ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

1- یادآوری آن آسان باشد

شــعار بایســتی بــه آســانی بــه خاطــر آورده شــود. ایــن ویژگــی بیشــتر مربــوط بــه پیشــینه برنــد و تعــداد دفعــات تکــرار آن در طــول مــدت زمــان طوالنــی اســت. همچنیــن بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه بــه خاطرســپاري و بـه يـادآوردن يـك شـعار تبليغاتـي بـه شـدت بـه بـاور هـا، خاطــرات، ســطح ســواد و تكيــه كالم هــاي مــردم يــكجامعـه بسـتگي دارد و بـه هميـن دليـل نوشـتن يـك آگهي  و مخصوصــا شــعار تبليغاتــي در اغلــب مــوارد فقــط از دســت كارشناســان محلــي برمــي آيــد. بــرای بــه یــادآوری و بــه خاطــر ســپاری آســان یــک شــعار مــی تــوان از کلمــات مــوزون، جنــاس،… اســتفاده کــرد.

2- بر مزیت و ویژگی برتر ، تأکید کند

یکـی از خصوصیـات مثبـت شـعار تبلیغاتـی تأکیـد بـر ویژگـی و مزیـت شـاخص و برتـر محصـول یـا خدمت اســت. بــا برجســته کــردن ویژگــی برتــر هــم محصــول و هــم شــرکت از دیگــر رقبــا متمایــز مــی گردنــد.  مثلا در شـعاری کـه تـاژ بـرای محصولات خـود انتخـاب کـرده اسـت همیشـگی بـودن کیفیـت را بـا نـام برنـدش پیونـد زده اسـت.

در صورتـی کـه شـامپو پـرژک شـعار « طبیعـت منشـا پاکیزگـی» را برگزیـده اسـت کـه نـه تنهـا مرتبـط بـا محصـول نیسـت بلکـه بـر هیـچ مشـخصه بـارز و برتـر محصـول نیـز اشـاره نکـرده اسـت.

3- باورپذیر باشد

ایــن کــه یــک شــعار باورپذیــر باشــد نقــش مهمــی در پذیــرش آن از ســوی عمــوم افــراد دارد. زیــرا اگــر شـعار تبلیغاتـی آنقـدر دور از واقـع باشـد کـه تمسـخر شـنونده را بـر انگیـزد در او احساسـی منفـی ایجـاد مـی کنـد کـه حتـی مـی توانـد در خریـد کاال تأثیـر منفـی گـذارد و نـه تنهـا فـرد از خریـد دسـت بکشـد بلکــه دیگــران را هــم تحریــک بــه ایــن کار کنــد.

– بــرای مثــال مــی تــوان بــه شــعار قبلــی چســب رازی اشــاره کــرد. »چســب رازی، بهتریــن چســب دنیــا« .در عیــن حــال کــه چســب رازی از نظــر کیفیــت چســب بســیار خوبــی اســت ، امــا آیــا مخاطــب  حـق نـدارد از خـود بپرسـد کـه آیـا واقـا چسـب رازی بهتریـن چسـب دنیاسـت؟ شـنونده بـا شـنیدن ایـن عبـارت حتـی اگـر چسـب رازی را چسـب خوبـی بدانـد بـا ایـن حـال تـا حـدودی نسـبت بـه ایـن شـعار دلچرکیــن مــی شــود زیــرا بــه طــور قطــع مــی دانــد کــه بــا وجــود شــرکت هــای چســب ســازی معتبــر اروپایــی ، چســب رازی بهتریــن در دنیــا نیســت.

بــه همیــن منظــور اســت کــه چســب رازی شــعار خــود بــه «همــه راضــی از چســب رازی»تغییــر داده اســت کــه تناســب دو کلمــه راضــی و رازی بــا تلفــظ واحــد و مفاهیــم مختلــف، شــکل مناســبی بــه ایــن شــعار داده اســت.

