برنامه های توسعه کارآفرینی در بریتانیا

برنامه های توسعه کارآفرینی در بریتانیا

از دهه 1970 میلادی در زمینه سیاستگذاری های حمایت از کارافرینی فعال بوده است، در حال حاضر پس از ایالات متحده امریکا رتبه دوم را از نظر تاسیس و راه اندازی کسب و کارهای جدید در بین کشورهای توسعه یافته دارا می باشد.

برنامه های توسعه کارآفرینی در بریتانیا از 3 زاویه قابل دسترسی می باشند

 • برنامه هایی که به منظور تاسیس و بالندگی کسب و کارها
 • برنامه هایی برای برخی جنبه های حائز اهمیت در فرایند کارآفرینی نظیر نوآوری، طراحی
 • برنامه های مختص بخشهای معینی از صنایع برنامه های اختصاصی صنایع با تکنولوژی بالا یا Hi-Tech
 • برنامه Smart

در این برنامه کمکهای بلاعوض در اختیار کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار داده می شود تا مطالعات امکان سنجی استفاده از تکنولوژی های نوآورانه را انجام دهند. این کمکها شامل هزینه های لازم برای ساخت نمونه های اولیه نیز می باشد.

2 ) برنامه های معطوف به بهبود کسب و کارها:

 • برنامه الگو برداری
 • برنامه های معطوف به رشد
 • برنامه تضمین وامها و اعتبارات کسب و کارهای کوچک

3) برنامه های معطوف به نوآوری و تکنولوژی / رشته های معین صنعتی

این برنامه ها معطوف به جنبه های شناخته شده و مهمی از کارآفرینان نظیر نوآوری و استفاده از تکنولوژیهای نوین می باشند و یا بخشهای خاصی از کسب و کارها مخاطبان این برنامه ها می باشند.

این برنامه ها عبارتند از :

 • برنامه Link: مکانیسم اصلی دولت بریتانیا برای ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه در انجام پروژه های تحقیق و توسعه است و طی آن طرحهای مذکور حمایت مالی می گردد.
 • برنامه Foresight :پانلها هسته مرکزی برنامه محسوب می گردند. هر پانل ترکیبی است از صاحبان صنایع، اساتید دانشگاهی، نمایندگان دولت که در کنار خود گروه های کاری دارند، این پانل ها بر روی آینده تمرکز داشته و در صورت نیاز پروژه هایی را برای انجام در بیرون پانل تعریف می کنند.

دولت بریتانیا در تلاش برای حفظ مزیت رقابتی این کشور بواسطه دانش انباشته در داخل و بیرون از بریتانیا 3 سیاست اصلی را مورد توجه قرار داده است:

 1. ظرفیت سازی Building UK Capabilities
 2. همکاری Collaborate to compete
 3. ترویج رقابت Promoting Competition

به طور کلی الگوی بریتانیا یک الگوی قابل توجه است. ویژگی اصلی این الگو تلاش برای جامع کردن و جمع نمودن مجموعه حمایتها در زیر یک سقف و اصطلاحا ایجاد مراکز One-Stop Shop است که با تکیه بر توان فنی – مشاوره ای خود قادر به ایجاد شبکه و روابط با صنایع محلی باشند.

Entrepreneurship development programs in Great Britain

The 1970 policy has been active in supporting entrepreneurs , currently ranked second after the United States of America regarding the establishment and operation of new businesses in the developed world is capable of.

Entrepreneurship development programs in Great Britain can be accessed from three angles

Establishment and development programs to businesses
Programs for some important aspects of the entrepreneurial process , including innovation , design
Programs specific to certain sectors of industry specific programs or Hi-Tech High Tech Industry
Smart Program
This program provides grants to small and medium-sized businesses will be put to use innovative technology to conduct feasibility studies . This assistance includes costs for prototypes as well.

2 ) programs aimed at improving businesses :

Program modeled
Growth -oriented programs
Loans and credit guarantee program for small businesses
3 ) programs focus on innovation and technology / industry specific courses

These programs include:

Application Link: The main action of the Government of Great Britain to create a partnership between academia and industry in research and development projects funded during which the projects are .
Program Foresight: the panels are considered the core of the program .
Great Britain ‘s government is trying to maintain a competitive advantage through accumulated knowledge within and outside of Great Britain has three main policy consideration :

Capacity Building UK Capabilities
Collaboration Collaborate to compete
Promote competition in Promoting Competition
Great Britain is a remarkable example of a general pattern .
Research , R & D , development, entrepreneurship, technology, support entrepreneurs , industry, process, entrepreneurship, innovation , collaborative research and development projects , entrepreneurship , entrepreneurship Great Britain , Advertising Recruitment jobs