقیق و توسعه
 7. مشاوره و آموزشهای کاربردی
 8. خدمات اطلاعات کسب و کار
 9. حمایت زمان بحران
 10. کمک به گروه های ویژه

America ‘s small businesses or SBA

Objectives of the SBA:

Underlying the success of small businesses
Assistance to individuals and businesses and economic crises and natural hazards
Leading businesses involved in recruiting the unemployed
Protect the interests of small businesses in America ‘s system of government
Programs and activities of the SBA:

Financing Programs
Investment Support Program
Investment Support Program
Insurance guarantees and deposits
Program of government contracts
Research and development programs
Practical advice and training
Business Information Services
Support crisis
Assistance to special groups
Types of small businesses , small business startup , business plan , small business culture in America , managing a small business , business , business in America , small business , small business in America , a small business in Iran , small and medium businesses