نشر الکترونیکی : نجات درختها

نشر الکترونیکی : نجات درختها

به مدت قرنها لغات و تصاویر جهان روی کاغذ منتشر و دیده شده اند. این مسئله در حال تغییر است. قابلیت ذخیره و بازیابی مقادیر عظیم اطلاعات از ذخیره آنلاین ( انواع مختلف دیسکها ) و قابلیتی که امکان دسترسی ان اطلاعات از طریق اینترنت و وصل شدن به شبکه را فراهم می کند منجر به پذیرش و کاربرد مشتاقانه نشر الکترونیکی شده است.

از نظر تاریخی، نرم افزار کلمه پردازی و نشر رومیزی برای تولید اسنادی به کاررفته اند که میتوانند به صورت فیزیکی در نسخه های سخت توزیع شوند- نامه، نشریه دوره ای، مجله، کتاب، گزارش، جزوه و بسیاری انواع دیگر اسناد و ارتباطات کتبی. با این حال حجم بیشتر و بیشتری از آنچه که مینویسیم هرگز روی کاغذ نمی آید. به مکاتبات نگاه کنید: چند سال قبل نامه و یادداشت مینوشتیم، امروزه ایمیل 200 به 1 از مکاتبه چاپی بیشتر است.

یک جایگزین تولید اسناد کپی سخت نشر الکترونیکی است. در نشر الکترونیکی، اسنادی الکترونیکی تولید می شوند که میتوانند از ذخیره دیسکی بازیابی شوند. اسناد الکترونیکی که اسناد آنلاین نیز خوانده می شوند، معمولا روی یک دیسک سخت یافت می شوند ( مربوط به PC، سرویس دهنده شبکه یا سرویس دهنده اینترنت ). اسناد الکترونیکی روی CD-ROM یا DVD نیز توزیع می شوند. تمامی چنین اسنادی برای آن طراحی شده اند که روی مانیتور دیده شوند و اکثرا محاوره ای هستند.

دنیای تجارت اکنون توسط اینترنت، اینترانت ( اینترنت داخل سازمانی ) و اکسترانت ( اینترانتی که برای خارجیان مجاز، مانند عرضه کنندگان و مشتریان، تاحدی قابل دسترسی است) مرتبط است. این ارتباط جهانی روش وارد کردن، بازیابی، ارسال، حفظ و رویت اطلاعات توسط ما را متحول کرده است. این شبکه بندی جهانی این امکان را فراهم کرده که تجارت به سمت کاربرد بیشتر نشر الکترونیکی پیش رود.

Electronic publishing : Save the trees

For centuries, the world of words and images have been published on paper . This is changing .

Historically , word processing and desktop publishing software are used to produce documents that can physically be distributed in hard copy – letters, journal, periodical , magazine, books, reports , pamphlets , and many other types of documents and written communications . However, more and more of what we write volumes never do on paper . Look correspondence : letters and notes Mynvshtym few years ago , today ‘s email correspondence printed is 200 to 1 .

An alternative to produce hard copy documents to electronic publishing. In electronic publishing , electronic documents are produced that can be retrieved from disk storage . Electronic documents, online documents are also called , are usually found on a hard disk (related to PC, network server or web server ) . Electronic documents are also distributed on CD-ROM or DVD . All these documents are designed to be viewed on a monitor and are often spoken .

Now the business world by Internet , Intranet ( Internet within the organization ) and extranet (intranet which foreigners are permitted, such as suppliers and customers, some are available ) is connected . This global association methods to insert , retrieve , send , save and read information by us has changed . The networked world it possible that the increased use of electronic publishing business goes .

Sending information electronically , extranet , intranet , Intranet , Internet, Internet within the organization , retrieval, Web servers , network servers , monitors, electronic publishing , electronic publishing , electronic publishing is?