راه اندازی یك تجارت الكترونیكی

راه اندازی یك تجارت الكترونیكی 

آشنایی با اختصارات و اصطلاحات متداول بازرگانی و همچنین اصطلاحات و اختصارات مربوط به اندازه گزاری ها و واحد های حجـمو وزن، را می توان بعنوان پیش زمینه كار تجارت نامگذاری كرد، اما قبل از اینكه پا بـه دنیـای وسـیع اینترنـت بگذاریـد و بخواهیـدكالایی را خریداری كنید و یا خیلی مشكل تر از آن، كالایی را به فروش برسانید، باید زمینه كاری خود را به خوبی بشناسید

  • اطلاعات فنی و اقتصادی مربوطه را بدست آورید،
  • نیازهای كار خود را لیست بندی كنید،
  • نامهای تجاری و كلمات اختصاری مربوط به كالای مورد خرید یا فروش خود را بدانید،
  • مهمتر از همه باید قیمت كالاها را بدانید (اگر می خواهید از خارج خرید كنید -كه اكثر مواقع در اینترنت بـه ایـن صـورت است – قیمت داخلی كالا را بدانید و همیشه از قیمت ارزهای عمده مثل دلار و یورو آگاه باشید) و در صورتی كه فروشـندههستید باید از قیمت رقبای خود با خبر باشید.بدست آوردن این اطلاعات ممكن است وقتگیر باشد، اما قدر مسلم در آینده وقت بسار زیادی را برای شما حفظ میكند.

چند راهنمایی در این ارتباط:

1 – اگر برای شركت های تولیدی خرید و فروش میكنید حتما نیاز های خود را با مـدیر تولیـد شـركت خـود در میـان بگذاریـد، اوبهترین شخصی است كه می توان از او اطلاعات گرفت.

2 – اگر در كار تجارت و بازرگانی هستید و سر رشته ای در زمینه تولید ندارید، اطلاعات فنی لازم را از مشتریان خود طلب كنید.

3 – در صورتی كه به دنبال زمینه كاری جدیدی هستید و اطلاعات مورد نیاز از این دو طریق قابـل دسترسـی نیـست، بـه اینترنـت(موتور های جستجو)، كتابخانهها و یا مجلات خارجی رجوع كنید و سعی كنید اطلاعات لازم را در آنجا بیابید.البته گشتن در اینترنت به دنبال یك مطلب خاص بدون داشتن آگاهی های لازم كمی مشكل است اما با كمی تـلاش مـیتـوان بـهموضوع مورد نظر دست یافت. برای استفاده از موتورهای جستجو، به خاطر داشته باشید كه گشتن به دنبـال یـك موضـوع كوچـكحجم زیادی از اطلاعات را برای شما به ارمغان میآورد كه اكثر مواقع حتی كمتر از 5٪ آن به موضوع اصلی مربوط می شود، و ممكناست بهترین اطلاعات در صفحات اولیه نتیجه جستجو مشخص نگردد و گاه حتی در صفحات پایانی باشد، توجه1: بنابر ایـن بایـد از

صبر و حوصله خاصی در این كار برخوردار باشید. اگر در این جستجو ها به دایركتوریها و سایتهای اطلاع رسـانی مربـوط بـه زمینـهكاری خود برخورد كردید، حتما آنها را در Favorites ذخیره كنید و سعی كنید در آینده از آنها بهره بیشتری بگیرید.

توجه :2 به تبلیغاتی كه در اینترنت میبینید توجه زیادی نشان ندهید، چون بعضی از سایتهای جستجو زمانی كه به دنبـال موضـوعخاصی هستید تبلیغات مربوط به آن موضوع را در اطراف نتیجه جستجو به نمایش میگذارند كه چون برجسته تر (و گاهی بـصورتتصویری) از نتیجه جستجو هستند و یا در صدر نتایج قرار می گیرند، تمركز شما را از روی نتایج بهتر منحرف می كنند.

