فرصتهای شغلی جدید

فرصتهای شغلی جدید
شرکت آسان پرداخت پرشین آپ
برای تامین و تکمیل نیروی انسانی  کارشناس و مهندس  –  کارشناس شبکه و سخت افزار  

خود از متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند رزومه و شرح تجارب خود را به شماره فکس 83332333 و یا پست الکترونیک job@asanpardakht.ir ارسال نمایند.

توضیحات جنسیت حداقل سابقه کار مرتبط تعداد مدرک تحصیلی از دانشگاههای معتبر رشته تحصیلی عنوان شغلی ردیف
مسلط به مدیریت ویندوز سرور و تجهیزات سرور و آشنا به مفاهیم Clustering مرد/ زن 3 سال 5 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT کارشناس کامپیوتر 1
مسلط به مدیریت بانک اطلاعاتی Oracle، آشنا با مدیریت بانک اطلاعاتی MS-SQL، آشنا به مفاهیم Performance tunning , Clustering مرد/ زن 3 سال 5 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT کارشناس بانک اطلاعاتی 2
مسلط بر راهبری و پشتیبانی نرم افزار سوئیچ های بانکی ، پورتال و سیستمهای تحت وب مرد/ زن 3 سال 4 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT کارشناس پشتیبان نرم افزار 3
مسلط به نرم افزار دستگاههای POS و آشنا با سخت افزارهای POS مرد/ زن 1 سال 4 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT و یا رشته مرتبط کارشناس پشتیبان POS 4
مسلط به بررسی اطلاعات تراکنشهای بانکی و مسلط به بانک اطلاعاتی Oracle و MS-SQL مرد/ زن 1 سال 4 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT و یا رشته مرتبط کارشناس رفع مغایرت 5
مانیتورینگ و پایش سرویس های نرم افزاری و بانکی مرد 4 نفر کارشناسی کامپیوتر، IT و یا رشته مرتبط کارشناس مانیتورینگ 6
آشنا به مفاهیم ، تکنیکها و طراحی تست نرم افزار و یا دستگاههای POS مرد/ زن 1 سال 3 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT و یا رشته مرتبط کارشناس تست نرم افزار 7
آشنا به مفاهیم ITIL ، آشنا به کامپیوتر و مسلط به مستند سازی و روشهای آن ، ترجیحا در حوزه نرم افزار و سیستمهای بانکی مرد/ زن 3 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر، IT و یا رشته مرتبط کارشناس اجرایی فرایند 8
مسلط به طراحی و توسعه شیء گرا، برنامه نویسی Java ، Java EE ،ترجیحا آشنا به JSF ، JSP ، EJB مرد/ زن 1 سال 5 نفر کارشناسی و بالاتر نرم افزار کارشناس تحقیق و توسعه 9
آشنا به مفاهیم ITIL ، آشنا به نرم افزارهای MSP و COMFAR، مسلط به مستند سازی مرد/ زن 2 سال 4 نفر کارشناسی و بالاتر صنایع، مدیریت، آمار، کامپیوتر کارشناس سیستم ها و روشها 10
مسلط به هریک از مفاهیم جاوا اسکریپت وفریم ورک های Spring و Hibernate و یافریم ورک های MVC مانند Backbone.js مسلط به HTML5 و CSS3 ترجیحا آشنا به توسعه Portlet مرد/ زن 2 سال 10 نفر کارشناسی و بالاتر نرم افزار کارشناس توسعه وب 11
دارای توانایی تحلیل بازار ، دارای سابقه در زمینه مشاوره بازاریابی و فروش مرد/ زن 3 سال 2 نفر کارشناسی و بالاتر مدیریت بازرگانی، کامپیوتر و رشته مرتبط کارشناس مجرب بازاریابی خدمات IT 12
آشنایی با بازار فروش مویرگی و شبکه ای مرد/ زن 3 سال 3 نفر کارشناسی و بالاتر مدیریت بازرگانی و بازاریابی کارشناس بازاریابی 13
آشنا به مفاهیم مدیریت و IT، دارای توانایی برنامه ریزی و اجرای پروژه های بازاریابی و نصب و پشتیبانی پایانه های بانکی مرد 3 سال 3 نفر کارشناسی و بالاتر صنایع ، مدیریت مدیر منطقه 14
دارای فن بیان قوی، فقط ساکنین تهران مرد/ زن 25 نفر کاردانی و بالاتر کامپیوتر، حسابداری، روابط عمومی کارشناس مرکز تماس 15
مسلط به مفاهیم شبکه های WAN وامنیت، اکتیو و پسیو شبکه جهت فعالیت در NOC و SOC مرد/ زن 5 سال 6 نفر کارشناسی و بالاتر کامپیوتر کارشناس شبکه و امنیت 16
آشنا به زبانهای خارجه ، مسلط به امور تبلیغاتی و رسانه ای مرد/ زن 5 سال 1 نفر کارشناسی و بالاتر ارتباطات، روابط عمومی مدیر روابط عمومی 17

