آیا داشتن PC باید یک شرط ورود برای دانشگاهها باشد؟

آیا باید داشتن PC باید یک شرط ورود برای دانشگاهها باشد؟

با فشرده شدن بازار شغلی، دانشگاهها پیگیر این هستند که به دانشجویانشان یک حاشیه رقابتی بدهند. با تبدیل معلومات کامپیوتری به یک پیش شرط شغلی برای بسیاری از پستها، صدها دانشکده خرید یک کامپیوتر شخصی را به پیش شرطی برای پذیرش مقرر کرده اند. کامپیوترهای شخصی از این نظر فراگیر هستند که میتوانند به عنوان کامپیوترهای مستقل به کار روند یا میتوانند به شبکه دانشگاه، اینترنت، یا سایر کامپیوترهای شخصی یک کلاس وصل شوند.در این دانشگاه ها، PC ها همه جا هستند – در کلاسها، اتاقهای انتظار، کتابخانه ها و سایر اماکن معمول.

آیا انجام یک تحقیق مرجع شناسی از خوابگاه یا منزلتان عالی نخواهد بود؟

تغییر یک گزارش بدون تایپ دوباره آن؟

انجام یک تحقیق موردی برای یک کلاس حقوق؟

استفاده از کامپیوتر برای محاسبات ریاضی منزل؟

بعضی از مدرسین به جای تولید کپی های سخت از تکالیف کلاسی، تکالیف شان را با کلید وارد می کنند، که بعدا به صندوق پستی الکترونیکی هر دانشجو تحویل می شود. در بعضی دانشگاهها PC های دانشجویان حین کلاس به شبکه وصل می شوند و امکان پخش فوری اطلاعات کلاسی فراهم می آید. دانشجویان میتوانند از طریق کامپیوترشان با مدرسین خود در تماس باشند تا در رابطه با تکالیف کمک دریافت کنند. آنها حتی میتوانند با سایر دانشجویان در دانشگاههای مرتبط صحبت کنند.

Do you have a PC should be a condition of entry to university ?

With tight job market , universities are pursuing to give students a competitive edge . With the conversion of computer data is a prerequisite to employment for many of the posts, hundreds of colleges buy a personal computer to have set a precondition for admission . PCs are inclusive of comments that can either be used as stand-alone computers to the campus network , Internet, or other personal computers are connected in a classroom . , In the universities , PC are everywhere – in classrooms , waiting rooms , libraries and other common places .

Conduct an investigation of the source of the dormitory or house would be perfect ?

Changing a report without typing it again ?

Conducted a case study for a class of rights ?

Home computer use for math ?

Some teachers instead of producing hard copies of class assignments, the key to their assignments , each student will later be delivered to a PO Box . At some universities, students during class to connect to PC and playback immediately comes to information provided in class . Students are exposed to the computer with their teachers regarding homework, get help. They can even speak with other students at the university concerned .

PC students, job market, student, students, colleges, universities, computer, personal computer, personal computers, computer