توجه :3 از میله های ابزار جستجو استفاده كنید، كه دو مورد از بهترین آنها مربوط بـه سـایتهای Google و My Search مـیباشـد. خاصیت این میله های ابزار راحتی كار با آنهاست و همچنی آنها جستجوهای قبلی شما را هم نگهداری میكنند و شما با یك كلیكمیتوانید به آنها دسترسی دوباره داشته باشید.

برای یافتن روشهای بهتر گشت و گذار در اینترنت بر روی لینك روبرو كلیك كنید : راهنمای جستجو درGoogle حالا اگر فكر میكنید برای گرفتن اطلاعات آمادهاید بلافاصله دست به كار شوید و اطلاعات مربوطه را جمع آوری كنید و خودتان رابرای گامهای بعدی آماده كنید.

مراحل راه اندازی یك تجارت الكترونیك از نوع B2C

پس از بررسی مزایای آن نوبت به چگونگی و مراحل راه اندازی یك تجارت الكترونیك از نوع B2C مـی رسـد. دلیـل مطـرح كـردنتجارتB2C آنست كه این نوع تجارت را هرشخصی می تواند راه اندازی كند و مسلما برای كلیـه عزیـزان مفیـد خواهـد بـود ( ولـیتجارت از نوع دیگر به عنوان مثال B2B مستلزم هزینه بسیار بالا و محدود به شركتها با یكدیگر یا تولید كنندگان می باشد. )

در این نوع تجارت خریدار محصول مورد نظر خود را در سایتهای مربوطه بررسی می كند . پس از این مرحله خریدار بـا فروشـندگانمختلف راجع به پارامترهایی مثل قیمت، نوع، زمان تحویل، خدمات پس از فروش، نحوه پرداخت و غیـره مـذاكره (Negotiation) می كند ویك فروشنده را انتخاب می كند . بعد از مذاكره بین خریدار و فروشنده قرارداد (Contracting) بسته می شود . اكنون نوبتپرداخت است . خریدار پول محصول خریداری شده را به فروشنده پرداخت (Payment) می كند . پس از پرداخت محـصول خریـداریشده به خریدار تحویل (Delivery) داده می شود . در نهایت فروشنده با خدمات پس از فروش (After sale support) از محصول خودحمایت می كند.

 

مرحله اول : Domain و ثبت آن

اولین گام در راه اندازی یك سایت تجارت الكترونیك انتخاب و ثبت نام آن است . طی این مرحله صاحب سایت یك نام برای سـایتخود اختصاص داده و آن را در شبكه اینترنت ثبت می كند. ایـن نـام در واقـع آدرس سـایت بـر روی اینترنـت اسـت كـه در قـالبیمشابه www.storename.com به مشتریان معرفی می شود . انتخاب نام سایت از اهمیت بالایی بر خوردار است و بایـد نمایـانگر نـوعكالاها و خدماتی باشد كه توسط سایت عرضه می شود . در عین حال باید ساده و كوتاه باشد تا به راحتـی در ذهـن مـشتریان جـایگیرد.

از آنجا كه باید نام انتخاب شده در شبكه اینترنت یكتا باشد ، لذا بهتر است كه ثبت آن در اولین فرصت صورت گیرد.

سایتهای مختلفی همچون www.onlinenic.com و www.register.com بر روی اینترنت وجود دارند كه این امكان را بـه صـاحبانسایتها می دهند تا تعیین كنند آیا نام انتخابی آنها قبلاً ثبت شده است یا خیر.

برای این كار وارد سایت شده و در قسمت Whois نام مورد نظر خود را وارد كرده و دكمه مربوطه را كلیك كنید . برای ثبـت كـردننام خود در صورتی كه دارای كارت اعتباری بین المللی باشید می توانید بر روی همان سایت نـام خـود را ثبـت كنیـد در غیـر ایـنصورت با مراجه شركتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می توانید نام خود را ثبت كنید . در این صورت توجـه داشـته باشـید كـه درازای ثبت نام خود می بایست یك Control Panel دریافت كنید.

