ویژگیها و امکانات نرم افزار پرکاش

ویژگیها  و امکانات نرم افزار :

امکانات نرم افزار پرکاش
ساختار درختی انعطاف پذیر و گروه بندی تجهیزات

روشهای مختلف برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه – 5 روش

توانایی تعریف انواع درخواست کارهای جاری در سازمان

تعریف کارتابل برای گروههای مختلف سازمان

طراحی گردشهای کاری مجزا برای هر نوع درخواست کار

گزارشهای هزینه ای کامل

محاسبه شاخصهای استاندارد نگهداری و تعمیرات

گزارش ساز نموداری حرفه ای

ISO-14224 همخوانی با

امکان لینک با نرم افزارهای انبار و حسابداری انبار

Features and Capabilities Perkash
Features and Capabilities:

Software features Prkash
Flexible tree structure and grouping of equipment
Different methods for planning preventive activities – 5 Ways
Ability to apply current work in defining the types of
Dashboards defined for different groups of
Separate business trips designed for any application
Reports the full cost
Maintenance of indices calculated standard
Report Builder Professional Graphics
ISO-14224 compatible with the
Possible link inventory and accounting software inventory

Software package to manage the maintenance, repair, Prkash , software, maintenance management software , software maintenance , software maintenance , software maintenance , software Perkash , reporting software , reporting software , Prkash