مشكلات كسب و كار اینترنتی

مشكلات اصلی كسب و كار اینترنتی

در سرمایه گذاری و راه اندازی یك فعالیت اقتصادی آنلاین همیشه موانع و مشكلاتی است كه سرعت پیشرفت كار را پـایین مـیآورد. اسم این موانع را می توان “مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی” گذاشت.

مشكل اول: مشكلات مربوط به یك سرمایه گذاری موفق
اولین مشكل در راهاندازی یك فعالیت اقتصادی آنلاین سودمند، شناخت صحیح نوع فعالیت است. از میان میلیونها فعالیـت آنلایـن اینترنتی كدام فعالیت است كه ما می توانیم با ضریب اطمینان بالا سرمایهگذاری كنیم و وقت و تلاش خود را صرف آن كنیم؟ كـدام فعالیت آنلاین اینترنتی است كه میتواند ما را موفق سازد؟ كدام فعالیت، قانونی و كدام یك غیرقانونی است؟ كدام یك كلاهبرداری و كدام یك فعالیتی سالم است؟ تحقیق و پژوهش در مورد این موضوعات ممكن است مقداری از زمان و یا پول شـما را بگیـرد امـا در نهایت بررسی و پرداخت هزینه در این مورد به نفع شما خواهد بود. انجـام ایـن فعالیـت بـه ظـاهر پرهزینـه مـیتوانـد فرصـتهـا و فعالیتهای بسیار جدید و مهمی را مقابل شما قرار دهد.
برای این كار، میتوان فعالیتهای مورد قبول مردم را بررسی كرد. با مراجعه به محكمهها و نهادهای قانونی، قانونی بودن یك فعالیت اقتصادی را بررسی كنید .فرصتهای مختلف را مشخص و كتابهای مربوط به آنها را مطالعه كنید. با انجام این كارها تا حد زیادی میتوان اطمینان حاصل كرد كه این مشكل، اخلالی در كار ما پیش نخواهد آورد و ما را به زمین نخواهد كوبید .

مشكل دوم: مشكلات مربوط به هزینه و سرمایه گذاری
دومین مشكل اصلی زمانی كه ما یك فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع میكنیم مشكلات مربوط به هزینه و سرمایه گـذاری بـرای آن كار است. اگر ما دقت كافی را در این مورد نداشته باشیم این مشكل میتواند با در بر داشتن مخارج سنگین مانع مهمی در پیـشرفت كار و گسترش آن باشد .
اولین موردی كه ما باید به آن توجه داشته باشیم این است كه سرمایه ما نه تنها برای شروع كار باید كافی باشد بلكه بایـد پتانـسیل لازم سرمایه گذاری را برای ادامه و گسترش كار در اختیار داشته باشیم .
بعد از آن ما باید یك برنامه جامع تجاری و همچنین بودجه كافی برای ادامه كار داشته باشیم. با این روش میتوان به راه اندازی یـك كسب و كار طولانی مدت و پرسود امیدوار بود. گذشته از این باید در نظر داشته باشیم كه یـك فعالیـت اقتـصادی آنلایـن، فعـالیتی نیست كه سریع و بلافاصله به نتیجه و سوددهی برسد و به مدت زمان نسبتا زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد .
برای دستیابی به موفقیت در یك كسب و كار تحت وب باید مدت زمان زیادی هزینه كنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یـابیم. قبل از شروع به كار، مخارجی را كه ممكن است در راهاندازی و گسترش یك فعالیت نیاز باشد، مشخص كنید .
• شما باید چه میزان هزینه برای عضوگیری و استخدام انجام دهید؟
• چقدر پول باید صرف مخارج مربوط به تكنیكهای مختلف آگهی و بازاریابی برای فعالیت خود كنید؟
• از چه روشهایی برای فروش و بازاریابی برای فعالیت خود استفاده و چهقدر برای این كار هزینه خواهید كرد؟ یك صفحه در Excel تهیه و مخارج مربوط به كسب و كار خود را در آن مشخص كنید. با انجام این كارها مشكل مربـوط بـه پـول و هزینه در میانه ی راه شما را از فعالیت باز نخواهد داشت.

