wikipedia

دایـره المعـارف زنـده ویـکی پـدیا

همه ما اینترنت را مکانی برای یافتن پاسخ سوالات و دریافت اطلاعات جامع و جهانی می دانیم. سالهاست که اینترنت به خانه اکثر مردم دنیا رسوخ کرده و هرکس می تواند به فراخور تقاضای خود با کهکشانی از اطلاعات ارتباط داشته باشد. با اینحــال امروزه اکثر افــراد از بین میلیونها وبســایت و وبلاگ مختلف، یک ســایت معتبر را بعنوان دائره المعارف یا دانشــنامه جامع انتخاب می کنند . نام این سایت ویکی پدیا است.

دایره المعارف زنده«ویکی پدیا » از طرف بنیاد غیرانتفاعی «ویکی مدیا »پشــتیبانی می شود و ششــمین وب گاه برتر  جهان از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان به شمار میآید.در ســایت Wikipedia.org درباره هــر موضوع علمی، تاریخ ، فرهنگی، اجتماعی و… می توانید مطلبی را بیابید.ویکی پدیا می تواند مکانی باشــد برای ارائه اطلاعات جامع به دانشــجویان و دانش پژوهان در سراســر جهان. اگر میخواهیــد درباره شــخصی و یــا اصطالحی و یــا رویدادی اطلاعات بیشتری را کســب کنید می توانید به سادگی آن را در ویکی پدیا جستجو کنید.

البته این را هم باید در نظر داشــته باشیم که ممکن است اطلاعات یک صفحه ویکی پدیا کاملا منطبق بر واقعیت نباشــد. زیرا این سایت محل جمع آوری اطلاعات اشخاص مختلف است و ممکن است نگارنده در ثبت واقعیات کاملا مطلع یا منصف نباشد.

ویکی پدیا دانشــنامه آزادی اســت که همگان میتوانند به نوشــتن و ویرایش نوشــتارها در آن بپردازند. در واقع این  دایرهالمعــارف، جوال نگاهی برای محتواســازان در شــبکه جهانی اینترنت است.

هرکســی می تواند صفحات ویکی پدیا را ویرایش کند، حتی شــما ! کافی اســت پیوند ویرایش Edit را در بالا یا پایین صفحه ای که فکر میکنید لازم اســت بهتر و اصلاح شود،انتخاب کنید.

هرکاربر اینترنت میتواند به عنوان یک «محتوا ساز» آخرین اطلاعات خود را درباره هر موضوعی در این وب ســایت وارد

کند.این نوشــتارها و ویرایش ها باید بر پایه آئیننامه ویکی پدیا باشد، به طوری که مطالب، بی طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشــر دیگران نوشته شــود. مدیریت و بررسی مطالب ارسالی شما، توســط گروهی از گردانندگان سایت صورت  میگیرد کــه به هم زبانان خود کمــک میکنند تا در امر گردآوری دایره المعارف جهانی سهمی داشته باشند.برای ویرایش این دای رهالمعارف عظیم، صالحیت خاصی لازم نیســت فقط کافی اســت که با عضویت در این سایت یک شناســه کاربری و رمز عبور داشته باشید. شما م یتوانید به راحتی به «و یکیپدیا »بپیوندید و به ایجاد محتوای مفید در بزرگترین دانشنامه زنده و الکترونیکی جهان بپردازید.

شــکل و حالت همکاری گروهی که در دانشنامه ویکی پدیا ایجاد شده را می توان بی سابقه دانست. اصول هوشمندانه ای که ویکی پدیا بر پایه آن ها بنا شــده باعث شده است که این مجموعه از اطلاعات با پویایی دائمی به سوی تکمیل شدن و تکامل پیش برود. ویکی پدیا را می شــود به مثابه انســان بزرگ و خردمند در نظر گرفت که ســلول های پیکرهاش از میلیون ها میلیون انسان فعال تشکیل یافته است.دانشــنامه ویکی پدیا هم زمان به بســیاری از زبان ها نوشته می شود و همکاران آن افرادی از سراسر جهان اند و هرکسی می تواند به رشــد آن کمک کند. این دانشنامه از زمان تولد تاکنون رشــد بسیار ســریعی داشــته و بزرگترین وبگاه دانشــنامه ای با بیش از 80 میلیون بازدیــد کننده در ماه اســت و بیش از 90٬000 کاربر فعال دارد که بر روی بیش از 18٬000٬000 مقاله به 270 زبان کار میکنند. در حالی که ســایت ویکی پدیا 230زبان دنیا را پشتیبانی می کند، بیشــترین مقاله های این سایت به زبان انگلیسی و پس از آن زبان های آلمانی، فرانســوی، لهســتانی و ژاپنی است.

این نوشــتارها و ویرایش ها باید بر پایه آئین نامه ویکی پدیا باشد، به طوری که مطالب، بی طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشــر دیگران نوشته شــود. مدیریت و بررسی مطالب ارسالی شما، توســط گروهی از گردانندگان سایت صورت  میگیرد کــه به هم زبانان خود کمــک میکنند تا در امر گردآوری دایره المعارف جهانی سهمی داشته باشند.مقاله های فارســی زبان نیز در رتبه ســی و هفتم قرار دارد در حالی که مقاله های عربی با تعداد در رتبه ســی و پنجم و ترکــی در رتبه بیســت و ششــم قرار دارد. بســیاری از کارشناســان بر این عقیدهاند که کار با ویکی پدیا به ترویج و  توسعه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کمک میکند.ویکی پدیــای فارســی هم اکنــون در حــدود 400 هزار نوشــتار دارد و از نظر ژرفای دانشــنامه )تعداد ویرایش ها در نوشــتارها(، که از نشــانه های کیفیت نسخه ها و میزان به روزرسانی صفحه هاســت، با داشتن شاخص ژرفای 141، در جایــگاه هفتم در میــان دانشــنامه های دارای بیش از 100000 مقاله قرار دارد.