– بانک تات: تجربه، اعتماد و توسعه

ظاهـرا هـدف اصلـی از انتخـاب ایـن سـه مفهـوم جـور كـردن آنهـا بـا حـروف كلمـه تـات اسـت. یعنـی طراحــان شــعار تبلیغاتــی ایــن بانــك كوشــیدهاند كــه هــر حــرف كلمــه تــات را معــادل یــك مفهــوم در نظــر بگیرنــد. ایــن كار در بــه خاطرســپاری ایــن مفاهیــم كمــك كــرده اســت ولــی ســوال اساســی ایــن اســت كــه ســه مفهــوم بیــان شــده خــود چقــدر مناســب انتخــاب شــده انــد. آیــا ادعــای تجربــه بــرای بانكــی كــه بــه تازگــی تاســیس شــده باورپذیــر اســت. آن هــم در شــرایطی كــه بانكــی وجــود دارد كــه ســابقه ای بیــش از بانــك مركــزی ایــران دارد؟ ادعــای توســعه چطــور؟ اگــر منظــور از توســعه، توســعه ســطح پوشــش و تعــداد شــعب باشــد در مقابــل بانكهــای دیگــر ماننــد بانــكصــادرات، بانـك تــات هیــچ حرفــی بـرای گفتــن نــدارد. امــا مفهــوم اعتمـاد چطــور؟ ایــن مفهـوم هــم از آن جملـه مفاهیمـی اسـت كـه در ردیـف بایدهـای یـك بانـك مـی گنجـد. مگـر مـی شـود یـك بانـكقابــل اعتمــاد نباشــد. و اگــر قابــل اعتمــاد بــود آیــا ایــن بانــك، بانــك متمایــزی اســت؟

4- متمایز کننده برند باشد

یـک شـعار تبلیغاتـی مؤثـر بایـد متمایـز کننـده محصـول یـا خدمـات و حتـی برنـد شـرکت باشـد. بـرای ایـن مـورد مـی تـوان شـعار محصـوالت بـس را مثـال زد: بـا بـس تفـاوت را احسـاس کنیـد .شعار تبلیغاتی شرکت اتومبیل سازی ولوو: «ولوو، ایمن ترین خودرو جهان ولــوو» در کشــوری کــه بــه دلیــل ســرما و یــخ بنــدان طولانی و شــدید، حــوادث رانندگــی بســیاری را

تجربــه مــی کنــد، تولیــد مــی شــود. شــرکت اتومبیــل ســازی ولــوو چنــد ســال پــس از آغــاز بــه کار بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای فــروش محصــوالت خــود بایــد ادعایــی متفــاوت بــا ادعــای رقبــای خــود داشــته باشــد. تحقیقــات بازاریابــی مــی گفــت …ولــوو بایــد بدنــه محصــوالت خــود را محکــم تــر و ایمــن تــر بســازد و بــر ایــن مزیــت در تبلیغــات تأکیــد کنــد. چنــدی بعــد شــعار …»ولــوو، ایمــن تریــن خــودرو جهــان« زاده شــد و در هــر آگهــی کــه از ایــن شــرکت منتشــر مــی شــد، ایــن شــعار خودنمایــی مــی کــرد. نتیجــه ایــن شــد کــه محصــوالت …ولــوو بــه رغــم آن کــه بــه انــدازه اتومبیلهــای لوکــس زیبـا نیسـتند، امـا بـه انـدازه آنهـا قیمتـی هسـتند و بـه عنـوان امـن تریـن خودروهـا در سراسـر جهـان معاملــه میشــوند.

– نقطه عکس این مورد به ویژه در صنعت بانكداری مـا مشهود است. بــه شـعارهای تبلیغاتـی

بانكهــای زیــر توجــه كنیــد :

بانك كشاورزی، بانك همه مردم ایران

بانك صادرات، در خدمت همه

پارسیان، بانك ایرانیان

بانك ملت، بانك شما

بانك رفاه، بانك همه

 

تمـام شـعارهای فـوق تاكیـد بـر ایـن دارنـد كـه خدمـات ایـن بانكهـا فراگیـر اسـت و همـه مـردم ایـران مــی تواننــد از خدمــات ایــن بانكهــا اســتفاده كننــد. امــا آیــا ایــن ویژگــی تمایــز ارزشــمندی بــرای یــكبانــك محســوب میشــود؟ بــرای مشــتریان خدمــات بانكــی چــه مــواردی اهمیــت بیشــتری دارد؟ چــه ویژگیهایــی ارزش خدمــات یــك بانــك را بــرای مشــتریان ارتقــا مــی دهــد؟ آن مــوارد در كجــای شــعار تبلیغاتــی بانكهــای فــوق گنجانــده شــده اســت؟

بانـك رفـاه، نیـز شـعار خـود را بـه بانـك رفـاه بـا خدمـات متمایـز تغییـر داده اسـت كـه اتفاقـا ایـن شـعار هـم جـای بحـث دارد. چـرا كـه ادعـای تمایـز كافـی نیسـت بلكـه بایـد جنبـه تمایـز یـا ویژگـی متمایـز مــورد تاكیــد قــرار گیــرد نــه كلیــت تمایــز. تمایــز در چــی؟ تمایــز از چــه نظــر؟ شــعار جدیــد بانــك رفــاه از ایـن حیـث همچنـان یـك شـعار تبلیغاتـی ناقـص محسـوب مـی شـود.