 

آدرسهای اینترنتی دارای پسوندهای مختلفی می باشند كه نسبت به موضوع سایت انتخاب می شوند.بعضی از این پسوندها عبارتند از :

Commercial – تجاری : Com

Net : شبكه ای –Network

Organization – سازمانی : Org

Government – دولتی : Gov

Business – تجاری : Biz

Info : اطلاع رسانی – Information

( توجه : سایتهای تجارت الكترونیك Biz یا Com می باشند)

 

 

در یك نام اینترنتی چه خصوصیاتی نهفته است؟

 

به خاطر داشته باشید كه نام وب سایت شما فقط بعنوان یك آدرس در وب مطرح نیست، بلكه علاوه بر آن با مشتریان ارتباط برقرار

میكند و نام تجاری شما را در ذهن هر كدام از بازدید كنندگان تقویت می نماید. همچنین می تواند بعنوان قسمتی از آدرس پـست

الكترونیكی شما بكار گرفته شود تا شناسه اینترنتی و نام تجاری شما را بیشتر مطرح كند.

قبل از اینكه شناسه اینترنتی (آدرس وب) خود را انتخاب كنید در نظر داشته باشید كه آن:

– یــك نــام بــه یــاد مانــدنی باشــد. “Amazon.com” بــه یــاد مانــدنی تــر و یكتــا تــر و دارای محــدودیت كمتــری نــسبت بــه

“booksonline.com” می باشد.

– كسب و كار شما را معرفی نماید. معرفی ساده و هوشمندانه تجارت شما در نام ساییتان از اشتباهی گرفتن آن جلـوگیری میكنـد .

“Flowers.com” آشكارا به بازدید كننده می فهماند كه می تواند در آن سایت گـل خر یـداری كنـد. اگـر مـی خواهیـد یـك نمایـهاینترنتی برای تجارت خود برپا كنید، نام سایتتان را مناسب با نام تجارتتان و یا حتی هم اسم شركتتان انتخاب كنید.

– كوتاه باشد. بهترین نامهای اینترنتی (domain name) آنهایی هستند كه مشتری با یك بار شنیدن نام آنها آنها را به خاطر بـسپاردبه هیچ عنوان بـه “onlinecdstore.com خـوبی ” و به راحتی نامشان را در مرور گر وب خود وارد كند، بنابراین نامهای پیچیده مانند . “cdnow.com نمی باشند ” عبارات ساده همانند

 

چگونه میتوان نامهای اینترنتی (domain name) را بدست آورد و آنها را اداره نمود؟

بعد از اینكه بطور قطعی شناسه اینترنتی خود را انتخاب نمودید، مرحله بعدی اینست كه تعیـین كنیـد كـه آیـا آن قابـل دسـترس (موجود) میباشد (و قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده است) و یا خیر و بعد از آن آنرا توسط یك كمپـانی ثبـت كننـده نامهـای  اینترنتی “register” ( ثبت ) نمائید. ثبت نمودن یك سایت ساده و ارزان است، بنابراین به محض اینكه در مورد نام وب سایت خـود  مطمئن شدید اقدام به ثبت آن نمائید تا مطمئن شوید كه می توانید نامی را كه مورد نظرتان است بدست آورید.

