تحصیل و اقامت در آلمان‎‎

تحصیل و اقامت در آلمان‎‎
تحصیل MBA در دانشگاه جورج سایمون اهم آلمان
اریکا نماینده مستقیم دانشگاه  ویزا  دانشجو  

● اخذ پذیرش MBA از دانشگاه جورج سایمون اهم برای واجدین شرایط در کمتر از یک ماه
● اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاهای مورد تایید وزارت علوم ایران در کشور آلمان
● اخذ ویزای تحصیلی کشور آلمان
● اخذ ویزای همراه (همسر و فرزند)
● خدمات مربوط به اسکان و خوابگاه دانشجویی
● خدمات اولیه دانشجویی در آلمان (ثبت نام در پلیس، افتتاح حساب بانکی، سیم کارت و آشنایی با محل اقامت)
● کار دانشجویی

شروع ترم جدید: 1 اکتبر 2014
تماس با دفتر نمایندگی دانشگاه جورج سایمون اهم در تهران

Study in Germany
Georg Simon Ohm University studying MBA in Germany
Erica representative of Visa

● Admission MBA from George Simon Ohm University for eligibility in less than a month
● Admission to universities approved by the Ministry of Science in Germany
● obtaining a German visa.
● Mobile Visa ( spouse and children )
● services related to housing and student accommodation
● basic services in the German student ( enrolled in the police , opening bank accounts, SIM cards, and familiarity with accommodation )
● Student Work

Start new semester : October 1, 2014
Contact George Simon Ohm University representative office in Tehran
Education MBA, mba education in Germany, Study in Germany , Study in Germany, mba, doctoral studies in Germany , Study in Germany for doctoral studies in Germany, medical, mba study in Germany, study in Germany , George Simon ohm University in Germany, studying and living conditions in Germany, the cost of studying mba in Germany, the cost of studying and living in Germany, mba admissions in Europe, arikagroup.com, arikagroup, arika
Ads student visa requirements