آموزش زبان انگلیسی با استفاده از اخبار

آموزش زبان انگلیسی با اخبار

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از اخبار ، بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی در سراسر جهان

شامل 300 اخبار با موضوعات مختلف ( متن به همراه صوت)

مهمترین ابزار کمک آموزشی توصیه شده توسط بسیاری از مدرسین زبان انگلیسی و اساتید زبان در سراسر جهان مجموعه بی نظیر تهیه شده توسط بهترین گویندگان صدای آمریکا است

اهداف و مجموعه :

1 – افزایش مهارتهای شنیداری ، درک مطلب، مکالمه ، ریتم صدا ، دامنه لغات.

2 – بسیار مفید در جهت یادگیری تلفظ لغات ، زیرا سرعت خواندن متن توسط گوینده در حدود 2/3 حالت عادی می باشد و گوش شما می تواند هر لغت را جداگانه تشخیص دهد.

3 – مناسب برای کلیه سطوح .

4 – با استفاده از این مجموعه با رعایت استراتژی های آموزشی مختلفی که در آن تعبیه شده انقلابی عظیم در توانایی های شنیداری و درک مطلب شما به وجود می آورد و بدون شک کمتر کسی در جهان بادگیری زبان انگلیسی را بدون استفاده از این سیستم تجربه کرده است.

5 – صدای آمریکا در ابتدا فقط قصد داشت با راه اندازی این برنامه درک اخبار انگلیسی را برای افراد جهان ساده تر کند ولی اکنون بیشتر مخاطبان این برنامه زبان آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی در سراسر پهنه گیتی می باشد.

Teaching English with News
Learning English with the news, the best way to learn English around the world

300 News on various topics ( text with audio)

The most important educational tool recommended by many teachers of English language teachers around the world an unparalleled suite is produced by the best broadcasters Voice of America
Set goals :

1 – Increases listening skills , comprehension , conversation , voice , rhythm , vocabulary .

2 – very useful in order to learn the pronunciation of words , the speed by reading the speaker is about 2/3 is normal and you can hear each word individually identify.

3 – Suitable for all levels.

4 – Use this set with respect to a variety of instructional strategies embedded in the vast revolution in listening and reading comprehension skills you would
Ventilation and no doubt everyone in the English language without using the system has experienced.

5 – Voice of America initially wanted to launch the program easier to understand English News for the people of the world , but now most audience of the program of English language throughout the field of and students of the world is.

Language teaching, English teaching news, teaching English, with news, educational tools, tool training, English language, English language teachers, learn English, learn English News, English language learning simple method.