بسیاری از شركت ها تعدادی نام مختلف را ثبت می نمایند، فقط برای اینكه در موقع مناسـب از آن اسـتفاده نماینـد و یـا اینكـه از استفاده شركتهای دیگر از نامهای مشابه سایتشان جلوگیری كنند. شما همچنین ممكن است بخواهید نام هایی كـه عمومـا ممكـناست در هنگام تایپ اشتباهی بجای نام سایتتان وارد نمایند را نیز برای خود ثبت نمائید تا در صورتی كه مشتریان در هنگـام تایـپنام سایتتان را اشتباهی وارد نمودند باز هم به سایت شما وارد شوند و با پیغام خطا روبرو نگردند. تجارتهای الكترون یكی در اكثر موارد با پسوند “com” ثبت میشوند (كلمه بعـد از نقطـه – همچنـ نی “top-level domain” یـا TLDخوانده می ) شوند ، اما نام هایی همانند “net.” و “org.” نیز معمول هستند. پسوند های دیگـر از جملـه “tv.” بـرای سـایتهای بـا info.” برای تجارتهای كوچك و ” biz.” برای مدارس و دانشگاهها، ” edu.” محتویا بالا و ای مولتی مدیا، “برای سا یت های اطلاعاتیكاربرد دارند.

 

چگونه می توان یك نام از پیش ثبت شده را خریداری نمود؟

اگر نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده باشد چطور؟ شما هم میتوا نید نام دیگری انتخـاب نمائیـد و یـا همـان انتخـاب اول خـود را از صاحب فعلی آن خریداری نمائید. توجه داشته باشید اینكه یك نام جهت ثبت موجود نباشد این حتما بدینمعنی نیست كه آن نـام فروشی نیست. یك دلال شناسه اینترنتی (Domain Name) با سایتهایی كه توسط فروشندگانشان برای فروش عرضه شده اند سـرو كار دارد. این دلالان را میتوان در سایتهای www.buydomains.com و www.afterNIC.com پیدا كرد. بعد از اینكه شناسه مورد نظر خود را ثبت كردید، نوبت به ساخت وب سایتتان میرسد.

 

مرحله دوم: یك سایت User Friendly بسازید

با دومینی كه آماده نموده اید، آماده ساختن ویترین مغازه تجارت الكترونیك خود هستید . اما قبل از آنكه شروع كنید، مقداری وقتجهت كشیدن نقشه آن صرف كنید.

 

ابتدا به روشنی اهداف سایت خود را مشخص كنید، مثل ساختن راهنماها، ساختن یك منبع اطلاعاتی (Database) از نام مـشتریانبالقوه و آدرس پست الكترونیكی آنها، یا قرار دادن یك كاتالوگ بر روی سایت برای صرفه جویی در وقت، هزینه چاپ و پست . هـدفخود را از ساختن این سایت مشخص كنید، مثلا افزایش 15% در فروش، تا متوجه شوید كه آیا سایت تان موفق بوده است یا نه.  اهداف خود را از تاس سی سا تی با تعیی من یزان فروش، كل كی ها بر روی سایت، و درخواستهاای ی خر دی مشخص كن دی آنگاه خواهیـدتوانست میزان موفق تی سا تی خود را برآورد كن دی .

سپس مشخص نمائید كه مشتریان بالقوه شما نیاز به دانستن چه چیزهایی دارند قبل از اینكه محصول یا خدمات شـما را خریـداریكنند. این اطلاعات می تواند شامل مسائل زیر باشد:

– یك دور نما از شركتتان، محصولات و خدمات آن، و كاربردهای آنها.

– اطلاعات كامل راجع به محصولات و خدماتتان، شامل خـصایص، منـافع كلیـدی، قیمـت گـذاری، خـصوصی ات محـصولات، و

اطلاعات دیگر برای هر محصول یا خدمات.

– توصیه نامه، یا شرحی از موفقیتها، تا مشتریان بدانند چگونه اشخاص و یا شركتهای مشابه آنها با شما همكاری كرده اند.

– یك بخش “سوالاتی كه بیشتر مطرح می شوند” (FAQ)، جهت پیش بینی و پاسخگوئی مسائل و سوالات اساسی كـه ممكـناست به ذهن خریدار برسد.