5- استراتژیک باشد

برخــی شــرکت هــا اســتراتژی و اهــداف خــود را بــه صورتــی مؤثــر در شــعارهای تبلیغاتــی شــان منتقــل مـی کننـد. بـرای مثـال مـی تـوان بـه شـعار بانـک کارآفریـن اشـاره کـرد. دانـش جهانـی راه حـل ایرانـی شــعار بانــک کارآفریــن در نــگاه اول جملــه معــروف بیــل گیتــس را بــا مضمــون »جهانــی بیندیشــید، محلــی کار کنیــد« ً بــه ذهــن مــی رســاند، امــا در هــر حــال شــعاری ســاده و دلنشــین اســت کــه کاملانشـان دهنـده نـگاه راهبـردی بـه ایـن مقولـه اسـت چـرا کـه اسـتفاده بجـا از واژه هـای دانـش، جهانـی،راه حـل و ایرانـی توانسـته اسـت تناسـبات معنایـی و ظاهـری قشـنگی را در شـعار ایجـاد کنـد ونمایانگـر رویکــرد راهبــردی ایــن بانــک در خلــق کیفیــت خدماتــش باشــد.

– به عنوان مثالی دیگر می توان از شعار مجموعه ایساکو نام برد:

تامين قطعات ، تضمين خدمات

 

6- ساده باشد

یــک مــورد در طراحــی شــعار تبلیغاتــی همیشــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود و آن ســادگی اســت. بــرای  جلــب نظــر مشــتری لزومــا اســتفاده از کلمــات پیچیــده یــا جمــات طوالنــی نمــی توانــد تأثیــر گــزار باشــد. یــک جملــه و یــا حتــی کلمــه ســاده مــی توانــد تأثیــر چنــد برابــری داشــته باشــد.

صنام ، فراتر از یک نام

مهنام، خوشمزه و خوشنام

7- قابل استفاده توسط رقبا نباشد

ایــن ویژگــی بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد کــه شــعار بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه بــا تغییــر نــام  برنــد بــرای دیگــر رقبــا قابــل اســتفاده نباشــد کــه معمولا در مــوارد کمــی شــعار از ایــن ویژگــی بهــره منــد اســت. بــرای نمونــه شــاید بتــوان از شــعار نــام بــرد.

سن ایچ و دیگر هیچ

در نقطــه مقابــل مــی تــوان بــه شــعار یخچــال فریــزر امرســان اشــاره کــرد. »زیبــا جــادار مطمئــن«  در ایــن شــعار اصــا بــه نــام برنــد، ویژگــی متمایــز، … اشــاره نشــده اســت و ایــن شــعار مــی توانــد بــه یادآورنــده تبلیــغ دیگــر برندهــای یخچــال و فریزر،کمــد،… باشــد.

8- مرتبط با برند و محصول باشد

یکـی دیگـر از خصوصیـات اصلـی یـک شـعار موفـق مرتبـط بـودن شـعار بـا محصـول و مفهـوم داشـتن

آن اسـت. از جملــه شــعارهای بــی ربــط بــا محصــول مــی تــوان بــه شــعار شــامپوهای ســان ســیلک اشــاره کــرد. ســان ســیلک شــعار »زندگــی منتظــر نمــی مانــد« را برگزیــده اســت در صورتــی کــه ایــن شــعار بــه هیــچ وجـه بـه شـامپو مرتبـط نبـوده و اسـتفاده از آن بـرای تبلیـغ شـامپو حـس بـی تفاوتـی و یـا حتـی منفـی را در شــنونده القــا مــی کنــد.

شعار شرکت مهنام نمونه مناسب این عنوان است: مهنام، خوشمزه و خوشنام

9- احساسات و یا حس غرور افراد را به شکل مثبت تحریک کند

ایـن امـر هنگامـی عملـی مـی شـود کـه شـعار تبلیغاتـی باعـث تحریـک احساسـات و یا غـرور مشـتریان شــود بــه نحــوی کــه مشــتری پــس از شــنیدن شــعار تبلیغاتــی تصــور کنــد در صــورت اســتفاده از محصولات و یـا خدمـات احسـاس خوبـی خواهـد داشـت. انگیزاننـده هـای قـوی حقایـق و آمـار نیسـتند،

بلکه احساسات هستند، اکثر مردم با احساسات خرید میکنند و با منطق آنها را توجیه میکنند .

