هوش اقتصادی

هوش اقتصادی

تجـربه ای بـرای استقلال

در نمایشگاه کتاب امسال شــاهد اتفاق جالبی بودم. سه پسر بچه هفت، هشت ساله که صورتشــان از آفتاب سوخته بود، با شــلوارهای آبی ورزشی و دمپایی های پالستیکی در گوشه ای از نمایشــگاه با چند تفنگ آب پاش بزرگ بازی می کردند و چنان غرق بازی خود بودند که گویی در دنیای دیگری هستند. بعد از اینکه بازدیدمان از نمایشــگاه به پایان رســید در کنار یکی از درب های نمایشگاه بــاز هم همان بچه ها را دیدیم. این بار ســبک بازی آنها فرق کــرده بود،آنها دیگر برای  خودشــان بازی نمی کردند آنها می خواســتند با بازی خود توجه عابران را جلب کنند و آنها را به خرید اسباب بازی خود ترغیب کنند.

منظره بسیار جالبی بود. با خودم فکر میکردم یعنی آنها واقعا می توانند اســباب بازی هایی را که تا چند ساعت پیش با آن بازی می کردند بفروشند؟ در همان زمان، یکی از خانواده هایی که در حال ورود به نمایشگاه بودند، چند لحظه توقف کردند و به بازی آن بچه ها نگاه کردند، پدر خانواده که دســت پسر کوچکی را به دست گرفته بود ،جلوتر رفت واز آنها پرسید :این اسباب بازی را از کجا خریدی؟ پسر بچه ای که خوش سر و زبان تر ازبقیه بود به سرعت جلو رفت و گفت: آقامی خری؟ و چنان با مهارت معامله را جوش داد که از تعجب دهانم باز مانده بود.

اعتماد به نفس خوبی که این بچه ها داشتند به علاوه  ارتبــاط هدفمندی که برقرار کردند باعث شــد آنها فروشــی انجام دهند که گاهی فروشندگان ماهر هم از آن عاجز می مانند.

در حالی که بسیاری از بچه های شهر اصلا از برپایی نمایشــگاه کتاب خبر نداشــتند، این بچه ها تجربه بزرگی را کســب کردند. اما چرا بعضی از کودکان در عرصه اجتماعی اینقدر راحت کسب تجربه می کنند و دیگران در بزرگسالی هم از پس دخل و خر ج خود بر نمی آیند؟

به گفته روانشناســان، والدینی کــه کودکان خود را مســتقل بار می آورند به آنها مهارتی هدیه می کنند که برایشــان زندگی پربارتری به ارمغان خواهد آورد. اما گاهی والدین به خاطر ترس های خود مانع ارتباط کودکان با دیگران می شــوند. این عمل نه تنها باعث موفقیت کودکان نمی شــود آنهــا را به والدین خود وابســته تر می کند و این وابســتگی آنها را از تجربه های نو که زمینه ساز استقلال کودکان می شود دور نگه می دارد. بنابرایــن دادن آزادی هدایــت شــده ای که در آن فاکتورهایــی نظیر محیط اجتماعی، فرهنگ و ســن کودک در نظر گرفته شــده باشد، نه تنها در پرورش استقلال  کودکان موثر اســت، هوش اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.

دیــدن کودکانی که بــه همراه پدر و مــادر خود به نمایشــگاه کتاب آمده بودند و بــا جدیت غرفه های مختلف را تماشــا می کردند بســیار جالــب بود اما تماشــای غرور کودکانی که از والدین خود جدا می شدند تا غرفه های مشخصی را به تنهایی تماشا کنند وکتاب های مورد نیازشــان را خریداری کنند هیچ وقت از ذهنم پاک نخواهد شد.