نقشه ساختمان سایت خود را مشخص كنید. با توجه اساسی به این مطلب كه مشتریان به آسانی بتواننـد چیزهـایی كـه نیـاز دارنـدبدانند، راجع به خرید تصمیم گیری كنند، و به سرعت خرید خود را انجام دهند. یك قسمت جهت نقشه سـایت طراحـی كنیـد كـهطرحی از قسمت ها و صفحات مختلف سایت را در بر داشته باشد، از صفحه اصلی (Homepage) شروع كنـد و مـشخص نمایـد كـه  مشتریان چگونه می توانند از صفحه ای به صفحه دیگر بروند.  از ابزارهایی استفاده كنید تا بطور كمی كاركرد سایت شما را مشخص كند، مشخص كند كه مشتریان كجا كلیك می كنند (از كدامصفحات دیدن میكنند)، چند بار، و آیا خرید را به پایان می رسانند یا نه و سپس نتایج را با اهداف خود مقایسه كنید.

ابزار مناسب جهت ساخت سایت انتخاب نمائید.

با یك طرح خام شما جهت ساخت سایت آماده اید. بسیاری از تجار تجارت الكترونیكی جهت ساخت سایت خود بـه اسـتودیو هـایتخصصی ساخت صفحات وب مراجعه می كنند. اما اگر بودجه شما محدود است ابزارهای خودكار ساخت سایت موجود می باشد كـهساخت سایتی حرفه ای را بدون نیاز به دانستن اطلاعات كامل و عمیق از HTML (زبان نوشتن صـفحات وب) بـرای شـما سـریع وآسان می كند.

 

راهنمائی های كوچك زیر به شما جهت ساخت یك سایت جذاب و سهل الوصول جهت خریدارانتان كمك می كند:

 

-1 با دقت سایتهای تجارت الكترونیك مورد علاقه خود را مورد مطالعه قرار دهید . با خلاقیت سایت خود را با روشهای بـازار یـابی و تكنیكهای طراحی به كار رفته در آنها هماهنگ كنید تا كارآیی سایت خود را بالا ببرید.

 

-2 صفحه اصلی سایت شما (Homepage) درب اصلی ورودی سایت و مغازه الكترونیكی شماست. ضروری است كه اولین نگاه بازدیدكننده بر روی او اثر گذار باشد. مطمئن شوید كه بطور كامل و به روشنی عناصر اساسی زیر را كـه مـشتریان همیـشه بـه دنبـال آن  هستند در صفحه اول سایت خود فراهم كنید:

– نام شركت، لوگو (نشانه تصویری)، و شعار موسسه بطور برجسته (مشخص) نمایش داده شود. بیشترین اسـتفاده را جهـت معرفـیعلامت تجاری خود ببرید.

– چگونگی تماس. برای بازدید كننده یافتن آدرس و شماره تلفن، فاكس و آدرس پست الكترونیك خو د را مشكل نكنید و آنهـا را درصفحه اول قرار دهید.

– یك پیوند (لینك) به صفحه “راجع به شركت” تا مشتریان بتوانند براحتی راجع به شما و امكاناتی كه در اختیارشان قرار می دهیدبدانند.

– یك فهرست از صفحات زیر مجموعه سایت. این فهرست را در تمام صفحات در همان مكان قرار دهید تا گـشت و گـذار در سـایتآسان شود.

– یك قسمت “تازه چه خبر” (What’s New) جهت اخبار، اعلانها، و معرفی محصولات. بروز كردن زود به زود این قسمت مشتریانرا تشویق میكند كه زود به زود به سایتتان سر بزنند.

– سیاست حفاظت از اطلاعات شخصی خریداران. به روشنی سیاست سایت خود را برای حفاظت از اطلاعات شخصی خریداران (كـهممكن است در اختیار شما بگذارند) توضیح دهید.

