دنیـای کودکـان امـروز

«پاتـال و آرزوهـای کوچـک »

در دنیـای کودکـان امـروز

کارگــردان فیلم پاتال و آرزوهــای کوچک  گفت: دلم می خواهد ایــن فیلم فروش خوبی در نمایش خانگی داشــته باشد. مسعود کرامتی درباره ســاخت »پاتال و آرزوهای کوچک 2« بیان کرد: در این زمینه صحبتهای کلی با خانم طائرپور داشــته ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

کارگردان »پاتال و آرزوهای کوچک« در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فکر میکند نسل جدید کــه به دنیای مجازی و ابــزار الکترونیک گرایش دارد میتواند با ایــن فیلم ارتباط برقرار کند یا خیر؟ گفت: در دنیا ثابت شــده است که سینما جای خودش را دارد و موضوع، مضمون است که با مخاطب ارتباط برقرار میکند و ربطی به دنیای دیجیتال ندارد. او افزود: ممکن است یک فیلم جذابیتهایی برای تماشــاچی داشــته باشــد که بتواند با آن ارتباط برقرار کند و مخاطب بتواند  حرفی که در آن فیلم زده میشود را بپذیرد و برایش جذابیت داشته باشد.

او با اشاره به موضوع فیلم »پاتال« گفت: این فیلم متعلق به دنیای بچه هاست و میتواند برایشان جذاب باشد و بعد از پخش این فیلم در شبکه نمایش خانگی برخی میگویند که کودکان شان و حتی یک کودک دو ساله هم توانسته با این فیلم ارتباط برقرار کند. کرامتی اظهار کرد: امیدوارم ایــن فیلم در نمایش خانگی هم مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و بچه های این نســل نیز فیلم را دوســت داشته باشــند. دلم میخواهد این فیلم فروش خوبی در نمایش خانگی داشته باشد و فکر میکنم که این ظرفیت را هم داشــته باشد تا تماشاگر را جذب کند. فیلم سینمایی »پاتال و  آرزوهای کوچک« پس از 25 سال برای اولینبار وارد شبکه نمایش خانگی شده است.در خالصه داســتان »»پاتال و آرزوهای کوچک« آمده است: »موجودی عجیب به نام پاتال« از داخل یک کره جغرافیا بیرون می آید تا به جبران محبت »وحید آرزوهای او را برآورده ســازد.«

به مدد نیروی شــگفت انگیز»پاتال« آرزوهای »وحید« و خواهرش و دوستانش برآورده می شود. »وحیــد« به جــای پدر به اداره می رود و پدر به جای او به مدرســه. مــادر، دخترک کوچکی می شــود و »شــیرین« جای او را می گیرد. »محســن« اکنون هرچه بگویــد بزرگترها اطاعت می کنند و برخالف گذشــته همه بزرگتر ها »حمید« را نه تنهــا از خوردن منع نمی کنند بلکه مدام به او دســتور می دهند که بیشــتربخورد! ولی اوضاع چنان به هم می ریزد که بچه ها دیگر قادر به ادامه آن نیستند و…..«