یــک مثــال بســیار خــوب مــی توانــد شــعار بانــک کارآفریــن باشــد کــه حــس مثبتــی را القــا مــی کنــد ، «دانــش جهانــی راه حــل ایرانــی». در نقطــه مقابــل شــعارهایی هســتند کــه خنثــی بــوده و هیــچ ارزش و حســی را منتقــل نمــی کننــد.

مثال دیگر: پوشــاک هاکوپیان

«همگام با پیشگامان صنعت پوشاک جهان»

 

10- افراد را به انجام دادن عملی خاص تشویق و یا تحریک کند

شــعار تجــاری از مشــتریان بخواهــد کــه دســت بــه انجــام یــک عمــل خاصــی بزننــد. مثــا اپــل از مخاطبانــش مــی خواهــد کــه متفــاوت فکــر کننــد.

شــعار تجــاری از مشــتریان بخواهــد کــه دســت بــه انجــام یــک عمــل خاصــی بزننــد. مثــا اپــل از مخاطبانــش مــی خواهــد کــه متفــاوت فکــر کننــد.

کوکاکولا : کوکاکولا بنوشـید، متفاوت فکر کنید

1- به نام محصولات اشاره داشته باشد

شعار تجـاری مـی توانـد بــای فــوش بیشـتر یـک محصـول تنهـا بـه نـام یـک محصـول توجـه داشـته باشـد تـا بـا ایـن کار باعـث فـروش بیشـتر آن محصـول از طریـق تکـرار نـام آن در میـان مـردم باشـد. شـاید بتـوان از شـعار شـركت صنعتـي قلـم خـودكار (بيـك) نـام بـرد کـه اگرچـه در زمینـه تولیـد عطـر،… فعالیـت دارد ولـی بـا ایـن شـعار کـه مربـوط بـه خـودکار اسـت شـناخته مـی شـود.

فقـط بیـک مثل بیک می نویسـد

2- مشترک با شعار دیگر شرکت ها نباشد

هـر چـه یـک شـعار و کلمـات آن بیشـتر توسـط دیگـر رقبـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد اثرگـذاری

کمتـری دارد.بــرای نمونــه مــی تــوان بــه شــعار تبلیغاتــی چــرخ خیاطــی کاچیــران و محصولات پاکســان اشــاره کــرد کــه هــر دو از یــک جملــه واحــد اســتفاده کــرده انــد کــه بــه هیــچ وجــه نــام برنــد را متمایــز نمــی کنــد.کاچیران به اقتصاد خانواده می اندیشد

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد.

3- نباید به بیان واجبات و بدیهیات بپردازد

شرکت تولید کننده ضدیخ با عنوان «ضد یخ … یخ نمی زند »

ایــن شــعار مــی توانــد نمونــه ای از شــعارهای ضعیــف و بــی تاثیــر باشــد. چراکــه شــعار تبلیغاتــی بایــد بیــان کننــده تمایــزات و ارزشــهای برتــر محصــول باشــد نــه ویژگیهــای بدیهــی و الزم الوجــود. شــما از یــک ضــد یــخ چــه انتظــاری داریــد؟ هــر انتظــاری کــه داشــته باشــید قطعــا انتظــار نداریــد کــه یــخ بزنــه. اساســا ضــد یخــی کــه یــخ بزنــه رو میشــه ضــد یــخ دونســت؟!

نمونه های دیگر:

حشـره کشـی کـه حشـره هـا را میکشـد – آنتـی ویروسـی کـه ویروسـها را از بیـن میبـرد – یخچالـی کـه خنــک میکنــد – ماشــین حســابی کــه جمــع و تفریــق میکنــد – عطــری کــه بــوی خــوش دارد – لــپ تاپـی کــه قابـل حمـل اسـت .

چگونه یک عنوان شگفت انگیز برای محصوالت خود داشته باشیم ؟

آیــا میدانیــد راز پرفــروش تریــن محصــوالت شــما بــه انتخــاب عنــوان آن بســتگی دارد؟

آیــا میدانیــد عنــوان احساســی میتوانــد راز فــروش باورنکردنــی محصولات شــما باشــد؟

در دنيــاي امــروز، بــراي فــروش بيشــتر، تاثيــر بيشــتر، جلــب توجــه و جــذب مشــتري يــا حتــي بازديــد كننــده بــه يــك ســايت اينترنتــي، اســتفاده از كليشــههاي تبليغاتــي قديمــي راه گشــا نيســت. بايــد فكــر كـرد، تصويـر جديـدي خلـق كـرد و در همـه حـال خالقيـت داشـت. در انتخـاب کلمـات دقیـق و پرهیجان باشــیم. روح بازاریابــی اینترنتــی بــا خلاقیت و نــوآوری گــره خــورده اســت .

