خرید کتاب

گلستـان کتـاب کـودک و نوجـوان

بـا همـه چـی

نویسنده : شل سیلور استاین، مترجم : رضی هیرمندی- مهرنوش پارسانژاد

تاریخ چاپ: سال۱۳۹۲، قیمت: ۱۱۰۰۰تومان

لابد میپرســی «توی با همه چی»، چی پیدا می شود؟ جوابش ساده اســت: همه چی! یا بگذارید این طور بگویم: هر چی عشــق تان بکشد: از فرشــته ی نگهبان، غول در شیشه، شعبده باز، ماشین چاردســت و پا بگیر تا کثیف ترین پا، بلهبله گوها و نه گوها، دانشــمند و اســب آبی و خیلی چیزهای دیگر. اگر دکتر زیوس را پدر ادبیات نوین آمریکا نامیدهاند، شل سیلور استاین را چه باید بنامیم؟ درست که سیلور استاین به دنبال دکتر زیوس اسم و رسم پیدا کرد، اما او راه و رسم خودش را داشــت و به قول خودش دنباله روی هیچ کس نبود. نام ســیلور استاین یا عمو شلبی همراه است با طنز و کاریکاتور ساده و عمیق، کودکانه و همگانی، شوخ و شنگ و گزنده، هنر سیلور استاین در جمع کردن ویژگی های متضاد است.

دانشنـامه آب و هـوا

نویسنده : لویی اسپیلزبری، مترجم : سیاوش شایان و نازیال بهمنی، تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۲

دانش نامه ی آب و هوا را بخوانید و پاســخ پرســش های خود را درباره ی آب و هوای ســرزمین ماه، کره ی زمین و حتی سیاره های دیگر پیدا کنید. بالون های بدون سرنشین چگونه وضع هوا را پیشبینی می کنند؟ چرا هیچ دانه ی برفی شبیه دانه ی برف دیگر نیســت؟ چه چیزی باعث ســوراخ شدن الیه ی اُزن می شــود؟ چرا حیوانات به خواب زمستانی میروند؟ دانش نامــه ی آب و هــوا راهنمایی اســت متفاوت درباره ی آب و هوای ســیاره ی ماه؛ کتابی پر از دانســتنی های جالب و  هیجانآور، عکس های دیدنی و نمودارهای آموزنده.

پنجره های آسمان (۷۲شعر درباره خدا)

نویسنده : به همت بابك نیك طلب، تاریخ چاپ: سال۱۳۸۳، قیمت : ۷۰۰۰تومان

کتاب حاضر مجموعه ای اســت از شاعران کودکانه سرا درباره ی خدا. نغمه هایی که گاه خدا را صدا می زنند و گاه می توانیم هم صدا با آن ها با خدا راز و نیاز کنیم و گاه دربارهی خدا با ما سخن می گویند تا به او بیندیشیم . در این کتاب 72 شعر از 35 شاعر کودک و نوجوان کشورمان گنجانده شده است .

اطلس تاریخ جهان

نویسنده : سیمون آدامز، مترجم : مرجان نگهی، جمشید نوذری، تاریخ چاپ: سال ۱۳۹۲

با عکس و نقشــه و جدول و رنگ اطلس تاریخ جهان برای دانش آموز چشــم انداز تمدن بشــری از ده هزار ســال پیش از میلاد تا زمان حال اســت. بیش از 60 نقشه شــامل اطلاعاتی درباره ی ملت ها، امپراتوری ها، تغییرات اجتماعی و مذهبی، تصویرهای رنگی، جدول های زمانی وقایع تاریخی و نقشه های نمایشگر مرزهای سیاسی و جغرافیایی، اطالعاتی در زمینه ی مذاهب، حکومت ِ ها، عصر اکتشــافات، دوره ی استعمار، امپراتوری ها، صنعت، تکنولوژی، جنگ، هنر، علم، حوادث تاثیرگذار جهانی و چهرههای مشــهور تاریخ با نگاهی ســرزنده و ســرگرم کننده، عک سهایی جالب از مــردم و وقایع تاریخی قرون گذشته، کشف مراکز با شکوه فرهنگی مانند بابل، کارتاژ، قرطبه، تنوچتیتالن و قسطنطنیه. سفر به کاخ های ایران باستان، شهرهای پوبلر در آمریکای شمالی، صومعه های دورافتاده ی اروپایی، شهرهای قلعه مانند آمریکای جنوبی، قلعههای ژاپنی و آســمان خراش های آسیای جنوب شرقی، شرح زندگی مردمی که به کشاورزی، تجارت و دریانوردی پرداختند، به جنگ رفتند، به حکومت رسیدند و نظریه هایی جدید مطرح کردند.