مشكل سوم: مشكلات مربوط به زمان
راهاندازی یك كسب و كار اینترنتی كار آسان و سادهای نیست. این كار نیاز به كوشش فراوان، صرف انرژی زیاد و تلاش مستمر دارد تا بتوانید به نتیجه دلخواه خود دست یابید. هر چند شما زمان مورد نیاز برای دستیابی به نتیجه را مشخص نمایید ولی در زنـدگی انسان حادثه های غیر منتظرهای اتفاق میافتد كه پیشرفت فعالیت شما را با مشكل مواجه میسازد و از حركت بـه سـمت جلـو بـاز میدارد. شما باید برای این حوادث پیشبینی نشده را در مدیریت زمان خود برای این كار مد نظر قرار دهید.
شما باید مشخص كنید كه هر روزه چه كارهایی باید انجام دهید تا كسب و كار شما در مسیر هموار حركت نماید. حتی اگر كسب وكار شما یك فعالیت اقتصادی بسیار كوچك باشد شما باید مدیریت زمان را برای آن در نظر بگیرید. تهیه یـك برنامـه روزانـه بـرای انجام كارهای مربوط به كسب و كار میتواند در این مورد به شما كمك زیادی بكند. لیستی از كارهایی كه بایـد انجـام دهیـد بـرای خـــود تهیـــه كنیـــد و اهـــدافی را كـــه بـــرای دســـتیـــابی بـــه آنهـــا تـــلاش مـــیكنیـــد، مـــشخص نماییـــد.این طرز تفكر كه همه كارها را یك جا انجام دهید اصلا ایده درستی نیست. انجام این كار شما را فرسوده و خسته خواهـد سـاخت و توان شما را خواهد گرفت.
همانند مدیریت مالی و هزینه، زمان خود را نیز مدیریت كنید تا بتوانید زمان لازم را برای سایر مسایل زندگی خود اختصاص دهیـد. شما باید زمان لازم برای كار روزانه، خانواده، دوستان، فعالیتهای ورزشی، تفریحات، استراحت و آرامش و … را در این مدیریت زمانی در نظر بگیرید.
اگر فعالیت اقتصادی شما به صورت پاره وقت است به هیچ وجه بـرای تبـدیل آن بـه یـك فعالیـت تمـام وقـت تـلاش نكنیـد. اگـر میخواهید سالم بمانید باید زمان خود را به خوبی مدیریت كنید. با انجام این اقدامات مشكلات مربوط به زمان را نیز در كسب و كار خود حل كردهاید.

مشكل چهارم: مشكلات مربوط به آگهی های تبلیغاتی
بازاریابی اینترنتی نیاز به انجام حجم وسیعی از آگهیهای تبلیغاتی دارد. اگر شما بخواهید كه مشتریان كسب و كار شما را به راحتی در اینترنت پیدا كنند و محصول یا خدمات شما را خریداری كنند باید به روشهای مختلفی نسبت به ارایه آگهی های تبلیغاتی اقدام كنید.
لازم است كه متدهای مختلفی از روشهای دادن آگهی را فهرست كنیم و بعد از آن مشخص كنیم كه كدام یك برای كسب و كار ما بهترین است.
این كار چندان آسان نیست و میتواند بسیار هزینهبر باشد. خوب است بدانید كه راههای بسیار ارزان و یا حتی رایگانی بـرای تبلیـغ محصول و یا خدمات وجود دارد و این راهها را پیدا كنید. در این صورت میتوانید به بقای كسب و كار خود امیدوار باشید.
نوشتن مقاله، ارسال خدمات خود به وبلاگها، لینكدادن صفحه وب و … فعالیتهای مربوط به تبلیغ محصول است كـه حتـی یـك سنت هم برای شما هزینه نخواهد داشت. اما این به تنهایی كـافی نیـست و مـا بایـد از روشهـای تبلیغـاتی گونـاگون كـه نیـاز بـه سرمایه گذاری نیز دارند استفاده كنیم به ویژه اگر سرمایه لازم برای هزینه در این مورد را داشته باشیم. میتوانید با چاپ مقالـه هـای خود در مجلات و روزنامه ها، همچنین در مجلههای الكترونیكی بازاریابی مناسبی برای خدمات خود انجام دهید.
میتوانید روشهای مختلفی را امتحان كنید تا سرانجام روشی را كه نتیجه بخش است، پیدا كنید. بـا زیـاد كـردن روشهـای مـورد استفاده شما به نتایج دلخواه در این زمینه خواهید رسید و بر این مشكل نیز به آسانی غلبه پیدا خواهید كرد.

مشكل پنجم: مشكلات مربوط به مراجعه مردم و مشتریان به وبسایت شما
یكی از مهمترین چیزهایی كه سبب میشود كسب و كار اینترنتی شما پا برجا باشد مساله مراجعه مشتریان به وبسـایت شماسـت.
اگر قصد دارید كه كسب و كار اینترنتی شما سودآوری داشته باشـد بایـد اقـدامات لازم بـرای مراجعـه تعـداد زیـادی از خریـداریان اینترنتی به وبسایت خود را فراهم آورید.
مراجعه نكردن مشتریان به كسب و كار شما در اینترنت میتواند پیآمدهای سنگین و نگرانكنندهای برای شما به بار داشـته باشـد؛ بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای بازدید مشتریان از وبسایتتان به منظور خرید محصول یا خدمات خود بـه كـار گیریـد. اگـر وبســـایت و خـــدمات شـــما ویـــژه و خـــاص نباشـــد مطمئنـــا در بـــازار رقابـــت تجـــارت اینترنتـــی ناكـــام خواهیـــد بـــود.
یكی از بهترین كارهایی كه شما به این منظور میتوانید انجام دهید این است كه مقاله هایی در مورد خدمات خود نوشته و هم چنین لینكهای وبسایت خود را در صنفهای مربوط به كسب و كار خود ارایه دهید.
شما باید بازاریابی و ارایه مقالات خود را در سایتها و خدماتی ارایه دهید كه هزاران هزار بازدید كننده آن دلاین ارد و این آگهی ها را به صورت گسترده در شبكه اینترنت پخش كنید.
حتی میتوانید لینك خود را به انجمنها و سایتهای مختلف بحث و مناظرهی اینترنتـی ارسـال كنیـد. همچنـین در وبلاگ سـایر اشخاص میتوانید مطالبی مربوط به خدمات و محصول خود بنویسید.
لینك شما باید توسط موتورهای جستجوی اینترنتی قابل دسترسی باشد تا افرادی كه خدمات شما را جستوجو میكنند، بتواننـد به راحتی به وبسایت شما دسترسی داشته باشند. همچنین میتوان یك برای تشویق كاربران به مراجعه بـه سـایت، خبرنامـه ای در وبسایت راه اندازی كرد. یا با همكاری سایر سایتها، لینكهای سایت خود را در آنها قرار دهید. در نهایـت شـما بایـد همیـشه بـه دنبال راههای جدید برای افزایش مراجعه مشتریان به وبسایت خود باشید این امر درصد موفقیت فعالیت اقتـصای شـما را دو برابـر خواهد كرد.