 

شرایط عمومی

تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران. اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور.
نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد.
عدم اعتیاد به موادمخدر با تأیید مراجع ذیصلاح
عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاههای دولتی و نهادها
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد
شرایط اختصاصی

داشتن مدرک تحصیلی منطبق بر مفاد مندرج در آگهی.
حداقل معدل قابل قبول جهت فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری 14 و آزاد 16 می باشد.
مهلت و نحوه ارسال مدارک
داوطلبان باید رزومه خود را حداکثر تا 20 اسفند ماه 92 به آدرس job@asanpardakht.ir ارسال نمایند.
شرکت در رد یا قبول هر یک از متقاضیان در پست مورد نظر مختار می باشد.

New Careers
QuickBooks Easy Pay Up
Supplies and manpower to complete the

Professionals and graduates of prestigious universities will be invited .
Applicants may fax resumes and descriptions of their experiences with number 83332333 or send email job@asanpardakht.ir .
Sex Description of related work experience of at least a degree from a prestigious university degree title row
Proficient in managing Windows Server and server equipment and are familiar with the Clustering concepts of male / female, 3 years, 5 experts and computer above , IT computer expert 1
Proficient in database management, Oracle, Familiar with database management, MS-SQL, Familiar Concepts Performance tunning, Clustering male / female, 3 years, 5 experts and computer above , IT Expert Database 2
Dominate the leadership and support bank switching software , systems, web portals and male / female , 3 years , 4 BA and higher computers , IT Expert Backup Software 3
Fluent and familiar with POS hardware POS software systems Male / Female 1 year and above 4 BA Computer , IT or related field Expert Backup POS 4
Information on banking transactions fluent and proficient in Oracle and MS-SQL database, male / female, 1 year and up 4 Master Computer , IT or related field 5 Expert resolve discrepancies
Control and monitoring software services and banking expertise Man 4 Computer , IT or related field Expert Monitoring 6
Familiar with the concepts , techniques, and design testing software or POS devices male / female 1 year 3 and older bachelors Computer , IT or related field Expert 7 software testing
Familiar with the concepts of ITIL, familiar and proficient computer documentation and policies , preferably in the field of banking software systems in the male / female undergraduate students and up to 3 computers , IT or related field 8 of the Executive Expert
Fluent in object -oriented design and development , programming, Java, Java EE, preferably familiar with JSF, JSP, EJB male / female 1 year and above 5 experts Expert Software Research and Development 9
Familiar with the concepts of ITIL, MSP and familiar software COMFAR, documenting the dominant male / female 2 years old 4 people or more industry expertise , management , statistics , computer expert systems and methods 10
Proficient in each of the concepts of Spring and Hibernate frameworks , and Yafrym Vfrym JavaScript MVC framework like Backbone.js fluent in HTML5 and CSS3 , preferably familiar with Portlet development of male / female 2 -year degree or higher in 10 of 11 software web development expert
New to market analysis , marketing and sales experience in counseling male / female 2 people 3 years and older bachelor of business administration , and computer related field of marketing experts IT 12
Meet Market Outlet network and the male / female, 3 years and above 3 BA in Business Management and Marketing 13 Marketing Expert
Familiar with the concepts of management and IT, have the ability to plan and execute marketing projects and the installation and support of banking terminals 3 males 3 year bachelors and more industries, managing director of District 14
Have a stronger voice , only residents of Tehran Male / Female 25 people or more computer skills , accounting , public relations specialist call center 15
Fluent Networks WAN security concepts , active and passive network to work in the NOC and SOC Male / Female 5 Years 6 and older undergraduate Bachelor of Computer Network and Security 16
Learn foreign languages ​​, fluent in promotions and media men / women 1 to 5 years and older bachelors Communications, Public Relations Manager Public Relations 17
General Conditions

    Citizen of the Islamic Republic of Iran. According to one of the official religions .
Criminal clearance that would have been deprived of civil rights .
Non- addictive drug approval authorities
Lack of employment and commitment to public service and institutions
Having completed military service card or permanent exemption for male applicants

Specific Conditions

    Having a degree in accordance with the provisions contained in the advertisement .
The minimum acceptable GPA for college graduates nationwide are 16 to 14 , and free .

Deadline for submission of documents
The candidates should submit their resume job@asanpardakht.ir address to send up to 20 March 92 .
Company to accept or reject any of the applicants are free to post in the comments .

Recruitment Advertising, Recruitment Advertising, 92 day job advert, adverts Easy Pay Porn, recruitment, recruitment companies, PSM, Easy Pay Porn Sites, Porn Pay Easy, new job opportunities, workforce
Recruitment advertising jobs, classifieds, employment, hiring engineers, advertising and public relations specialist, and networking hardware, sales and marketing staff