کارآفرینی

مختصری از تاریخچه و تعاریف کار آفرینی

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprende به معنای متعهد شدن نشات گرفته است. در سال 1848 توسط جان استیوارت در زبان انگلیسی ترجمه شده است.

واژه نامه وبستر = Person who start a firm and take business risk

کارآفرینی در دیدگاههای غیراقتصادی

از 4 جنبه مختلف متغیرهای مربوط به کارآفرین و کارآفرینی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 • رویکرد شخصیتی یا ویژگیها Trait approach
 • رویکرد رفتاری ( تاکید بر فعالیت ها ) Behavior approach
 • خصایش جمعیت شناختی ( الگوی نقش – تجربه کاری – نارضایتی از شغل قبلی – شرایط کودکی – تحصیلات – سن – قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی )
 • مدلهای کارآفرینی

تعریف کارآفرینی :

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار ( کسب و کار خانگی، کسب و کار اینترنتی ، کسب و کار فامیلی، کسب و کار کوچک و متوسط …. ) با بسیج منابع که توام با مخاطره مالی، اجتماعی آبرویی و حیثیتی می باشد محصول و خدمت جدید به بازار ارائه می نماید (احمدپور).

سه برداشت مختلف از کارآفرینی

 • رویکرد اول: کارآفرینی مترادف اشتغال ( employment)
 • رویکرد دوم: کارآفرینی و کسب و کار (Business)
 • رویکرد سوم: کارآفرینی و کسب و کار های نوآورانه ( Innovation )

نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی:

 1. ایده و فکر جدید = خلاقیت و مراحل اجرا را طی کنیم
 2. ایجاد کسب و کار = چگونه طرح کسب و کار ( منابع و مخاطره یعنی چه )
 3. محصول و قدمت جدید به بازار = نوآوری – بازار

ادبیات کشور ما در زمینه کارآفرینی فاقد مفهوم می باشد.

کسی که در اطرافیان ما صاحب کارخانه باشد چه می نامیم؟ شغل او چیست؟

مالک – کارخانه دار – سرمایه دار – پولدار – زالو صفت اما کارآفرین نمی گوییم.

از هنرجو می پرسیم می خواهی چکاره شوی؟ پاسخ ؟؟؟

هیچکس نمی گوید میخواهم کارآفرین شوم.

نقش های کارآفرینان

 • عامل ایجاد و توزیع ثروت؛ برانگیزنده توسعه اقتصادی یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی
 • عامل اشتغال زایی
 • عامل انتقال تکنولوژی
 • عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری
 • عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
 • عامل تعادل در اقتصاد پویا
 • عامل تحول و تجدید حیات ملی و محلی ( کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است یک شیوه زندگی است)

تعاریف کارآفرین

ژوزف شومپیتر Josep Schumpeter 1934

طبق نظر وی کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی می باشد. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می داند و فرایند کارآفرینی را تخریب خلاق Creative Destruction می نامد.

بعبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روشهای نوین در انجام کارهای جاری است. روش نوین همان تخریب خلاق می باشد. از نظر وی در هریک از زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود.

 • ارایه کالای جدید
 • ارایه روشی جدید در فرایند تولید
 • گشایش بازاری تازه
 • یافتن منابع جدید
 • ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت

تخریب خلاق

شرکت های جدید توسط کارآفرینان، شرکتهای قدیم را از طریق نوآوری ( تخریب خلاق) از میدان بیرون می کنند.

مثال : ارایه Power Point به چوب اشاره که بعدا بصورت فنر آنتن و نهایتا بصورت لیزری درآمد. آمدن محصول جدید باعث تخریب قبلی می شود.

A brief history and definition of entrepreneurship

The word entrepreneur is derived from the French word Entreprende means committing . In 1848 the English translation is by John Stewart .

Webster dictionary = Person who start a firm and take business risk

Entrepreneurial approaches to non-

Various aspects of the four variables related to the entrepreneur and entrepreneurship has been studied .

Approach or personality traits Trait approach
Behavioral approach ( emphasis on activities ) Behavior approach
Khsaysh demographic ( pattern role – experience – dissatisfaction with previous jobs – Terms of childhood – education – age – not to be social in person )
Entrepreneurial models
Definition of entrepreneurship :

An entrepreneur is a person with a new idea that the creation of a business ( home business , internet business , family business , small and medium business …. ) mobilizing resources associated with risk financial, social honor and prestige is a new product and service offerings to the market ( Ahmadpoor ​​).

Tuesday perceptions of entrepreneurship

First approach : entrepreneurship synonymous employment (employment)
Second approach : Entrepreneurship and Business (Business)
Third approach : entrepreneurship and business innovation (Innovation)
Concerns the definition of an entrepreneur :

= New creative idea and run through the steps to
= How to create a business plan business ( ie , what resources and risk )
Old and new to market product = Innovation – Market
The literature on entrepreneurship in our country is meaningless .

Who is the owner of what we call our friends ? What’s his job ?

Owner – factory – capital – money – leech seed but are not entrepreneurs .

The student asked Chkarh you start? The answer ?

Nobody says I ‘m an entrepreneur .

The role of entrepreneurs

Creating and distributing wealth , stimulating economic development, ie economic growth engine
Employment agent
Operating Technology Transfer
Encourage the investment
Managing knowledge creation and expansion of new markets
Balance operating in a dynamic economy
The transformation and revitalization of national and local ( entrepreneurial profession is beyond a lifestyle )
Definitions entrepreneur

Joseph Schumpeter Josep Schumpeter 1934

According to him, the entrepreneur is the driving force and engine of economic development . He knows the characteristics of entrepreneurial innovation and entrepreneurship, creative destruction process called Creative Destruction .

In other words, the defining characteristic of entrepreneurship , namely new things or new ways of doing this . The new method is creative destruction . In each of the following fields is entrepreneurship .

Offering new products
New method of manufacturing process
Fresh Market opening
Find new sources
Create new organizations in any industry
Creative Destruction

New companies by entrepreneurs , old companies through innovation ( creative destruction ) are out of the field .

Example : Power Point presentation to the antenna pointing stick later in the spring and eventually earning a laser . Destroyed prior to the arrival of a new product .
Entrepreneurial models , define entrepreneurship defined entrepreneurship and its history , the field of entrepreneurship , entrepreneurial process , entrepreneurial models , models of entrepreneurship, entrepreneurial models , the term entrepreneurship , entrepreneur , entrepreneurship , entrepreneurship in entrepreneurship and employment , entrepreneurship and business entrepreneurship, new business