وضعیت کارآفرینی در ایران

وضعیت کارافرینی در ایران

در ایران تعدادی از وزارتخانه ها و سازمانها در مراحل مختلف از کارآفرینان حمایت می کنند. این حمایتها از مراحل ایده و تحقیقاتی شروع شده تا حمایت از تولید انبوه ادامه دارد. مراکز و سازمانهای حمایت کننده از کارآفرینان در کشور در زیر به تفکیک آورده شده اند.

1) وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

پارکهای علم و فناوری

2) سازمان گسترش

طرح توسعه کارآفرینی

3) وزارت نیرو

– دفتر تحقیقات وزارت نیرو

4) دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

– کمیسیون تبصره 3

5) بانکها

– صندوق توسعه تکنولوژی

6) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

7) وزارت صنایع و معادن

– طرح خودرو

– طرح الکترونیک

– طرح دو در هزار

– طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژِ

– سرمایه گذاری معادن و صنایع معدنی

– سازمان صنایع کوچک

– مجتمع کارآفرینان صنایع

– شرکت شهرکهای صنعتی ایران

– مراکز کارآفرینی دانشگاهها

Status of Entrepreneurship in Iran

In Iran, a number of ministries and organizations at various stages of support to entrepreneurs . This research supports the idea and started the process continues to support mass production . Support and advice from entrepreneurs in the country are listed below separately .

1 ) Ministry of Science , Research and Technology

Science and Technology Parks

2 ) the expansion

Entrepreneurship Development Project

3 ) Department of Energy

– Department of Energy Office of Research

4 ) Office of the Presidential Technology Cooperation

– Note 3: The Commission

5)

– Technology Development Fund

6 ) Management and Planning

7 ) Ministry of Industries and Mines

– Vehicle Design

– Electronic Design

– The two thousand

– Project aid and technology

– Investments of Mines and Mineral Industries

– The Small Industries

– Integrated Industrial Entrepreneurs

– Industrial Estates Iran

– Academic entrepreneurship center

Entrepreneurship in education, assessment of entrepreneurship in the study, analysis of the Iranian situation, entrepreneurship, design, entrepreneurship, entrepreneurship centers, universities, State entrepreneurship, entrepreneurial situation in Iran, the Iranian women’s entrepreneurship, entrepreneurship, entrepreneurship Iran entrepreneurship in Iran women’s Entrepreneurship in Iran