ضرب المثل انگلیسی

یکی از روش های بهینه سازی دانش هر زبان ای ، حفظ نمودن مجموعه ای از جملات زیبا و معنی دار آن زبان است تا هم بتوانیم دایره لغات خود را افزایش دهیم و هم ساختار زبان ( مسائل گرامری ) خود را تقویت کنیم.

…Absence

Absence make the heart grow fonder

دوری باعث می شود محبت قلبها زیاد شود

…Actions

Actions speak louder than words

اعمال از کلمات بلندتر حرف می زنند

….Alone…

Better to be alone than in bad company

تنهایی از جمع بد بودن بهتر است

….Appearances

  Appearances are deceptive

ظواهر گمراه کننده اند

….Apple….

An Apple a day keeps the doctor away

یک سیب در یک روز دکتر را از خانه دور نگه می دارد

….Bad things

Bad things happen in everybody’s life,not just yours

چیزهای بد در زندگی هرکسی رخ میدهد، نه فقط در زندگی تو

Bankrupt…

Beggars can never be bankrupt

گدایان هرگز نمیتوانند ورشکست باشند

…Barking…

A barking dog never bites

سگی که پارس می کند هرگز گاز نمی گیرد

….Beat…

If you can’t beam them, join them

اگر نمیتوانی آنها را شکست دهی بهشان ملحق شو

….Beauty

Beauty is only skin-deep

زیبایی فقط ظاهری است

…Bee…

The busy bee has no time for sorrow

زنبور مشغول وقتی برای غم ندارد

….Beggars

Beggars can’t be choosers

گدایان نمیتوانند انتخاب کننده باشند

Believing…

Seeing is believing

دیدن باور کردن است

….Blend…

Better bend than break

خمیدن از شکستن بهتر است

….Beware

Beware of the wolf in sheep’s clothing

از گرگ در لباس گوسفند برحذر باش

….Bird….

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده در دست ارزش دو پرنده در بوته زار را دارد

Blind…

Love is blind

عشق کور است

درج آگهی آموزشگاه زبان

درج آگهی رایگان زبان

درج آگهی مدرس زبان انگلیسی

درج آگهی آموزش زبان خارجی