بدون شک میتوان گفتـ: کسیکه در بازاریابی اینترنتـی روح خلاقیت نداشــته باشــد محکــوم بــه شکســت اســت و نمیتوانــد در ایــن زمینــه موفقیتــی را کســب کنــد. همزمــان بایــد خالــق بــود ، متنــی خلـق کـرد کـه تصویـر داشـته باشـد ، متنـی خلـق کـرد کـه احسـاس شـگفت انگیز داشـته باشـد ، متنـی

خلـق کـرد کـه موزیـک ملایم داشـته باشـد .

در این شرایط ما میتوانیم فروش فوق العادهای در فروشگاه اینترنتی خودمان کسب کنیم .

یک سوال:

چرا مردم به چیزی که میگویید باید اهمیت دهند؟

توجهشان را با چیزی که به آنها مربوط است بدست آورید.

منفعــت ایــده را میفروشـد، نــه واقعیــت . ایــده شــما بــرای مشــتری چــه کاری میکنــد؟ ازیــن کــه از احساسـات اسـتفاده کنیـد نترسـید. اغلـب انگیـزه خریـد احساسـی بسـیار بیشـتر از انگیـزه خریـد منطقـی

اســت.بــرای مثــال کلماتــی کــه بــه احساســات مربــوط میشــوند : مجانــی ، فــوق العــاده ، رایــگان ، هدیــه ، شــگفت انگیــز و . . . .

متن توضیح محصول کوتاه باشد

واقعــا کوتــاه، یعنــی بیشــتر از 10 یــا 20 کلمــه نباشــد (کمتــر بهتــر اســت) . یادتــان باشــد وقــت زیــادی نداریــد ، کاربــر وقــت بســیار اندکــی را بــرای گشــتن در ســایت شــما میگذرانــد.

 

اگــر جملــه گزارشــی شــما طولانی اســت، مــردم ازش میگذرنــد قبــل ازینکــه بخواهنــد ادامــه اش را بخواننــد یــا بشــنوند. ازینکــه از کلمــات کمتــر اســتفاده میکنیــد نترســید کــه تمــام جزییــات محصولتــان شــاملش نشــود؛ بســیار بهتــر اســت کــه 3 تــا از ویژگیهــای برتــرش بــه خوبــی شــناخته شــود تــا همــه ویژگیهایــش بــه صــورت گــذرا خوانــده شــود. بعضــی اوقــات از ســرمایه گذاران یــا کارآفرینــان راجــع بــه ایدهشــان ســوال میکنیــم آنهــا حداقــل در 5 دقیقــه ایدهشــان را بــه صــورت خلاصه شــرح میدهنــد.

امــا اگــر کوتــاه باشــد ! زود میشــنویم ، بیشــتر فکــر میکنیــم راجــع بهــش .

از اعداد و ارقام استفاده کنید

اعــداد اختصاصــی بــودن را القــا میکننــد. اطرافتــان را نــگاه کنیــد. عنــوان هــای بــا اعــداد بــر جهانمــان حکمفرماســت. فقــط کافیســت نگاهــی بــه Buzzfeed بیاندازیــد تــا بیشــتر بــه عمــق ایــن موضــوع پــی ببریــد.

هـر جملـهای را کـه میسـازید توسـط اطرافیانتـان تسـت کنیـد. تحقیـق کنیـد کدامشـان بیشـترین تاثیـر

را در فــروش دارنــد؟ بازخــورد بگیریــد و هرکــدام بهتــر بــود آنــرا انتخــاب کنیــد تــا دفعــه بعــد هرکســی پرسـید داریـد چیـکار میکنیـد بهتریـن جـواب را در کوتـاه تریـن زمـان بدهیـد.

برای مثال :

5+1 را دیگر رها کنید ، 5 -1 راهکار را همراهی کنید …

ایـن جمـع بنـدی اعـداد بـرای گزینه هـای راهکارمـان میتوانـد هـم جلـب توجـه کنـد. هـم جـذاب باشـد بـرای کاربـر .