پردازش موازی

پردازش موازی : کامپیوترهایی که با هم کار می کنند

در یک محیط تک پردازشگری، پردازشگر مسئله برنامه ریزی را به طور متوالی از ابتدا تا اخر مد نظر قرار می دهد. امروزه طراحان در حال ساخت کامپیوترهایی هستند که یک مسئله برنامه نویسی را قسمت قسمت می کنند. سپس کار بر روی هر یک از این قسمتها به طور همزمان در پردازشگرهای جداگانه ای اجرا می شود که همه آنها بخشی از یک سیستم کامپیوتری هستند. ایده استفاده از پردازشگرهای چندگانه در یک سیستم کامپیوتری به پردازش موازی مشهور است. در پردازش موازی در کامپیوتر، یک پردازشگر اصلی مسئله برنامه نویسی را بررسی می کند و تعیین می کند که کدام اجزای مسئله، در صورت وجود، میتوانند به صورت قطعه ای حل شوند. آن قطعاتی که میتوانند به طور جداگانه بررسی شوند به سوی سایر پردازشگرها مسیردهی شده و حل می شوند. سپس قطعات جداگانه  برای محاسبه بیشتر، خروجی و یا ذخیره ، در پردازشگر اصلی مجددا ترکیب می شوند. نتیجه خالص پردازش موازی توان عملیاتی بهتر است.

طراحان کامپیوتر در حال ساخت کامپیوترهای بزرگ و ابرکامپیوترهایی هستند که هزاران ریز پردازشگر مجتمع دارند. پردازش موازی در چنین مقیاس بزرگی به پردازش موازی انبوه معروف است. این ابر کامپیوترهای فوق سریع برای حمله به کاربردهایی را که خارج از ظرفیت کامپیوترهای با طراحی متعارف هستند، ظرفیت محاسباتی کافی دارند. مثلا محققین اکنون میتوانند با این کامپیوترها گرمایش جهانی را شبیه سازی کنند.

Parallel processing : computers that work together

On a single processor, the processor issue of succession planning from the beginning to the end will be considered . Today, designers are making computers that are part of a programming problem . Then work on each of these areas simultaneously on a separate processor runs all of which are part of a computer system . The idea of ​​using multiple processors in a parallel processing computer system is known . Parallel processing in the computer ‘s main processor checks the program and determines which of the components , if any , can be solved chunks . Parts that can be separately routed to other processors and are solved . The components are calculated individually for greater output or saved , the main processor can be re- combined . The net result is a better parallel processing throughput .

Computer designers are making great computers and Abrkampyvtrhayy the thousands of tiny processors are complex . Such large-scale parallel processing on massively parallel processing is known. The cloud of super-fast computers to attack applications that are beyond the capabilities of conventional computers designed , have sufficient computing capacity . For example, researchers can now with these computers to simulate global warming .

Supercomputer , supercomputers , programming, advertising, computers, build a computer, computer system designers , computer processing, parallel processing, parallel processing computer is a parallel processing processor computers