 

-3 گشت و گذار در سایت را برای بازدید كننده آسان كنید . همانطور كه سایت خود را می سازید سعی كنید تعـداد كلیكهـایی كـه مشتری از صفحه ابتدائی سایت میكند تا در نهایت خرید را انجام دهد به حداقل برسانید. 6 4 الی كلیك بهترین كار آیـی را دارنـد. مطمئن شوید كه لینكها نظر مشتریان را جلب میكنند، تا بدانند كجا را باید برای چیزی كه به دنبالش هستند كلیـك كننـد . كلیـد

های ناوبری و لینكها را در طراحی سایت خود زیاد برجسته نكنید به جای آن بر روی اطلاعات محصولاتتان تكیه كنید.

 

-4 چیزها را ساده نگه دارید. سایتتان را با عكس، انیمیشن و موسیقی و دیگر چیزهای دیداری یا شنیداری انباشته نكنید . از همـانرنگها و قلمهایی كه برای سایر ارتباطات مثل لوگو و یا بروشور ها استفاده می كنید استفاده نمائید . مطمئن شوید كـه تـصاویر بكـاررفته بر كیفیت سایت می افزاید نه اینكه بازدید كننده را گیج كند و شما را از هدفتان دور نگهدارد . مطمئن شوید كه نوشته هـا بـهآسانی قابل خواندن هستند، ممكن است نوشته های سیاه بر روی زمینه سفید زیاد با كلاس بنظر نرسند اما آنها برای خوانده شـ دنمناسب تر از نوشته های نارنجی بر روی زمینه بنفش هستند.

5 زمان بار گذاری را كوتاه كنید. صفحات را آزمایش كنید كه زیاد با تصاویر سنگین نشده باشند كه زمان بار گذاری را افزایش دهدپس سایز تصاویر خود را در صورت امكان كوچك تر كنید. شركت Zona Research تعیین نموده است كه اكثر صـفحات وب زمـانیبین 3 الی 11 ثانیه برای بار گذاری، بسته به نوع مودم و سرعت اتصال وقت می گیرند (به خاطر داشته باشـید كـه تعـداد زیـادی ازمشتریان از منزل و با سرعت اتصال كمتری به اینترنت متصل می شوند). اكثر استفاده كننده ها اگر بار گذاری یك صفحه بیش از 8ثانیه طول بكشد، جای دیگری را كلیك می كنند و یا از اینترنت خارج می شوند و این مسئله میلیونها ضـرر در اثـر از میـان رفـتن

مشتریان بالقوه ایجاد میكند.

بعد از اینكه این مرحله را به پایان رساندید، آماده خواهید بود تا سایت خود را بر روی اینترنت قرار دهید.

بهتر است در طراحی سایت فروشگاه اینترنتی خود به نكات زیر نیز توجه كنید :

 

*یك كاتالوگ بر روی سایت برای صرفه جویی در وقت تهیـه كنیـد كـه اطلاعـات كامـل راجـع بـه محـصولات و خـدمات تجـارتالكترونیك شما ، مثل، قیمت گذاری، خصوصیات محصولات، و اطلاعات دیگر برای هر محصول یا خدمات را در بر داشته باشد.

*یك بخش (FAQ)، جهت پیش بینی و پاسخگوئی مسائل و سوالات اساسی كه ممكن اسـت بـه ذهـن خریـدار اینترنتـی برسـد را در نظـر  بگیرید.

 

*اسكلت سایتتان به گونه ای باشد كه مشتریان به آسانی بتوانند راجع به خرید اینترنتی تصمیم گیری كنند، و به سـرعت خریـد الكترونیكـیخود را انجام دهند.

 

*صفحه اصلی سایت شما (Homepage) مانند ویترین فروشگاه الكترونیكی شماست و باید بر مخاطب شما اثر گذار باشد.

