دسته بندی مشاغل

دسته بندی مشاغل براساس علایق

اخیرا روانشناسان به دسته بندی مشاغل براساس عوامل گوناگون از جمله علایق توجه کرده اند و شما میتوانید براساس این دسته بندی ها شغل یا زندگی شغلی خود را بهتر انتخاب کنید. بعنوان نمونه استرانگ تمام مشاغل را در هفت گروه زیر تقسیم بندی کرده است:  استخدام مشاغل  

 1. شغل های علوم زیستی
 2. شغل های علوم فیزیکی
 3. شغل های تکنیکی
 4. شغل های خدمات رفاهی
 5. شغل های تجارت کوچک
 6. شغل های تجارت بزرگ
 7. شغل های ادبی

روانشناس دیگری بنام هات ( Hott ) مشاغل را از نظر اقتصادی بشرح ذیل تقسیم کرده است:

 1. سیاسی
 2. حرفه ای
 3. تجاری
 4. تفریحی
 5. کشاورزی
 6. کارهای دستی
 7. نظامی
 8. رفاهی

روانشناس معروف دیگری که در زمینه سنجش علایق کار کرده است کودر (Kuder ) می باشد که ترجیح سنج شغلی کودر را ساخته است وی علایق را به ده گروه ذیل تقسیم کرده است.

 1. رغبت مکانیکی : افرادی که تمایل دارند با وسایل و ابزار مکانیکی کار کنند مانند تعمیرکاران اتومبیل ، ساعت سازان و مهندسان.
 2. رغبت محاسباتی : افرادی که علاقه مندند با آمار و ارقام کار کنند مانند حسابداران و بانکداران
 3. رغبت علمی: کسانیکه علاقه مندند به کشف تئوری علمی بپردازند مانند شیمی دانان و زیست شناسان که در مراکز تحقیقاتی کار میکنند.
 4. رغبت هنری: کسانی که به فعالیت هنری و خلاقیت توجه دارند مانند نقاشان و مجسمه سازان
 5. رغبت تماس با مردم: افرادی که میخواهند با مردم در تماس باشند مانند : هنر پیشه ها، خبرنگاران و روزنامه نگاران
 6. رغبت به فضای باز: افرادی که ترجیح می دهند در محیط بسته و محدود نباشند مانند چنگلباران، طبیعی دانان، زمین شناسان و کشاورزان
 7. رغبت ادبی: کسانی که به نوشتن خواندن و تالیف می پردازند مانند تاریخ نویسان، نویسندگان و شاعران.
 8. رغبت موسیقی: کسانی که به نواختن آلات موسیقی علاقه مند هستند مانند موسیقی دانان و خوانندگان.
 9. رغبت خدمات اجتماعی: گروهی که علاقه مندند به مردم نیازمند کمک کنند مانند پرستاران، مددکاران اجتماعی و مشاوران.
 10. رغبت به کار دفتری: کسانی که به کارهای دقیق و با نظم و ترتیب علاقه مندند مانند دفترداران و منشی ها.

Categorize jobs based on interests

Recently psychologists classify jobs according to various factors such as interests have focused on these categories so you can improve your job or career choice. Strong example, all jobs are divided into the following seven groups :

Bioscience jobs
Physical Science Jobs
Technical Jobs
Utilities jobs
Small Business Jobs
Jobs by big business
Literary career
Another psychologist named Hot (Hott) jobs in economic terms is divided as follows :

Political
Professional
Commercial
Social
Agriculture
Crafts
Military
Welfare

Mechanical reward people who are willing to work with mechanical devices such as GSM car, watchmakers and engineers.
Interest Calculation : People who are interested to work with figures such as accountants and bankers
Academic interest : people interested chemists and biologists to explore the scientific theory would like to work in research centers .
Art reward those who pay attention to artistic activity and creativity , such as painters and sculptors
Contact willingness of people: those who want to be in touch with people like art craft , journalists
Willingness to open people who prefer not closed environments such as Chnglbaran , naturalists , geologists and farmers
Literary interest : those who are writing , reading and writing as historians , writers and poets.
Interest Music : Those who are interested in playing musical instruments such as musicians and singers.
Interest in community service group that can help interested people such as nurses , social workers and counselors .
Propensity to book : those who work with precision and clarity interest such as secretaries and clerks .

Recruitment ads , CPA ads , hiring engineers , secretaries and administrators, classified jobs , jobs in classified , classified jobs , business category , business classified , classified jobs in Iran , Classification Guide Owners jobs , job classification , the classification of jobs , what job classification , job , jobs, economy