سابقه آموزش کارآفرینی در ایران

سابقه آموزش کارآفرینی در ایران

 • دوره نظام جدید شاخه کاردانش ( جزوه درسی کارآفرینی )
 • تالیف کتاب کار آفرینی توسط آقایان دکتر صدری و آیت اللهی
 • پیشنهاد طرح کاراد در سال 1379 و شروه بکار 12 مرکز در دانشگاههای تهران، شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت، شهید بهشتی، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر و تبریز
 • ستاد آموزش کارآفرینی ایران SAKA

اهداف SAKA

 • شناسائی کارآفرینان بالقوه در واحدهای کوچک ( صنعتی، خدماتی ، تجاری ).
 • گردآوری و تنظیم تجارب کارآفرینی واحدهای اقتصادی
 • نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی به عنوان یک نیاز و ضوروت ملی
 • آموزش اصول علمی اداره بنگاه
 • آموزش اصول راه اندازی کسب و کار جدید

جشنواره کارآفرینان شاخه کاردانش ( سومین جشنواره )

 • فارغ التحصیلان کارآفرین
 • طرح کسب و کار Business Plan
 • روش برتر تدریس درس کارآفرینی
 • برگزیدگان گروه آموزشی درس کارآفرینی
 • حامیان کارآفرینی Venture Capital

جشنواره کارافرینی شیخ بهائی www.shef.ir

 • طراحان کسب و کار
 • حامیان کار آفرینی
 • کارآفرینان مستقل
 • کارآفرینان سازمانی / شرکتی
 • بورس ایده
 • سمینارهای آموزشی

از نظر دکتر ونوس ، راه نجات ایران : بازاریابی، کارآفرینی و مشتری گرایی است.

History of entrepreneurship education in Iran

Kardansh branch of the new system ( entrepreneurship curriculum booklet )
Entrepreneurship Book by Messrs. doctor cage and Ayatollah
Sharveh karad proposed in 1379 and operated 12 centers in Tehran, Sharif , Tarbiat Modarres University , Science and Technology , martyr Beheshti University , Tehran, Khajeh Nasir , martyr Chamran University , Mashhad, Tabriz Amirkabir
Staff of Iran’s entrepreneurial training SAKA
SAKA goals

Identification of potential entrepreneurs in small units ( industrial, service , commercial ).
Regulated entities to collect and entrepreneurial experience
Instituting the entrepreneurial culture as a requirement of the National Zvrvt
Board of Education Office of Scientific Principles
Learning the basics of setting up a new business
Kardansh branch Entrepreneurs Festival ( Festival )

Alumni Entrepreneur
Business Plan Business Plan
Superior method for Teaching Entrepreneurship
Elite group teaching entrepreneurship
Supporters of Entrepreneurship Venture Capital
Entrepreneurship Festival of Sheikh Bahai www.shef.ir

Designers Business
Supporters of Entrepreneurship
Independent entrepreneurs
CE / company
Idea Exchange
Training seminars
The doctor Venus , Iran’s lifeline : Marketing is an entrepreneurial and customer -oriented .

Entrepreneurship education in Iran Iranian History of Entrepreneurship Education, Entrepreneurship, History, Iran, entrepreneurial experience, entrepreneurship research in Iran Teaching Entrepreneurship, Entrepreneurship Curriculum booklets, teaching entrepreneurship, entrepreneurship in Iranian history, culture, entrepreneurship, barriers to entrepreneurship in Iran, entrepreneurial projects in Iran, entrepreneurship, entrepreneurship in Iran, Iranian women entrepreneurship