انتخاب زندگی شغلی

انتخاب زندگی شغلی

هر فردی خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا نااگاهانه بنابه شرایط محیطی و ویژگی ها و نیازهای شخصی خود در سن خاصی وارد زندگی شغلی می شود. زندگی ای که از نظر زمانی بیشتر عمر خود را در آن سپری خواهد کرد و از نظر تاثیر بر سایر شئونات زندگی اهمیت ویژه ای دارد و لذا به قوت میتوان گفت این انتخاب در سرنوشت و خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی انسان تاثیر بسزایی دارد.  استخدام مشاغل  –  

اغلب جوانان زندگی شغلی خود را پس از پایان تحصیلات متوسطه و دانشگاهی شروع می کنند و احتیاج دارند در انتخاب صحیح شغل و نوع زندگی شغلی خود راهنمایی و هدایت شوند. هر جوانی باید نسبت به ویژگی ها، اهداف، علایق و شعف و قدرت خود بصورت واقعی، کامل و واضح اطلاع داشته باشد تا بتواند در کنار ویژگی ها، الزامات و شرایط مختلف انواع زندگی شغلی یک انتخاب صحیح و به موقع در مورد نوع زندگی شغلی خود بنماید تا خدای ناکرده از انتخاب غلط زندگی شغلی خود یک عمر زجر و ناراحتی نکشد چون تغییر شغل و زندگی شغلی به راحتی و سرعت امکان پذیر ینست.

تا اینجا دانستیم که منظور از زندگی شغلی چیست، چند نوع زندگی شغلی وجود دارد ؟ هر یک از انها چه ویژگی ها شرایط و الزام هایی دارند و اهمیت و جایگاه آن در زندگی انسان چقدر و چگونه است. آثار و تبعات منفی انتخاب غلط نوع زندگی شغلی در خوشبختی و سعادت و اساسا بر کلیه شئونات زندگی بشر تا چه اندازه گسترده است. اما نکته مهمی که تا به حال به ان نپرداخته ایم این است که امروزه بسیاری از مفاهیم کلی مثل دولت، سازمان رقابت و بازار تغییر اساسی کرده است و به تبع آن تغییرات چشمگیری در زندگی شغلی و مرزها و تعاریف آنها ایجاد شده است بطوریکه اساسا امنیت شغلی زندگی استخدامی زیر سوال رفته است و در حال حاضر نه تنها امنیت شغلی افرادی که در استخدام سازمانی هستند بیشتر از خود اشتغالی و زندگی کارآفرینانه نیست بلکه شاید ریسک انها بیشتر از ریسک یک کارآفرین باشد. امروزه حتی کسانی که میخواهند در استخدام سازمانی درآیند و یا در شغل خود باقی بمانند باید خلاق باشند و بتوانند هر روز حرف نو و حرکتی تازه در کار خود ارائه دهند در غیر این صورت مجبورند کار خود را از دست بدهند. امروزه بسیاری از دولتها مشغول کوچک سازی و تحویل امور به بخش خصوصی هستند و بسیاری از رانتهای اقتصادی که برای مدیران دولتی وجود داشت از بین خواهد رفت و به همین جهت گفته شده است که شالوده کار که در عصر صنعتی استخدام بود تغییر کرده است و عصر حاضر که عصر فراصنعتی است مبتنی بر شالوده کاری کارآفرینی است.

بناربراین میتوان گفت که در عصر حاضر کارآفرینی یک ضرورت است نه یک انتخاب به عبارت دیگر جوانان این دوره مجبورند زندگی کارآفرینانه را انتخاب کنند و آن هایی که این جبر تاریخی را نپذیرند بایستی به سختی زندگی کنند.

Career Choice

Every person who , intentionally or unintentionally , consciously or unconsciously , according to the environmental conditions and the characteristics and needs of your career is at a certain age to enter .

Most of his young career after finishing high school and starting college and need a job and career the right choice to guide are.
Every youth should be compared to the characteristics, goals , interests and genuine joy and strength in complete and clear information to be able to along with features, requirements and different types of career choice on the type of accurate and timely career God forbid her to make the wrong choice your career is a life changing jobs and career distress and discomfort stops as quickly as possible easily Ynst .

We knew what that meant career so far , there is some kind of career ? What they each have features and requirements , and how much importance and its place in human life .
The negative consequences of the wrong choice of career is basically over all affairs of human life in happiness and prosperity and how wide.

Even those who wish to become employed by the organization or be creative and be able to remain in their jobs every day, new characters and a new movement in their work to provide their work , otherwise they will lose.
the post-industrial age is already working on the foundation of entrepreneurship.

Bnarbrayn can say that today ‘s youth entrepreneurship is a necessity , not a choice, in other words they have to live in this period, and those who choose the entrepreneurial history of the algebra of the need to reject hardly live.
Employment, job security , career choice , career choice , career types , definition of career , job satisfaction and quality of life, employment , career , what career , entrepreneurial life , job, career path development , entrepreneurship , quality of life job , jobs, job advert , job ads , classifieds home jobs

  • زندگی شغلی چیست
  • آگهی مشاغل خانگی