به این مسله دقت كنید

  • مخاطب شما كودكانند؟
  • افراد بازاری هستند؟
  • عامه مردمند؟

در صفحه اول سیاست های زیر نیز به شما كمك می كند كه مشتری شما از هر قشری جذب سایتتان شود:

9 نام شركت، لوگو (نشانه تصویری)، كه تجارت اینترنتی شما را معرفی میكند را در صفحه اول قرار دهید

9 صفحه ای كه آدرس و شماره تلفن، فاكس و آدرس پست الكترونیك سایت شما را در بر دارد به طـرز مـشخص در صـفحهاول قرار دهید

9 از صفحه اصلی به صفحه ای كه راجع به فروشگاه اینترنتی شما توضیح داده لینك دهید تا مشتریان بتوانند براحتـی راجـعبه شما و امكاناتی كه در اختیارشان قرار می دهید بدانند.

9 بهتر است یك قسمت جهت اخبار، و معرفی محصولات داشته باشید كه همیشه به روز شو د این باعث می شود كه خریـداراینترنتی زود به زود به سایتتان سر بزنند.

سیاست حفاظت از اطلاعات شخصی خریداران را برای خریداران اینترنتی خود توضیح دهید تا اعتمادشان را جلب كنیـد و چه بهتر كه این توضیح در صفحه اول قرار گیرد.

 

* سعی كنید كه لینكها نظر مشتریان را جلب كنند، تا بدانند كجا را باید برای چیزی كه به دنبالش هستند كلیك كنند.

*مطمئن شوید كه تصاویر بكار رفته بر كیفیت سایت می افزاید نه اینكه بازدید كننده را گیج كند و شما را از هدفتان دور نگهدارد.

طراحی گرافیكی

وب یك محیط گرافیكی است و باید طراحی سایت در این محیط ، حرفه ای باشد . سایت های تجاری مؤثر در اینترنت با تركیبـی ازطرح های حرفه ای قابل ساخت است. طراحان حرفه ای اولاً تشخیص درستی از كاربرد گرافیك دارند و ثانیاً نسبت بـه نحـوه ظـاهر  شدن كار طراحی شده، در مرورگرهای مختلف حساس هستند.

بارگذاری سریع صفحات در مرورگرهای كاربران، از عوامل مهم در طراحی سایت های تجاری می باشد.

موضوع دیگر اندازه پنجره و صفحه سایت است . اندازه پنجره برای تمام كـاربران یكـی نیـست،كاربرانی كـه از كامپیوترهـای جیبـی (Notebook) استفاده می كنند دارای مانیتورهای كوچكی هستند. به عنوان مثال سایتی كه برای مانیتورهای بـزرگ طراحـی شـده  است در مانیتورهای كوچك، متن حاشیه سمت راست آن مشاهده نمی شود.

نحوه نمایش صفحات در مرورگرهای مختلف متفاوت است و طراحان باید صفحه طراحی شده خود را در مرورگرهای مختلـف مـورد آزمایش قرار دهند.

استفاده صحیح از چند رسانه موجب حفظ سایت تجاری می شود به شرط آنكه عناصر درست و متناسب بـا اهـداف تجـاری سـایت باشد.تأثیر متقابل سایت وب از دیگر عواملی است كه می بایست به آن توجه كرد.

فراتر از چند رسانه، تكنولوژی های دیگری وجود دارد كه محتویات سایت را قادر به اجرای هر فعالیت مطلوب و دو طرفه در اینترنتمی كند . زبان جاوا، كنترل های OLE و Active X از این تكنولوژی ها می باشد. این تكنولوژی ها باعث ارتباط با كاربر می شود و ازمزیت آنها این است كه در كامپیوتر كاربر (Client) اجرا می شود . علاوه بر این استفاده از زبانهای برنامه نویسی نظیر ASP و PHP وبانكهای اطلاعاتی مثل SQL SERVER و ORACEL ضروری می باشد.

در كنار اهمیت گرافیك، اطلاعات نیز از منابع با ارزش در وب است . صفحه اولیه معرف شخصیت شـركت یـا سـایت مـی باشـد.ایـنصفحه باید دارای كمترین متن و محدود به توضیحات بخشهای مختلف سایت باشد . رنگ متن ها و پشت زمینه سایت باید هماهنگباشند به گونه ای كه متن ها راحت خوانده شوند.