مشكل ششم: تقویت ارتباط با مشتریان
زمانی كه شما در یك شبكه بازاریابی بزرگ فعالیت میكنید، شاید اصلیترین مشكل شما فراهم آوردن یك فضای ارتباطی مناسـب باشد.
شما باید چشمانداز و دورنمای فعالیت خود را مشخص كرده و امكان انتقال آن را به مشتریان خود فراهم آورید. باید تلفن های تماس خود را در اختیار مشتریان قرار دهید و تماسهای مكرر مشتریان خود استقبال كنید و زمان كافی برای ارتباط بـا كـاربران خـود در نظر بگیرید. در صورت نیاز میتوانید از یك دستیار در این مورد كمك بگیرید.
مشتریان شما باید بدانند كه شما ارزش زیادی برای آنها قایل هستید. میتوان با پخش كارت بازرگانی، جزوه و حتی تهیه یك CD در مورد خدمات و محصول خود چشمانداز و دورنمای خدمات خود را به مشتریان ارایه داد. میتوان با كسانی كه پیشتـر در زمینـه كاری شما فعالیت كردهاند و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند برای توسعه و تبلیغ خدمات همكاری كرد.
اگر شما خدمات پشتیبانی مناسب برای محصول خود ارایه دهید و نتایج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختیار كـاربران قـرار دهید، مشكلات مربوط به تقویت ارتباط با مشتریان را به سادگی حل خواهید كرد .

مشكل هفتم: مشكلات مربوط به فروش
آخرین مشكل در مورد راه اندازی یك كسب و كار آنلاین موفق مساله فروش اسـت. بعـضی مواقـع مـا همـه كارهـا را درسـت انجـام میدهیم ولی به آن میزان فروشی كه مد نظرمان است، دست نمییابیم.
چگونه میتوان فعالیتهای مربوط به تبلیغات و ارایه آگهی های تبلیغاتی و همچنین افزایش تعداد مراجعه مشتریان را به یك فـروش مناسب سوق داد؟ چگونه میتوانیم مشتریان خود را حفظ كنیم كه در آینده برای خرید مجدد به وبسایت ما مراجعـه كننـد؟ و یـا وبسایت و محصول ما را در برای دوستان و آشنایان خود تعریف و تبلیغ كنند؟
در بعضی از موارد این یك امر پیشبینی نشده است. اما كاری كه شما یقینا باید انجام دهید این است كه ارتباط تنگانگ خـود را بـا مـــشتری حفـــظ كنیـــد. ایـــن امـــر بـــه جهـــش اقتـــصادی كـــسب و كـــار شـــما كمـــك شـــایانی مـــیكنـــد.
فهرستی از مشتریان خود تهیه كنید و در خبرنامه وبسایت خود قرار دهید. برای آنها پیامهای شخصی بفرستید و در مورد رضایت از محصول سوال و از پیشنهادهای آنها استقبال كنید.

سعی نكنید فقط محصولی را كه پشت تلفن از آن تعریف كرده اید، به آنها بفروشید. به مشتریان خود نشان دهید كـه خواسـته هـا و نیازهای آنها در مورد محصول دلخواهشان برای شما اهمیت دارد و سعی كنید تا آنجایی كه میتوانید آنها را از خود راضـی نگـه دارید.
به آنها نشان دهید كه چگونه محصول یا خدمات شما میتواند پاسخگوی نیازشان باشد و خواسته های آنها را ارضا كنـد. مـشتریان شما باید بفهمند كه شما حاضرید در هر حال به آنها كمك كنید و در كنارشان باشید. روابط خود را با آنها صمیمانه تر كنید.
تا آن جایی كه امكان دارد در كسب و كار خود از نظرات و وجود آنها استفاده كنید. بـا برقـراری یـك ارتبـاط خـوب بـا مـشتریان میتوانید به مشكلات مربوط به فروش نیز فایق آیید.